Čestné prohlášení – jak ho napsat, vzor ke stažení

Čestné prohlášení je písemný dokument, ve kterém osoba dobrovolně a hlavně pravdivě prohlašuje určitou skutečnost. Může se jednat o prohlášení o příjmu, bydlení, beztrestnosti, doručení zásilky, stavu vozidla a mnoho dalších. Čestné prohlášení má právní důsledky a osoba, která ho sepíše a podepíše, nese zodpovědnost za pravdivost uvedených informací. 

V tomto článku je podrobně rozebrána struktura a formální náležitosti čestného prohlášení, jeho využití včetně příkladů běžných situací, kdy se čestné prohlášení používá, a nechybí ani vzorový formulář obecného čestného prohlášení ke stažení zdarma (Word i PDF).

Shrnutí článku

Čestné prohlášení je písemný dokument, ve kterém osoba dobrovolně a pravdivě prohlašuje určitou skutečnost.

Má právní důsledky a osoba, která ho sepíše a podepíše, nese zodpovědnost za pravdivost informací.

Vždy musí obsahovat nadpis, identifikaci osoby, konkrétní prohlášení, datum a místo sepsání a podpis.

Lze ho využít v mnoha různých situacích, a to jak v soukromém, tak i v profesním životě.

Formální náležitosti čestného prohlášení

Čestné prohlášení by mělo splňovat určité formální náležitosti, aby bylo platné a mělo požadovanou právní váhu. Jak tedy čestné prohlášení napsat? Níže je uveden podrobný popis toho, co by nemělo chybět:

Nadpis

Čestné prohlášení by mělo na začátku obsahovat jasný a výstižný nadpis, který zřetelně identifikuje jeho obsah. Například: „Čestné prohlášení o doručení zásilky“ nebo „Čestné prohlášení o beztrestnosti“.

Identifikace osoby

V úvodu čestného prohlášení je nutné uvést identifikační údaje osoby, která prohlášení sepisuje. Patří sem:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého bydliště
 • Datum narození
 • Rodné číslo (není vždy nutné)

Konkrétní prohlášení

Tato klíčová část čestného prohlášení by měla jasně a srozumitelně formulovat prohlášení, které osoba činí. V závislosti na účelu prohlášení se může jednat o:

 • Prohlášení o slevě na dítě
 • Prohlášení o bydlení
 • Prohlášení o beztrestnosti
 • Prohlášení o stavu vozidla
 • A mnoho dalších

Datum a místo sepsání

Čestné prohlášení by mělo obsahovat datum a místo jeho sepsání. Datum by mělo být uvedeno ve formátu „dd.mm.rrrr„. Místo sepsání by mělo být uvedeno co nejkonkrétněji, s uvedením názvu obce a případně i PSČ.

Podpis

Čestné prohlášení musí být bezpodmínečně podepsáno osobou, která ho sepisuje. Podpis by měl být čitelný a srozumitelný. V některých případech může být nutné prohlášení ověřit notářsky. To je obvykle požadováno u prohlášení, která mají větší právní váhu, například u prohlášení o dědictví nebo prohlášení o vlastnictví nemovitosti.

Přílohy

V závislosti na účelu čestného prohlášení může být nutné k němu připojit i další dokumenty. Například u prohlášení o doručení zásilky může být nutné přiložit kopii podacího lístku, u prohlášení o trestní bezúhonnosti výpis z trestního rejstříku.

Důležité:

 • Čestné prohlášení by mělo být sepsáno na bílém papíře formátu A4.
 • Veškerý text prohlášení by měl být čitelný a srozumitelný.
 • V prohlášení by neměly být žádné škrtance ani opravy.

Vzorový formulář obecného čestného prohlášení (Word, PDF)

Tento vzor čestného prohlášení je určen pro obecné použití a lze ho upravit podle potřeby pro různé situace. Ke stažení je k dispozici ve 2 formátech – .doc (Word) a PDF:

Čestné prohlášení – vzor (Word) – stáhnout zdarma

Čestné prohlášení – vzor (PDF):

Využití čestného prohlášení

Čestné prohlášení se běžně používá v široké škále situací, a to jak v soukromém, tak i v profesním životě. Níže je uvedeno několik příkladů:

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě se používá k prokázání nároku na slevu na dani z příjmu za vyživované dítě. Jeden z rodičů tím prohlašuje, že na dané dítě nebude tuto slevu uplatňovat. 

Prohlášení by mělo obsahovat nadpisjméno, příjmení a rodné číslo dítětedatum jeho narození a potvrzení rodiče o tom, že dítě s ním žije ve společné domácnosti. Lze také použít již předem připravený vzor čestného prohlášení o neuplatnění slevy na dítě.

Čestné prohlášení o společné domácnosti

Čestné prohlášení o společné domácnosti se používá k prokázání toho, že osoba sdílí trvalý pobyt s jinou osobou (případně osobami). 

Prohlášení o bydlení, jak se mu také říká, se využívá v různých situacích, nejčastěji pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě nebo při žádosti o některé sociální dávky (například o příspěvek na bydlení). V některých případech může pronajímatel bytu požadovat od nájemníka čestné prohlášení o společné domácnosti, aby se ujistil, kolik osob v bytě skutečně žije.

Prohlášení by mělo obsahovat nadpisjméno a příjmení osoby, její adresu trvalého bydliště a datum sepsání prohlášení. Opět je k dispozici vzor čestného prohlášení o bydlení ke stažení.

Čestné prohlášení o výši příjmu

V čestném prohlášení o výši příjmu osoba dokládá svůj hrubý měsíční nebo roční příjem za určité období. Toto prohlášení se používá v mnoha různých situacích, například při žádosti o sociální dávky, při podávání daňového přiznání nebo při uzavírání různých smluv, aby společnost posoudila platební schopnost klienta.

Prohlášení by mělo obsahovat kromě veškerých formálních náležitostí i informaci o tom, z jakých zdrojů příjmy plynou (mzda, důchod, rodičovský příspěvek, atd.). V závislosti na účelu prohlášení může být nutné k němu připojit i další dokumenty, například potvrzení o výši mzdy od zaměstnavatele nebo výpis z bankovního účtu.

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti

V čestném prohlášení o trestní bezúhonnosti osoba prohlašuje, že v minulosti nebyla odsouzena za trestný čin. Toto prohlášení má široké využití:

 • Při nástupu do zaměstnání: Někteří zaměstnavatelé požadují od uchazečů o zaměstnání předložení čestného prohlášení o trestní bezúhonnosti, aby se ujistili, že nemají kriminální minulost, která by mohla ohrozit jejich firmu nebo klienty.
 • Při vyřizování živnostenského oprávnění: V některých případech nutné k žádosti o živnostenské oprávnění přiložit čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Při podávání žádosti o dotace: Při žádání o dotaci z veřejných zdrojů, může být nutné k žádosti přiložit čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Při cestování do zahraničí: V některých zemích je pro vstup na jejich území vyžadováno předložení čestného prohlášení o trestní bezúhonnosti.

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

V čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti osoba prohlašuje, že je ze zdravotního hlediska způsobilá k určité činnosti. Toto prohlášení se používá zejména při nástupu do zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé, zvláště v rizikových profesích, požadují od uchazečů o zaměstnání předložení čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti, aby se ujistili, že jejich zdravotní stav nebrání výkonu práce.

V prohlášení by mělo být uvedeno, zda osoba trpí nějakými chronickými chorobami, zda je alergická na léky, zda má nějaká fyzická omezení a zda je těhotná.

Čestné prohlášení o stavu vozidla

V čestném prohlášení o stavu vozidla je osoba potvrzuje technický stav a historii svého motorového vozidla. Toto prohlášení lze využít ve více situacích:

 • Při prodeji ojetého vozidla: Kupující má právo na to, aby mu prodávající předložil čestné prohlášení o stavu vozidla. V prohlášení by měly být uvedeny informace o značce a modelu vozidla, registrační značce vozidla, počtu najetých kilometrů, technickém stavu a historii vozidla. Mělo by být uvedeno, zda je vozidlo po nehodě, zda má platnou technickou a emisní kontrolu apod.
 • Při vyřazení vozidla z provozu: K žádosti o vyřazení vozidla je nutné přiložit také prohlášení o jeho stavu. Kromě informací o vozidle by v prohlášení měl být uveden důvod vyřazení vozidla a místo, kde se vozidlo nachází.
 • Při dovozu vozidla ze zahraničí: K registraci vozidla v České republice je nutné předložit čestné prohlášení o stavu vozidla. V prohlášení by měly být uvedeny informace o značce a modelu vozidla, identifikačním čísle vozidla (VIN), technickém stavu a historii vozidla.

V závislosti na účelu prohlášení může být nutné k němu připojit i další dokumenty, například kopii technické kontroly, emisní kontroly nebo pojistné smlouvy.

Další možná využití čestného prohlášení

Čestné prohlášení se může použít i v mnoha dalších situacích, například při podávání žádosti o stipendium, o zaměstnání nebo při cestách do zahraničí.

Čestné prohlášení je užitečný nástroj, který lze použít v mnoha různých situacích. Je důležité, aby bylo čestné prohlášení sepsáno správně a pravdivě, jinak by nemělo požadovanou právní váhu. V případě nejasností ohledně formulace nebo platnosti čestného prohlášení je vhodné se obrátit na právního zástupce pro pomoc.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang