Matka, Hetéra, Amazonka, Médium: Čtyři ženské archetypy. Recenze knihy

Nakladatelství Portál vydalo velmi zajímavou knihu dvou ženských autorek M. D. Moltonové a L. A. Sikesové, které se věnují práci švýcarské psychoanalytičky Toni Wolfové (1888 – 1953). Toni Wolfová byla spolupracovnicí a životní partnerkou C.G.Junga a v roce 1951 vydala své stěžejní dílo „Strukturní formy ženské duše“ (anglický originál Four Eternal Women), které autorky Moltonová a Sikesová vysvětlují a dále rozpracovávají na základě vlastních pracovních i osobních zkušeností se snahou aktualizovat tyto poznatky z pohledu dnešní doby.

Wolfová svůj model základních čtyř ženských archetypů znázorňuje jako kříž, v němž na svislé ose jsou nahoře Matka a dole Hetéra a na vodorovné ose jsou vlevo Médium a vpravo Amazonka. Matka a Hetéra jsou tedy typy protikladné, stejně jako Médium a Amazonka.

Avšak, jak už to bývá v případech různých typologií osobnosti, nikdy není určitý typ zcela vyhraněný, vždy jsou přítomny různé mezistupně a typy smíšené. Rovněž tak velkou roli hraje čas, kdy jedna a táž žena může procházet osobním vývojem od spíše jednoho typu ke spíše jinému typu.

Matka a Hetéra jsou sice typy protikladné, ale navzájem osobně spřízněné skrze své hlavní priority: Matčin hlavní zájem je blaho jejích dětí a dalších lidí, kteří jsou jí svěřeni do péče, Hetéru zajímá především kvalita vztahu k mužům, zejména ke svému partnerovi a nejednou bývá bezdětná.

Naopak Amazonka a Médium vkládají svou hlavní energii do projevů kolektivního života nebo do oblasti veřejného zájmu, angažují se v jiných věcech než osobních vztazích. Tato typologická zaměření nemusí být vždy uvědomovaná, často bývají nevědomá.

Největší část knihy tvoří čtyři samostatné kapitoly věnované každému jednotlivému archetypu ženy s podrobným popisem jeho ideálu i jeho skutečné podoby konkrétních nedokonalých lidských bytostí, s jeho přednostmi i nevýhodami a s neuvědomovanými a skrytými „temnými stránkami“.

Archetyp ženy matky je nejsilnější a nerozšířenější a je v každé ženě, ať už fyzickou matkou je, nebo není. I ženy, které děti nemají, mohou své archetypální vlastnosti uplatnit v péči o jiné, např. jako učitelky, lékařky, psycholožky, sociální pracovnice atd.

Naopak tři další ženské archetypy mohou být velmi dobrými matkami vlastních dětí, i když jejich archetypální prioritou je vztah k mužům (Hetéra), angažovanost ve veřejném životě (Amazonka), nebo schopnost vnímat či intuitivně předjímat věci, které jiní lidé necítí (Médium).

Autorky také uvádějí namátkový výčet slavných či významných žen, které podle jejich mínění představují příklady těchto základních archetypů. Řazeno podle abecedy:

Matky: Gáia – matka Země, Hana – matka Samuelova ze Starého zákona, Marie – matka Ježíšova, Matka Tereza z Kalkaty, Marie – královna matka Velké Británie, Jacqueline Kennedyová, Rheia – matka olympských bohů.

Hetéry: Spisovatelka Simona Beauvoirová, vědecká badatelka Marie Curieová, herečka Katharine Hepburnová, markýza de Pompadour, Nancy Reaganová nebo ústřední postava této knihy Toni Wolfová.

Amazonky: Madelaine Albrightová, ruská carevna Kateřina Veliká, anglická královna Alžběta I., Margaret Thatcherová, anglická královna Viktorie.

Média: biblické postavy Anna a Debora, řecká Kassandra – milenka Agamemnonova, Pýthia Delfská, svatá Terezie z Ávily.

Kniha je psána velmi čtivě ve výborném překladu Ivo Müllera. Jednotlivé odstavce s popisem a výkladem vlastností toho kterého typu jsou nápaditě doplněny charakteristikou literárních nebo filmových postav nebo vyprávěním příběhů klientek některé z autorek.

Kniha je vhodná pro doplnění psychologického vzdělání psychologů, psychiatrů, sociologů, pedagogů a vůbec všech, kteří se snaží porozumět potřebám a chování lidí. Zajímavá je zejména pro ženy, které mohou pomocí těchto zajímavých teorií hledat a nalézat své postavení a svou roli v rodině i ve společnosti.

Co je to archetyp?

Archetyp je univerzální symbol, znak nebo chování, které je rozpoznatelné v různých kulturách. Pojem archetyp je důležitou součástí školy analytické psychologie Carla Junga, která tvrdí, že tyto archetypy jsou vrozenými součástmi kolektivního nevědomí a že utvářejí naše myšlení a chování.

Jung identifikoval čtyři hlavní archetypy: Já, Stín, Anima/Animus a Persona.

Já je nejdůležitějším archetypem a je středem psychiky. Je to ta část jedince, která je zdrojem tvořivosti, životní energie a duchovního růstu.

Stín je temná, skrytá část psychiky, která obsahuje potlačené instinkty, touhy a pocity.

Anima/Animus je vnitřní ženský/mužský aspekt osobnosti jedince, který se projevuje ve snech, fantaziích a vztazích.

Persona je maska nebo sociální role, kterou jedinec nosí, aby zapadl do společnosti, a často je v konfliktu s Já.

V literatuře se archetypy používají k zobrazení univerzálních témat a postav, které jsou rozpoznatelné pro čtenáře na celém světě. Příklady archetypálních postav v literatuře jsou Hrdina, Mentor, Podvodník, Osudová žena, Nevinný a Vyvrženec.

Používání archetypů v literatuře, filmu a dalších druzích umění se stalo důležitou součástí vyprávění příběhů a bylo důležitou součástí vyprávění po celá staletí. Pomocí těchto archetypů se příběhy mohou napojit na kolektivní nevědomí čtenářů a diváků, a vytvořit tak silnější a smysluplnější zážitek.

Zajímavosti – archetyp

Archetypy jsou známé již po staletí a pro mnohé jsou zdrojem fascinace. Archetypy jsou symboly nebo vzorce chování, které představují univerzální aspekty lidské povahy. Objevují se v literatuře, mýtech, filmech a dalších formách populární kultury.

  • Archetyp je vzor nebo prototyp něčeho. Je to ideální příklad určitého typu osoby nebo věci. Archetypy lze nalézt v příbězích, filmech a dalších uměleckých dílech. Představují univerzální lidské vlastnosti, jako je dobro a zlo, odvaha a strach, láska a nenávist.
  • Archetypy se často používají k vytváření postav v příbězích a filmech. Autorům a filmařům umožňují rychle vytvořit postavy s hloubkou a složitostí. Archetypy mohou pomoci oživit příběh a učinit jej zajímavějším.
  • Archetypy často představují aspekty lidského stavu. Například archetyp hrdiny představuje odvahu a sebeobětování. Archetyp padoucha představuje strach a sobectví. Další archetypy mohou představovat emoce, témata, a dokonce i hodnoty.
  • Archetypy lze použít ke zkoumání různých aspektů lidské povahy. Zkoumáním archetypů můžeme získat vhled do vlastního života i do života druhých. Archetypy můžeme také využít k lepšímu pochopení našeho světa a našeho místa v něm.
  • Archetypy lze využít ke zkoumání různých aspektů lidské psychiky. Zkoumáním archetypů můžeme získat vhled do vlastních myšlenek a pocitů i do myšlenek a pocitů druhých. Archetypy můžeme také využít k lepšímu pochopení toho, jak se rozhodujeme a jak komunikujeme se světem kolem nás.

Archetypy jsou důležitou součástí literatury, kultury a psychologie. Umožňují nám nahlédnout do našich vlastních životů i do životů ostatních. Jsou také skvělým způsobem, jak prozkoumat různé aspekty lidského bytí.

Převzato z časopisu „Psychologie dnes“ s laskavým souhlasem paní šéfredaktorky

ZDROJE:

Molton, Mary D. a Sikes, Lucy A. Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Praha, Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0921-8.

Kučerová, Helena. Recenze knihy: Molton, M.D., Sikes, L.A.: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium, Čtyři ženské archetypy, Praha, Portál 2015. Psychologie dnes. 2016, roč. 22, č. 3, s.59.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang