Přihlášení vozidla – kolik stojí, co je potřeba, jak na přepis

Ať už si člověk právě pořídil nové auto, přivezl ojetinu ze zahraničí, nebo jen potřebuje přepsat stávající vůz na nového majitele, nevyhne se procesu přihlášení auta. Přihlášení automobilu do registru vozidel je nezbytný krok pro každého řidiče, který chce své vozidlo legálně provozovat na pozemních komunikacích. Bez řádné registrace se totiž vystavuje riziku pokuty a dalších nepříjemností, jako je například odtah vozidla.

Tento článek se zabývá tím, jak přihlásit auto, jaké doklady budou potřeba, kolik stojí přepis auta a jak postupovat při přihlášení vozidla ze zahraničí. Jsou zde popsány různé druhy registrace, ať už jde o první registraci nového vozu, přepis ojetého auta, nebo přihlášení auta z dovozu.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Přihlášení auta je povinné pro každé vozidlo provozované na českých silnicích.

Existují různé druhy registrace (nová vozidla, ojetiny, dovoz ze zahraničí).

Registrace zahrnuje přípravu dokladů, technickou prohlídku (u ojetin), evidenční kontrolu a návštěvu úřadu.

Cena registrace se liší podle druhu a zahrnuje správní poplatky, poplatky za prohlídky a případně DPH a clo u dovozu.

Nahlásit je nutné také jakékoliv změny údajů (majitel, adresa) nebo dokladů.

Co je registrace vozidla a proč je tak důležitá

Registrace vozidla, někdy také označovaná jako přihlášení auta, je proces, kterým se vozidlo oficiálně zapisuje do registru vozidel. Tento registr je veden Ministerstvem dopravy a slouží k evidenci všech vozidel provozovaných na území České republiky. Každé přihlášené vozidlo získá unikátní identifikační číslo (VIN) a registrační značku (SPZ), která slouží k jeho identifikaci.

Registrace vozidla plní několik důležitých funkcí:

 • Identifikace vozidla: Každé vozidlo má svou unikátní „totožnost“, která je zaznamenána v registru. To usnadňuje identifikaci vozidla v případě nehody, krádeže nebo jiných situací.
 • Kontrola technického stavu: Přihlášení auta je spojeno s technickou prohlídkou, která ověřuje, zda vozidlo splňuje bezpečnostní a technické požadavky pro provoz na pozemních komunikacích.
 • Evidence vlastnictví: Registr vozidel eviduje aktuálního vlastníka vozidla, což je důležité pro vymáhání práva a řešení případných sporů.
 • Výběr daní a poplatků: Registrace vozidla je spojena s placením různých poplatků a daní, které jsou důležitým zdrojem příjmů pro stát.

Povinnost registrovat vozidlo mají všichni majitelé motorových vozidel, která jsou určena k provozu na pozemních komunikacích. Výjimku tvoří například některá historická vozidla.

Co se stane, pokud majitel vozidlo nepřihlásí? Provozování neregistrovaného vozidla je vážným přestupkem, za který hrozí vysoké pokuty. V krajním případě může dojít i k odtahu vozidla a jeho umístění na záchytné parkoviště, což s sebou nese další náklady.

Navíc, pokud provozuje vozidlo bez platného povinného ručení („bezpojištění SPZ“), riskuje, že v případě nehody bude muset škodu hradit z vlastní kapsy.

Druhy registrace vozidel

Registrace vozidel není jednotný proces. Zahrnuje několik různých druhů, které se liší podle toho, zda jde o nové nebo ojeté vozidlo, zda bylo zakoupeno v České republice nebo dovezeno ze zahraničí, a zda jde o standardní registraci nebo speciální případy. Zde jsou jednotlivé druhy registrace podrobněji:

1. První registrace nového vozidla:

Tento typ registrace se týká vozidel, která dosud nebyla registrována v žádném registru vozidel. Obvykle se jedná o nová vozidla zakoupená u autorizovaného prodejce. K registraci bude potřeba zejména technický průkaz vozidla, protokol o evidenční kontrole a doklad o pořízení vozidla (faktura, kupní smlouva).

2. Registrace ojetého vozidla:

 • Koupě v ČR: Pokud je ojeté vozidlo kupováno v České republice, bude potřeba kromě technického průkazu a dokladu o pořízení také protokol o evidenční kontrole a zelenou kartu (potvrzení o platném povinném ručení).
 • Dovoz ze zahraničí: Pokud je ojeté vozidlo dovezeno ze zahraničí, postup registrace se mírně liší. Kromě výše uvedených dokladů bude potřeba také potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH) a doklady o původu vozidla.

Při dovozu vozidla ze zahraničí se postup registrace může lišit v závislosti na tom, zda vozidlo pochází z členského státu Evropské unie (EU) nebo ze země mimo EU. Při dovozu vozidla z EU je postup obvykle jednodušší, protože vozidlo již splňuje evropské technické normy. Při dovozu vozidla ze země mimo EU může být nutné provést některé úpravy, aby vozidlo vyhovovalo českým předpisům.

3. Přeregistrace vozidla:

Přeregistrace se provádí při změně vlastníka vozidla nebo při změně technických údajů vozidla (například změna barvy nebo typu motoru). K přeregistraci bude potřeba technický průkaz, protokol o evidenční kontrole, doklad o pořízení vozidla (kupní smlouva) a případně další doklady podle konkrétní situace.

4. Dočasná registrace vozidla:

Dočasná registrace se využívá například pro vozidla, která jsou dočasně dovezena do České republiky, nebo pro vozidla, která čekají na vyřízení standardní registrace. Dočasná registrace má omezenou platnost a vozidlo s touto registrací smí být provozováno pouze za určitých podmínek.

5. Zvláštní případy registrace:

 • Historická vozidla: Pro historická vozidla platí zvláštní pravidla registrace. Tato vozidla musí splňovat určité podmínky a jsou označena speciálními registračními značkami.
 • Vozidla s diplomatickými značkami: Vozidla patřící diplomatickým misím a mezinárodním organizacím jsou registrována podle zvláštních pravidel a mají speciální registrační značky.

Je tedy nutné pamatovat na to, že historická a diplomatická vozidla podléhají zvláštním registračním pravidlům a označení.

Postup přihlášení vozidla

Ať už se jedná o jakýkoliv vůz, postup registrace vozidla se skládá z několika kroků:

1. Příprava dokladů:

Než se člověk vydá na úřad, je důležité si připravit všechny potřebné doklady. Co bude potřebovat se liší podle druhu registrace. Obecně platí, že bude potřeba:

 • Doklad totožnosti: Občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Technický průkaz vozidla: Velký a malý technický průkaz (pokud je vydán).
 • Doklad o pořízení vozidla: Kupní smlouva, faktura, darovací smlouva nebo jiný doklad prokazující vlastnictví vozidla.
 • Protokol o evidenční kontrole: Potvrzení o provedení evidenční kontroly, která ověřuje shodu údajů v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla.
 • Zelená karta (Bílá karta): Potvrzení o sjednání povinného ručení.

Co je navíc potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí:

 • Doklad o zaplacení DPH: Pokud je vozidlo dovezeno ze země mimo EU.
 • Doklady o původu vozidla: Technický průkaz vydaný v zemi původu, případně další doklady podle požadavků úřadu.

2. Technická prohlídka (pouze u ojetých vozidel):

Při přihlášení ojetého vozidla je nutné před registrací absolvovat technickou prohlídku na stanici technické kontroly (STK). Technická prohlídka ověřuje technický stav vozidla a jeho způsobilost k provozu.

3. Návštěva registru vozidel:

S připravenými doklady se majitel dostaví na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Zde vyplní žádost o registraci vozidla a předloží všechny potřebné dokumenty. Úředník zkontroluje doklady, provede zápis do registru vozidel a vydá registrační značku.

4. Platba poplatků:

Za registraci vozidla se platí správní poplatek, jehož výše se liší podle druhu registrace. Je však potřeba připravit se také na případné další poplatky, například za vydání registrační značky nebo za evidenční kontrolu.

5. Pojištění vozidla:

Než řidič vyjede na silnici, nesmí si zapomenout sjednat povinné ručení. Bez něj nesmíte vozidlo provozovat. Pojištění lze sjednat online nebo u pojišťovacího poradce.

Pokud majitel vozu nemůže vyřídit potřebné formality osobně, může pro přihlášení a registraci vozidla využít generální plnou moc, kdy za něj vše vyřídí jím pověřená (zmocněná) osoba.

Přihlášení auta z ciziny

Přihlášení auta z dovozu, ať už jde o přihlášení auta z ciziny obecně nebo konkrétně o přihlášení auta z Německa, má svá specifika. Proces se liší od registrace vozidel zakoupených v České republice a vyžaduje dodržení několika dodatečných kroků.

Postup přihlášení auta z dovozu:

 1. Dovoz vozidla: Prvním krokem je samozřejmě samotný dovoz vozidla do České republiky. Zde je důležité zajistit všechny potřebné dokumenty, jako je například technický průkaz vydaný v zemi původu a doklad o koupi vozidla.
 2. Celní řízení: Pokud je vozidlo dováženo ze země mimo Evropskou unii, bude nutné projít celním řízením. Zde se vypočítá a uhradí clo a daň z přidané hodnoty (DPH).
 3. Technická prohlídka: Před přihlášením vozidla do registru je nutné absolvovat technickou prohlídku na stanici technické kontroly (STK). Zde se ověří, zda vozidlo splňuje české technické normy a je způsobilé k provozu na českých silnicích.
 4. Evidenční kontrola: Po úspěšné technické prohlídce následuje evidenční kontrola, která ověřuje shodu údajů v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla.
 5. Registrace vozidla: Samotná registrace automobilu na úřadě již probíhá stejně, jakoby se jednalo o automobil z České republiky.

Dovoz vozidla do České republiky zahrnuje zajištění potřebných dokumentů, celní řízení (pokud je ze země mimo EU), technickou prohlídku, evidenční kontrolu a registraci na úřadě.

Před přihlášením do registru je nutné absolvovat technickou prohlídku, která ověří, zda vozidlo splňuje technické normy a je způsobilé k provozu na českých silnicích.

Kolik stojí přepis auta?

Cena přepisu auta se skládá ze správního poplatku a případných dalších poplatků (například za vydání nové registrační značky). Správní poplatek se pohybuje v řádu stovek korun, celková cena přepisu auta se však může vyšplhat až na několik tisíc korun, zejména pokud jde o přihlášení vozidla ze zahraničí.

Cena přihlášení vozidla ze zahraničí

Cena přihlášení auta z Německa, Francie či dalších zemí světa se může výrazně lišit v závislosti na zemi původu vozidla, jeho stáří a technických parametrech.

Kromě standardních poplatků za registraci a evidenční kontrolu musí majitel počítat také s náklady na dovoz vozidla, překlad dokladů, případné technické úpravy a daň z přidané hodnoty (DPH).

Celková cena přihlášení auta z dovozu se tak může pohybovat v řádu tisíců až desetitisíců korun.

TIP: Pokud si člověk není jistý, jak postupovat při registraci vozidla, chce ušetřit čas a starosti, nebo nezná chce zjistit cenu přihlášení auta z Německa, může využít služeb specializovaných firem, které mu se vším pomůžou.

Změny v registru vozidel

Život přináší různé změny a ty se mohou dotknout i vozidla a jeho registrace. Ať už se majitel stěhuje, mění jméno, nebo ztratil technický průkaz, je důležité vědět, jak tyto změny správně nahlásit a aktualizovat údaje v registru vozidel.

1) Změna osobních údajů:

Pokud dojde ke změně adresy trvalého bydliště, jména nebo příjmení, je osoba povinna tuto změnu nahlásit registru vozidel do 10 pracovních dnů. Změnu je možné nahlásit osobně na úřadě obce s rozšířenou působností nebo elektronicky prostřednictvím Portálu občana. K nahlášení změny bude potřeba doklad totožnosti a technický průkaz vozidla.

2) Změna technických údajů vozidla:

Pokud se člověk rozhodne provést na vozidle změny, které ovlivňují technické údaje zapsané v technickém průkazu (například změna barvy, typu motoru nebo rozměrů), musí tyto změny nechat zapsat do technického průkazu.

Většinu změn lze provést na stanici technické kontroly (STK), kde vystaví protokol o provedené změně. S tímto protokolem se pak stačí dostavit na úřad obce s rozšířenou působností, kde aktualizují údaje v registru vozidel.

3) Ztráta nebo odcizení dokladů:

Pokud majitel vozidla ztratil technický průkaz, nebo mu byl odcizen, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit na policii a na úřad obce s rozšířenou působností. Úřad vystaví duplikát technického průkazu nebo novou registrační značku.

4) Vyřazení vozidla z registru:

Pokud vozidlo přestane sloužit a jeho majitel se rozhodne ho vyřadit z provozu, musí provést jeho vyřazení z registru vozidel. Vyřazení lze provést na úřadě obce s rozšířenou působností nebo na některých stanicích technické kontroly (STK).

K vyřazení bude potřebovat technický průkaz, registrační značka a doklad o ekologické likvidaci vozidla (pokud je vyžadován). Tímto úkolem lze pověřit i jinou osobu za využití plné moci.

Přihlášení auta bez starostí

Správně přihlášené vozidlo je základním předpokladem pro bezpečný a legální provoz na českých silnicích. Snad tento článek pomohl zorientovat se v procesu registrace a zodpověděl veškeré otázky ohledně toho, jak přihlásit auto a co je potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí.

Je důležité si uvědomit, že provozování vozidla bez platné registrace a povinného ručení (bezpojištění SPZ) je nezákonné a také velmi riskantní. Hrozí zde riziko zejména při dopravní nehodě.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang