Nekonečné hádky a napětí v rodině – pomoci může rodinná terapie

Rodina je důležitá pro každého a významně ovlivňuje v životě každého. Její správné fungování je základem pro duševní pohodu. To platí dvojnásob pro rodiny s dětmi. Konstruktivnímu řešení rodinných problémů se věnuje rodinná terapie. Jak funguje?

Rodinná terapie je metoda, která pracuje na změně vztahů uvnitř rodiny, které jejím členům pomohou lépe zvládat širokou škálu problémů i toho, jak se zbavit negativního myšlení.

Vznikla v 50. letech v oblasti psychiatrie a byla určená rodinám duševně nemocných. Výzkumníci a kliničtí pracovníci si začali všímat významu pacientovi rodiny při utváření a udržování psychických poruch u jednoho nebo více členů.

Hnutí rodinné terapie bylo inspirováno výzkumy amerických antropologů, kteří studovali způsob komunikace v malých skupinách u necivilizovaných tichomořských kultur.

Objevili typ komunikačního vzorce rodiny, který byl spojován s psychickou poruchou. Byla to takzvaná dvojná vazba, kdy příjemce dostává od jednoho odesilatele dvěma cestami zprávy, jejichž význam je protichůdný. Například matka sděluje dítěti, že je má ráda, souběžně mu mimoslovními prostředky jako je například tón hlasu, mimika či natočení těla, dává najevo, že je nesnáší.

Věřilo se, že dvojná vazba vede ke vzniku schizofrenie. Rodinní terapeuti se snažili přimět matku, aby komunikovala jednoznačněji. Původně byla tedy rodinná terapie vyvinuta k léčbě schizofrenie. Postupně byl ale tento přístup opuštěn a oblast zájmu rodinné terapie se rozšířila na všechny rodiny.

Rodina jako základ terapie

Rodinná terapie pomáhá rodinným příslušníkům nalézt konstruktivní způsoby, jak si vzájemně pomoci a najít štěstí.

Terapeut zapojí celou rodinu do strategií, které mají pomoci překonat problémy. Jde o skupinovou psychoterapii, která se obrací na nemocného a zároveň na členy jeho rodiny, kteří s ním žijí. K pochopení problémů nemocného je třeba vidět ho ve vztazích s ostatními členy rodiny.

Rodinná terapie je flexibilní, což vede účastníky k tomu, že v psychoterapeutické situaci reprodukují chování, kterým se obvykle projevují v rodině, což umožňuje lépe pochopit jejich systém vztahů.

Vzhledem k této flexibilitě je rodinná terapie užitečná v širokém rozsahu situací. Může být užita při poruchách příjmu potravy, zneužívání drog, psychických obtížích a vztahových potížích u dětí i dospělých. Tato forma psychoterapie se jeví jako účinná i u psychotiků a delikventů.

Rozsah a cíle rodinné terapie

Rodinná terapie obvykle pracuje v rámci rodinných skupin, ale může zahrnovat i individuální práci s jednotlivými členy, nebo případně individuální konzultace v rámci řady rodinných setkání.

V praxi totiž může být výhodné, když terapeut řeší některé problémy s jednotlivci či s rodiči a jindy přizve i členy širší rodiny. Rodinná terapie může zahrnovat také sociální sítě kolem rodiny. Většinou se koná 1 až 10 sezení v době do 1 – 2 let.

Jejím cílem je odhalit mechanismy opakujících se problémů a pomoci rodině pracovat s nimi. Nejčastěji se zaměřuje na stávající způsob komunikace v rodinném systému, rozvoj nových komunikačních dovedností a na řešení vztahových problémů či osobních problémů vyplývajících ze vztahového kontextu. Terapeut pomáhá jednotlivým členům pochopit postoje ostatních členů.

Rodinná terapie se užívá v případě, kdy vznikl problém u některého člena rodiny, v některém vztahu nebo v některé oblasti soužití rodiny v souvislosti s rodinnými vztahy a způsobem života rodiny a jejími změnami.

Přístup rodinné terapie

Při terapii se může pracovat s různými psychoterapeutickými technikami, jako je například arteterapie (léčba prostřednictvím umělecké činnosti), dramaterapie (využívá dramatických a divadelních prostředků a postupů), výměna rolí.

Také je možné, že terapeut zadá klientům úkol na dobu mezi jednotlivými sezeními. Rodinná terapie by měla brát v úvahu jedinečnost každé rodiny a podle toho volit i postupy.

Rodinná terapie nemůže zachránit emočně již rozpadlou rodinu či vztah ani nehledá viníka problému. Překážkou bývá, když rodina nevychází s terapeutem, případně si vzájemně nerozumí.

Potíž je také to, když rodina nekomunikuje a spolupracuje, či když v terapii předloží k řešení problém, který je pro současné chování a vzájemné vztahy v rodině nevýznamný. Důležitá je zde motivovanost členů a snaha o změnu.

Terapie přirozené skupiny oproti uměle vytvořené skupině má výhodu v tom, že nejde o modelové situace, nýbrž vše je skutečné, neboť prožívané a řešené problémy členů skupiny jsou přítomny bezprostředně, týkají se všech zúčastněných a v nezástupné podobě.

Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny. Někdy k vyřešení pomůže společně strávený čas, například na výletech v okolí Prahy. Nicméně ne vždy takové rozptýlení může pomoci.

Když se však stanou každodenní záležitostí, mají dopad na pohodu celé rodiny nebo se odrážejí například na školním výkonu, zdraví člena nebo členů rodiny, pak by bylo vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Přínosy terapie – obecně

Terapie je mocný nástroj, který může pomoci překonat psychické a emocionální problémy. Může pomoci získat náhled na sebe sama a na vztahy, zvládat obtížné emoce a pracovat s náročnými životními zkušenostmi. Ať už se potýká člověk s depresí, úzkostí, traumatem nebo jiným duševním problémem, terapie může poskytnout podporu a vedení, které potřebuje ke zvládnutí obtížných situací.

Terapie je bezpečný a důvěrný prostor, kde může člověk prozkoumat své myšlenky, pocity a zkušenosti. Terapeut může pomoci získat náhled na myšlenky a chování a pomoci identifikovat a řešit všechny základní problémy, které mohou přispívat k vašemu psychickému strádání.

Prostřednictvím terapie se může člověk naučit zvládat obtížné emoce, vyvinout si zdravější mechanismy zvládání a lépe porozumět sami sobě a svým vztahům.

Kromě toho, že terapie pomůže zvládat problémy s duševním zdravím, může také pomoci dosáhnout osobních cílů. Terapeut může pomoci identifikovat a odstranit všechny bloky, které brání v dosažení vašich cílů. Může také pomoci rozvinout dovednosti a strategie potřebné k tomu, aby člověk v životě uspěl.

Terapie také může pomoci posílit sebedůvěru a sebeúctu. Když se potýká s problémy s duševním zdravím, může být obtížné mít pocit, že je hoden úspěchu a štěstí. Terapeut může pomoci lépe porozumět sobě samému a své hodnotě a pomoci vám rozvinout sebedůvěru a sebeúctu, které jsou nezbytné pro úspěch v životě.

Terapie také může pomoci zlepšit vztahy. Prostřednictvím terapie se můžete naučit rozpoznat a pochopit dynamiku svých vztahů s druhými lidmi a rozvinout dovednosti potřebné k posílení a udržení zdravých vztahů.

V neposlední řadě terapie může poskytnout pocit naděje a optimismu. Když se člověk potýká s problémy s duševním zdravím, může být obtížné mít pocit, že se situace zlepší. Terapeut může pomoci vypěstovat si pocit naděje a optimismu a pomoci najít sílu a odvahu pokračovat, i když se věci zdají být nemožné.

Celkově může být terapie neuvěřitelně mocným nástrojem, který pomůže zvládat problémy s duševním zdravím a dosáhnout osobních cílů.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang