Náš svět je realita, nebo fikce?

Při prvním shlédnutí filmu Matrix každého mohlo napadnout, jestli realita našeho světa není pouze iluzí a my reálně existujeme jinak. Často nás klamou právě naše vlastní smysly, které jsou buď ne zcela dokonalé, nebo se nám snaží svět kolem nás lépe uchopit tím, že nám realitu dokreslí.

Je těžké vést hranici mezi skutečností a fikcí. Mnohé fikce se prostřednictvím našeho chování uskutečňují a mnohé z toho, co považujeme za skutečné, je fikce. Často z toho mohou nastávat až paranoidní stavy.

Mezi světem a naší myslí probíhá tvůrčí interakce připomínající pareidolii − jev, při němž vjemy dotváříme na základě své dřívější zkušenosti, zahrnující i naše fantazie.

Takto dotváříme nejen smyslové podněty, ale i smysl sám – prožitých událostí, našich rozhodnutí a našeho života vůbec. Svobodná vůle totiž možná není vůbec svobodná.

Co je to pareidolie?

Pareidolie je jev, kdy mysl vnímá vzor nebo obraz v náhodných nebo nejasných podnětech. Jedná se o formu apofenie, což je tendence vnímat souvislosti nebo smysluplné vzory mezi nesouvisejícími věcmi.

Pareidolie se může vyskytovat v mnoha podobách, například vidět tváře v mracích, slyšet skrytá poselství v hudbě nebo dokonce vidět obrazy ve statické elektřině.

Pareidolie je nedílnou součástí lidské psychologie již po staletí. Ve starověku lidé věřili, že vidět tváře v mracích nebo jiných předmětech je znamení od bohů nebo zpráva z posmrtného života. Tato víra byla běžná v mnoha kulturách, včetně starověkého Řecka, Říma a Egypta.

I dnes je pareidolie součástí našeho každodenního života. Často vidíme tváře v předmětech každodenní potřeby, například v šálku kávy, kousku toustu nebo dokonce v kameni.

Můžeme také slyšet zřetelné vzory v náhodném hluku, například slyšet hlasy v bílém šumu nebo nacházet skrytá poselství v hudbě.

Pareidolii můžeme najít také v umění, zejména v surrealistických dílech. Surrealisté se často snaží vyvolat pocit zvláštního nebo snového a pareidolie jim k tomu poskytuje dokonalé pozadí.

Vytvořením díla, které obsahuje nejasné obrazy, vzory nebo předměty, si divák může do díla promítnout své vlastní asociace.

Pareidolie se v posledních letech stává stále populárnějším tématem, a to v souvislosti s rozvojem internetu. Platformy sociálních médií usnadnily sdílení obrázků objektů, které obsahují pareidolii, a mnoho uživatelů si z nich dělá legraci nebo sdílí vtipné obrázky.

Celkově je pareidolie fascinující jev, při kterém mysl vnímá vzory v náhodných nebo nejasných podnětech. Je nedílnou součástí lidské psychologie a existuje již po staletí. Je také oblíbeným tématem na internetu, kde mnoho uživatelů sdílí obrázky předmětů obsahujících pareidolii.

Historie pareidolie

Pareidolie se objevuje již od starověku, přičemž jedny z prvních příkladů pareidolie se objevují ve starořeckých a římských uměleckých dílech.

Ve starověkém světě byla pareidolie často považována za znamení od bohů. Řekové například věřili, že určité tvary nebo postavy na obloze jsou znamením boží přízně. To platilo zejména pro souhvězdí, která byla považována za symboly bohů a bohyň.

Ve středověku byla pareidolie také považována za znamení od bohů, ale v méně doslovném smyslu. Lidé věřili, že určité tvary nebo postavy v prostředí jim posílá bůh, aby jim předal zprávu nebo varování. Tato víra byla oblíbená zejména mezi duchovními, kteří ji používali k vysvětlování nadpřirozených jevů svým věřícím.

Moderní definici pareidolie vytvořil v 19. století německý psychiatr Ernst Jentsch. Definoval ji jako „interpretaci náhodných nebo nejednoznačných obrazů jako rozpoznatelných objektů„. Jentsch se o tento jev zajímal, protože se zdálo, že jde o formu projekce, kdy člověk promítá své vlastní pocity a přesvědčení do nejednoznačného podnětu.

Dnes je pareidolie všeobecně přijímána jako normální součást lidské zkušenosti. Projevuje se ve všem od vidění tváří v mracích až po slyšení skrytých poselství v hudbě.

Zatímco pareidolii lze považovat za znamení od bohů nebo formu projekce, lze ji také chápat jako způsob, jakým mysl dává smysl světu kolem nás. Bez ohledu na svůj původ je pareidolie zajímavým jevem, který nás dodnes fascinuje.

Zajímavosti – pareidolie

I když pareidolie není považována za duševní poruchu, může být pro některé lidi zdrojem zábavy nebo zmatku.

 • Pareidolie je evoluční rys, který našim předkům umožnil identifikovat potenciální hrozby v jejich prostředí. Díky rozpoznávání vzorů v prostředí mohli rychle identifikovat predátora nebo jiné nebezpečí a podniknout příslušné kroky.
 • Ačkoli je pareidolie obvykle spojována s viděním tváří v každodenních předmětech, může se týkat i sluchu a dalších smyslů. Někteří lidé mohou například slyšet slova a věty v náhodných zvucích nebo vidět obrazy v abstraktním umění.
 • Pareidolie se obvykle vyskytuje u lidí, kteří jsou v uvolněném stavu mysli, například když sní nebo meditují.
 • Tento jev se neomezuje pouze na lidi. Pareidolii mohou zažívat i zvířata, jak ukázaly pokusy s opicemi, které byly schopny rozpoznávat tvary v náhodných vzorcích.
 • Pareidolie se často objevuje u náboženských symbolů a ikon, jako je Panna Marie v sendviči s grilovaným sýrem nebo Ježíš na tortille.
 • Tento jev se využívá v umění a reklamě k upoutání pozornosti a vyvolání emocí. Někteří umělci například zahrnují pareidolii do svých děl, aby vytvořili abstraktní efekt.
 • Pareidolie se objevuje v populární kultuře, například ve filmu Znamení, kde postavy vidí obrazy mimozemšťanů v kruzích v obilí.
 • Předpokládá se, že souvisí s apofenií, což je tendence vidět vzory v náhodných datech.
 • Pareidolii lze použít jako nástroj pro řešení problémů. Díky rozpoznávání vzorů v prostředí mohou lidé vyvinout kreativní řešení obtížných problémů.

Apofenie – co to je?

Apofenie je psychologický fenomén vnímání smysluplných vzorců a souvislostí v jinak náhodně se vyskytujících událostech nebo souborech dat, často při absenci smysluplných vzorců nebo korelací.

Nejlépe je známá jako tendence odhalovat falešné vzorce v náhodných nebo nesmyslných datech.

Apofenie je poměrně běžným jevem v každodenním životě a často slouží jako základ pověrčivých přesvědčení. Například člověk může považovat za štěstí, když najde na zemi minci a následně má dobrý den.

V tomto případě člověk přisuzuje význam náhodně se vyskytující události, ačkoli samotná událost s jeho štěstím vůbec nesouvisí.

Apofenie se může vyskytnout i ve formálnějších souvislostech, například při analýze dat. V těchto případech může dotyčná osoba hledat v datech vzorce, které ve skutečnosti neexistují, například korelaci mezi dvěma proměnnými, které spolu vůbec nesouvisejí. To může vést k nesprávným závěrům a na jejich základě k nesprávným rozhodnutím.

Apofenie může být v určitých souvislostech prospěšná. Například v oblasti datové vědy výzkumníci často používají apofenii k identifikaci vzorců ve velkých souborech dat, které by mohly vést k užitečným poznatkům.

V tomto kontextu může být apofenie užitečným nástrojem pro odhalení smysluplných vztahů, které by jinak zůstaly skryté.

Zároveň může být apofenie také problematická. Lidé mohou datovým souborům přisuzovat falešné vzorce a korelace, což vede k nesprávným předpokladům a rozhodnutím. Kromě toho se lidé mohou na apofenii příliš spoléhat, což vede k předpojatosti vidět vzorce i v případech, kdy neexistují.

Aby byla zajištěna spolehlivost rozhodnutí založených na datech, je důležité uvědomit si možnost výskytu apofenie a přijmout opatření k omezení jejích účinků.

To může zahrnovat dvojí kontrolu výsledků, vyhledávání nezávislých zdrojů dat a větší spoléhání se na rozhodovací procesy založené na datech. Důležité je také uvědomit si předsudky, které by mohly vést k falešným závěrům.

Zajímavosti apofenie

Apofenie existuje již po staletí, ale teprve v 50. letech 20. století dostala vlastní název. Název vymyslel německý neurolog Klaus Conrad, který jím popsal jev, kdy lidé vidí vzory v nesmyslných datech.

 • Apofenie je také známá jako „vidění věcí, které tam nejsou„. Je to stejný jev, který způsobuje, že lidé vidí tváře v mracích nebo vzory ve hvězdách.
 • Apofenie je často spojována s duševními chorobami, jako je schizofrenie a paranoia. Může se však vyskytovat i u lidí, kteří jsou považováni za duševně zdravé.
 • Apofenie není pouze psychologický jev. Lze ji pozorovat i ve fyzickém světě, například když lidé nacházejí vzory ve tvarech kamenů nebo ve způsobu, jakým je na pláži rozložen písek.
 • Apofenie se využívá v oblasti marketingu. Marketéři ji využívají ve svůj prospěch a vytvářejí reklamy, které obsahují skrytá sdělení nebo symboly, jichž si lidé na první pohled nemusí všimnout.
 • Apofenii lze využít jako nástroj kreativity. Díky tomu, že lidé vidí v náhodných datech vzorce, mohou přijít s kreativním řešením problémů, které by jinak neobjevili.
 • Apofenii lze pozorovat také ve způsobu, jakým lidé interpretují umění. Lidé často vidí v uměleckých dílech vzory a významy, které nemusí být záměrné.
 • Apofenie je jev, který je často vidět ve světě konspiračních teorií. Lidé, kteří věří v konspirační teorie, často interpretují náhodné události tak, že spolu zlověstně souvisejí.

Apofenie je zajímavý jev, který se vyskytuje již po staletí. Lze ji využít jako nástroj kreativity nebo k vidění skrytých významů v umění a datech. Lze ji také pozorovat ve způsobu, jakým lidé interpretují náhodné události, a může vést k falešným závěrům. Zatímco v některých případech může být apofenie považována za duševní chorobu, v jiných případech může být i prospěšná.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang