Živnostenský rejstřík – osob, firem, nahlížení

Živnostenský rejstřík je veřejný informační systém spravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Obsahuje údaje o podnikajících fyzických a právnických osobách, které vlastní nebo vlastnily živnostenské oprávnění. Kdo má možnost nahlížení do živnostenského rejstříku a k čemu je vlastně důležitý?

V živnostenském rejstříku jsou zaznamenány veškeré informace o živnostenských oprávněních, včetně jejich oboru, předmětu podnikání, provozoven a dalších relevantních údajů. Registrované osoby jsou povinné aktualizovat své informace v rejstříku pravidelně, aby se zajistilo, že jsou aktuální a přesné.

Obsah článku

Živnostenský rejstřík slouží jako informační zdroj pro širokou veřejnost. Kdokoli může nahlédnout do informací o podnikajících subjektech.

Živnostenský rejstřík je důležitý nástroj pro podporu transparentnosti a informovanosti v oblasti podnikání.

Vyhledávání v živnostenském rejstříku je možné online.

Výpis z živnostenského rejstříku si může vyřídit každý a obsahuje podrobnější informace o daném podnikajícím subjektu. Výpis je zpoplatněn a lze ho získat elektronicky nebo v listinné podobě.

Rozdíl mezi obchodním rejstříkem a živnostenským rejstříkem – každý z nich má svá specifika a slouží k jinému účelu.

Živnostenský rejstřík – k čemu je důležitý

Živnostenský rejstřík je důležitý pro regulaci živnostenského podnikání a ochranu spotřebitele. Neplatné živnostenské oprávnění může vést k odebrání z rejstříku a k odebrání licencí pro podnikání v dané oblasti.

Živnostenský rejstřík poskytuje důvěryhodné informace o podnikatelích a pomáhá v boji proti nelegálnímu podnikání a podvodům.

Živnostenský rejstřík představuje důležitý nástroj pro podporu transparentnosti, informovanosti, ochrany spotřebitelů, férové hospodářské soutěže a sběru statistických dat. Jeho existence přispívá k efektivnímu fungování českého podnikatelského prostředí a k ochraně zájmů všech zúčastněných stran.

Systém rejstříku se sice liší v jednotlivých zemích, nicméně obecně se řídí zákonem o živnostenském podnikání dané země. V některých zemích může být živnostenský rejstřík nahrazen jiným typem registru, jako je obchodní registr nebo daňový registr.

Živnostenský rejstřík osob

Živnostenský rejstřík osob je veřejný seznam všech fyzických osob, které mají právo provozovat živnost v České republice. Do živnostenského rejstříku osob jsou zapisovány informace o živnostníkovi, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, předmět podnikání a další údaje.

Tento rejstřík spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a je dostupný online na jejich webových stránkách. Každá fyzická osoba, která chce provozovat živnost, musí být zapsána v tomto rejstříku a mít platné živnostenské oprávnění.

Živnostenský rejstřík osob slouží k ochraně spotřebitelů před nekalými živnostníky a umožňuje veřejnosti snadný přístup k informacím o živnostnících.

OSVČ živnostenský rejstřík

OSVČ živnostenský rejstřík je veřejně dostupný seznam podnikatelů, kteří jsou se svým živnostenským podnikáním zapsáni do tohoto rejstříku. Tento seznam obsahuje údaje o podnikatelské činnosti jednotlivých osob a umožňuje veřejnosti zjistit informace o registrované živnostenské činnosti konkrétní osoby.

Registrace do živnostenského rejstříku je v České republice povinná pro všechny jednotlivé podnikatele, kteří provozují živnostenskou činnost. Tímto způsobem se stávají právoplatnými OSVČ (OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná), což je právnický výraz pro živnostníka.

Veřejnost má právo na informace o zapsaných fyzických osobách a jejich živnostenských činnostech, které jsou vedeny v živnostenském rejstříku. Tyto údaje jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Každý má přístup k informacím o provozovateli živnosti, včetně názvu živnosti, sídla, firma, IČ, typu živnosti, předmětu podnikání a dalších údajů. OSVČ živnostenský rejstřík je tedy důležitým nástrojem pro získání informací o úspěšných podnikatelích a jejich činnostech v České republice.

Pomáhá především při vyhledávání spolehlivých dodavatelů a partnerů pro podnikání, avšak také při kontrolách a soudních sporech.

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku obsahuje různé druhy informací o daném podnikajícím subjektu, a to v závislosti na typu výpisu (úplný nebo částečný) a na nastavení neveřejných údajů.

Základní informace:

 • Identifikační údaje: Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, případně název firmy právnické osoby, IČO, sídlo.
 • Předmět podnikání: Podrobný popis oborů a předmětů podnikání, pro které má daný subjekt živnostenské oprávnění.
 • Provozovny: Seznam všech provozoven, ze kterých daný subjekt podniká, včetně jejich adres a případně provozovatelů.
 • Odpovědný zástupce: Informace o osobě, která je zodpovědná za provoz živnosti v případě, že ji neprovozuje sám podnikatel.
 • Přerušení provozování živnosti: Informace o tom, zda byla živnost v minulosti přerušena a v jakém období.
 • Překážky provozování živnosti: Informace o tom, zda existují nějaké překážky pro provozování živnosti (např. insolvenční řízení, trestní stíhání).

Další informace, které může výpis z živnostenského rejstříku obsahovat:

 • Datum vzniku živnostenského oprávnění: Datum, od kterého má daný subjekt živnostenské oprávnění.
 • Povolení k provozování živnosti: Informace o tom, zda je pro daný obor podnikání nutné zvláštní povolení (např. živnostenské oprávnění vázané).
 • Osvědčení o odborné způsobilosti: Informace o tom, zda má daný subjekt pro daný obor podnikání nutné osvědčení o odborné způsobilosti.

Neveřejné údaje:

 • Adresa bydliště (místo pobytu) podnikající fyzické osoby
 • Rodné číslo podnikající fyzické osoby
 • Údaje o pokutách uložených živnostenskými úřady
 • Sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním

Tyto údaje jsou v rejstříku vedeny, avšak nejsou automaticky součástí výpisu. Podnikatel je může nahlédnout pouze osobně na živnostenském úřadě a v odůvodněných případech může nahlédnout i jiná osoba, která prokáže oprávněný zájem.

Výpis z živnostenského rejstříku může být pořízen jak v papírové podobě na přepážce živnostenského úřadu, tak i elektronicky.

Výpis je veřejně dostupný a lze ho získat za poplatek. Výpis z živnostenského rejstříku je důležitým dokumentem pro každou právnickou či fyzickou osobu, která chce spolupracovat s daným podnikatelem.

Živnostenský rejstřík – nahlížení

Nahlížení do živnostenského rejstříku je umožněno jak prostřednictvím webové aplikace, tak přímo na úřadě. Pro využití webové aplikace je nutné mít k dispozici přístup k internetu a znát identifikační číslo (IČ) živnostníka.

Po zadání IČ živnostníka do systému se zobrazí jeho základní údaje a informace o registraci v živnostenském rejstříku. Dále je možné získat přehled o celém živnostenském listu, včetně informací o případných předchozích registracích či prodlení v placení daně.

V případě, že živnostník registruje svou živnost poprvé, lze využít elektronické přihlášky přímo na webových stránkách živnostenského rejstříku. Přestože je živnostenský rejstřík veřejným seznamem, není umožněno získat údaje o všech registrovaných živnostnících, například o těch, kteří mají živnostenský list dočasně neaktivní.

Tyto informace jsou poskytovány pouze osobám, které se opravňují z důvodu podnikání nebo jiného právního důvodu. V případě, že je potřeba získat důkladnější informace o živnostníkovi, je možné využít služeb notáře, který má přístup ke kompletnímu obsahu Živnostenského rejstříku. U notáře lze třeba také zařídit sepsání závěti.

Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík – jaký je rozdíl

Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík jsou dva odlišné registry, které slouží pro evidenci podnikatelských subjektů v České republice. Zatímco živnostenský rejstřík je určen pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, obchodní rejstřík je určen pro obchodní společnosti a další právnické osoby.

Obchodní rejstřík funguje jako jednotný centrální registr, který eviduje právní útvary jako jsou společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo družstva. Evidují se zde základní informace jako jsou název a sídlo společnosti, právní forma, předmět podnikání, členové a stanovy.

Kromě toho se zde také ukládají dokumenty jako jsou zakladatelské listiny, podrobné změny v obchodním rejstříku nebo zápisy o jejich významných aktech. Živnostenský rejstřík slouží k evidenci živnostenských oprávnění, která umožňují provozování živnostenské činnosti v České republice.

Evidují se zde informace o živnostníkovi, název živnosti, místo hlášení, předmět činnosti a podobně. Živnostenský rejstřík je důležitý pro kontrolu výkonu živnosti a vytváření statistik a sběru dat o podnikání v České republice.

Oba rejstříky jsou veřejně přístupné a lze do nich nahlížet prostřednictvím internetových portálů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva průmyslu a obchodu. Úkolem těchto rejstříků je zajišťovat transparentnost trhu a ochranu práv třetích stran.

Proces zápisu do obou rejstříků je podobný – většinou se jedná o elektronický zápis, který probíhá prostřednictvím formulářů na internetu. V některých případech je nutné provést notářský zápis. Funkčnost obou rejstříků má za cíl usnadnit komunikaci mezi státními institucemi a podnikatelskými subjekty, zajišťovat transparentnost a ochranu práv, a napomáhat tak rozvoji podnikání v České republice.

Živnostenský rejstřík firem – registrace

Registrace do živnostenského rejstříku firem je zdarma a lze ji provést pouze elektronicky. Proces registrace je následující:

 • Registrační formulář Živnostenského rejstříku: Podnikatel vyplní registrační formulář na webové stránce. Musí uvést své jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace potřebné pro registraci. Jak zjistit telefonní číslo osoby?
 • Identifikace podnikatele: Po odeslání formuláře obdrží podnikatel e-mail s potvrzením o zadání žádosti o registraci. Dále obdrží jednorázové přihlašovací údaje, které bude muset použít pro dokončení registrace.
 • Dokončení registrace: Podnikatel se přihlásí pomocí přihlašovacího údaje a vyplní další potřebné informace, jako jsou údaje o podnikání, předmět podnikání, název firmy atd. K registraci je také potřeba přiložit kopii občanského průkazu a doložit plné jméno živnostenského podnikatele
 • Potvrzení o registraci: Po dokončení registrace obdrží podnikatel potvrzení o registraci v elektronické podobě. Toto potvrzení je nutné uložit a lze jej využít jako důkaz o registraci do Živnostenského rejstříku.
 • Úprava údajů: V případě změny některých údajů, například změny názvu firmy nebo předmětu podnikání, je nutné tyto změny nahlásit do Živnostenského rejstříku prostřednictvím elektronického formuláře.
 • Sledování stavu registrace: Po registraci je možné sledovat stav registrace v elektronickém Živnostenském rejstříku, kde je k dispozici seznam registrovaných podnikatelů spolu s jejich údaji.

Pokud je sídlo společnosti v nemovitosti, která není ve vlastnictví společnosti, je potřeba doložit souhlas s umístěním sídla společnosti vzor s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, že společnost má oprávnění daný prostor využívat.

Živnostenský rejstřík je důležitým nástrojem pro podnikatele, neboť poskytuje přehled o podnikatelích působících na trhu a zaručuje jejich transparentnost. Pro potenciální klienty je účinným zdrojem informací při výběru vhodného dodavatele nebo partnera. Navíc je také důležitým dokladem o podnikání, který je nutné doložit při zakládání podnikatelského účtu.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang