Ošetřování člena rodiny – podmínky, nárok, výpočet

Ošetřování člena rodiny se obvykle odkazuje na péči o rodinného příslušníka, který potřebuje podporu kvůli nemoci, postižení nebo jiným zdravotním nebo sociálním potížím. Tato péče může být poskytována jinými členy rodiny nebo profesionály v oblasti zdravotnictví nebo sociální péče.

Ošetřování člena rodiny může zahrnovat různé aktivity, včetně:

 1. Zajištění základní péče: Poskytování osobní hygieny, pomoci při oblékání, koupání a dalších denních úkolech.
 2. Poskytování lékařské péče: Podpora při užívání léků, sledování zdravotního stavu a dodržování lékařských pokynů.
 3. Domácí terapie: Provádění cvičení nebo terapeutických postupů doma, pokud je to potřeba.
 4. Podpora v běžných aktivitách: Pomoc při nakupování, vaření, úklidu a jiných běžných domácích činnostech.
 5. Emoční podpora: Poskytování psychologické a emoční podpory v obtížných obdobích.
 6. Organizace a koordinace péče: Plánování a koordinace péče mezi různými poskytovateli zdravotní péče, pokud je to třeba.

Ošetřování člena rodiny může být náročné fyzicky i emocionálně, a může vyžadovat čas a úsilí od těch, kdo tuto péči poskytují. Někteří lidé se rozhodnou věnovat se ošetřování svých blízkých sami, zatímco jiní mohou využívat profesionální služby, aby získali potřebnou podporu.

Ošetřování člena rodiny – zákon

Na ošetřování člena rodiny zákon pamatuje v č. 103/1966 Sb. Zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců. Podpora při ošetřování člena rodiny je sociální dávka, kterou specifikuje § 25 téhož zákona.

Ošetřování člena rodiny – podmínky

Paragraf na ošetřování člena rodiny hovoří, že podpora při ošetřování člena rodiny náleží zaměstnanci, který nemůže pracovat, poněvadž musí:

 • ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let, nebo
 • pečovat o dítě mladší než 10 let z toho důvodu, že
  • dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny dle nařízení příslušných orgánů (havárie, epidemie či jiná nepředvídaná událost), nebo
  • dítě nemůže pro nařízenou karanténu docházet do jeslí, školky či školy, nebo
  • osoba, která o dítě pečuje, onemocněla, nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat, nebo
 • ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou. To se vztahuje také na ženu, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu takové ošetřování nezbytně vyžaduje.

Paragraf na ošetřování člena rodiny dále udává, že podmínkou pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny je, že dítě nebo nemocný člen rodiny žije se zaměstnancem v domácnosti; splnění podmínky domácnosti se nevyžaduje, jde-li o ošetřování (péči) dítěte mladšího 10 let rodičem.

Ošetřování člena rodiny – podmínky jsou jasné a předem dané.

Česká správa sociálního zabezpečení pak říká, že při ošetřování člena rodiny podmínky společné domácnosti neplatí v případě péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Přičemž ve stejném případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a pouze jednomu z oprávněných nebo případně dvěma oprávněným, jestliže se v tomtéž případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je přípustné výhradně jednou.

Výpočet ošetřování člena rodiny

Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.

Zaměstnanci, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, se podpora při ošetřování člena rodiny poskytuje nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování (péče) v nich trvá.

Výpočet ošetřování člena rodiny se stanoví stejným způsobem jako výpočet nemocenské. Výše podpory za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu.

Nárok na ošetřování člena rodiny

Nárok na ošetřování člena rodiny, respektive na výplatu nemocenské dávky nemají všichni. Například lidé zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Člověk musí být řádně zaměstnaný a přihlášený k nemocenskému pojištění. Nárok na ošetřování člena rodiny nemá dále zaměstnanec za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti.

Jak zažádat o příspěvek na ošetřování člena rodiny – formulář

Nárok na příspěvek je uplatňován tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Formulář sestává ze dvou propisovacích dílů.

 • I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B předá I. díl svému zaměstnavateli.

Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá:

 • II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař při ukončení ošetřování; lékař může rozhodnout o ukončení péče nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování pominula, respektive pomine.
 • Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od něhož ošetřování přebral jiný jedinec.

Tyto formuláře předá zaměstnanec svému zaměstnavateli bez prodlení.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve dvou vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a ošetřování člena rodiny – formulář předá neprodleně svému zaměstnavateli.

Zaměstnavatel posléze vyplní na formulářích „Záznamy zaměstnavatele“, kde uvede, které dny v průběhu ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku…“, předá neprodleně příslušné OSSZ, která o přiznání nároku rozhoduje.

Dávku OSSZ vyplácí nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Dlouhodobé ošetřování člena rodiny

Pokud je péče delší než zákonem stanovených 9, potažmo 16 dní, jedná se o dlouhodobé ošetřování člena rodiny. Osoby, jimž vzniká nárok na dlouhodobé ošetřovné, mohou být příbuzní (manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř, snacha) osoby vyžadující dlouhodobou péči.

Dále to může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící ve společné v domácnosti. Osoby bez přímého příbuzenského vztahu musejí mít shodný trvalý pobyt s osobou, jíž je poskytována celodenní péče.

Základní podmínkou k přiznání dlouhodobého ošetřování člena rodiny je účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění minimálně po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné.

Současně také musí být u ošetřované osoby splněna podmínka hospitalizace, která trvala minimálně 4 kalendářní dny, a předpokladu, že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování péče po dobu 30 kalendářních dnů.

Zaměstnavateli bude třeba předložit vyplněný tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné, který musí obsahovat i souhlas s ošetřováním stvrzený podpisem ošetřované osoby.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang