Počítačovými hrami k lepšímu fungování mozku

Počítačové technologie jsou součástí našich životů již několik desítek let. Společně s neustálým rozvojem zdravotnictví je přirozené, že existuje snaha využít moderní technologie rovněž k rehabilitaci mozku.

Je to však efektivní? Lze dovednosti, které trénujeme u počítače vůbec použít v reálném světě? Tyto otázky a mnohé další jsou spjaty s problematikou počítačem asistované neurorehabilitace.

Existují různé důvody k tomu, aby člověk absolvoval neuropsychologickou rehabilitaci. Mohou jí využívat pacienti s traumatickým poškozením mozku, jejichž počet se každým rokem zvyšuje.

Tento typ rehabilitace je však vyhledáván i osobami s psychickými poruchami, jako je například schizofrenie, či rodiči dětí s poruchami pozornosti a mnoha dalšími.

Proč rehabilitovat s počítačem?

Technický pokrok nevyhnutelně vede k tomu, že se s počítačovou technologií setkáváme téměř na každém kroku. Překvapivě již v 70. letech minulého století vznikaly první rehabilitační počítačové programy.

Jejich účinek však nebyl vědecky podložen, a proto byl jejich účel spíše relaxační?. Od 80. let se začaly objevovat softwary, které sloužily k tréninku kognitivních funkcí (paměti, řečových schopností, schopnosti logického myšlení apod.).

V současné době zažíváme v této oblasti velký „boom“ a na trhu lze nalézt nespočet rehabilitačních programů. Důvodem po jejich poptávce jsou jejich nesporné výhody oproti rehabilitaci tváří v tvář:

  • Rychlost – Schopnost rychlé a přesné prezentace podnětů, neboť při rehabilitaci je potřeba stimuly stále opakovat.
  • Flexibilita – Počítačové programy dokáži jednoduše poskytovat různorodé podněty a měnit je, což umožňuje udržovat motivaci a pozornost rehabilitovaného.
  • Ovládání – Je možné pracovat s různými vstupními zařízeními, díky tomu mohou programy ovládat i osoby s tělesným postižením.
  • Uchování dat – Údaje o výsledcích jsou okamžitě ukládány a je snadné je využít k další analýze, sledovat tendence a povzbuzovat pacienta prezentací jeho pokroků.
  • Ekonomičnost – Výhodou je také nízká cena, jelikož je možné software využívat bez specializovaných trenérů, je možné cvičit ve vlastní domácnosti či zadávat pacientům domácí úlohy.
  • Přístupnost – Počítačové hry jsou ve většině případů dobře přijaty klientem, jedná se často o zábavná cvičení umožňující rozptýlení i pro motoricky nezpůsobilé pacienty.

Kritika počítačem asistované rehabilitace

Naopak lze však také hovořit o mnohých nevýhodách tohoto přístupu k rehabilitaci. Kritici zdůrazňují, že naučené dovednosti jsou často špatně aplikovatelné na reálný život a je problematické úspěchy zobecňovat.

Pacient se většinou zdokonaluje pouze v dané konkrétní úloze. Rovněž pro některé, zejména starší, pacienty může použití počítačů představovat značnou obtíž. Někdy se také setkáváme s nevhodným využitím programu a nesprávnou interpretací výsledků.

V neposlední řadě musíme brát v potaz, že některé rehabilitační programy, které nám trh nabízí, nejsou k restituci kognitivních funkcí vůbec vhodné.

Jsou účinné?

Vynést definitivní verdikt nad efektivitou počítačové rehabilitace v současné chvíli nelze. Existuje celá řada studií, které se touto problematikou zabývají. Bohužel pokud zaujmeme kritičtější pohled, povšimneme si mnoha metodologických nedostatků.

V prvé řadě se z velké části jedná o výzkumy, které neobsahují kontrolní skupiny. Nemůžeme tedy s jistotou říci, zdali je zaznamenaný pokrok způsoben daným typem rehabilitace či např. pozorností, které byli pacienti vystaveni, či automatickou schopností mozku „se hojit“.

Mnoho studii také pracuje s případy jednotlivců, které sice umožňují podrobný popis procesu rehabilitace, jejich výsledky jsou však příliš individuální.

Počítačem asistovaná rehabilitace může ušetřit práci a čas mnoha rehabilitačním pracovníkům. Rovněž umožňuje pacientům trénink kognitivních funkcí v pohodlí domova. Přesto bychom je neměli vnímat jako samospásné řešení.

Je nutné si uvědomit, že lidský kontakt je v procesu rehabilitace nepostradatelný a počítačové softwary představují pro některé společnosti pouze zdroj zisku.

Co je to software pro kognitivní rehabilitaci?

Software pro kognitivní rehabilitaci je digitalizovaný plán léčby určený k udržení nebo zlepšení pozornosti, paměti, jazyka, exekutivních funkcí a dalších funkcí.

Lékaři pacienty posoudí, aby zjistili, které oblasti je třeba trénovat, podle zájmů, potřeb a preferencí každého pacienta. Výsledkem je plně personalizovaná intervence.

Nejčastější problémy, které se vyskytují při předepisování plánu kognitivní stimulace, jsou následující:

  • Potřeba nabídnout každému pacientovi individuální léčebný plán, který se přizpůsobí jeho požadavkům, potřebám a osobním zájmům.
  • Nedostatečná motivace pacientů, která nutí lékaře neustále měnit používané aktivity, aby byla sezení atraktivnější a poutavější.
  • Obtížnost toho, aby pacienti prováděli léčbu doma, protože mnohdy hodiny léčby poskytované pacientům v klinických zařízeních nestačí.

Tyto běžné problémy řeší software pro kognitivní rehabilitaci. Nabízí klinickým lékařům předem připravené rehabilitační úkoly, které se snadno přizpůsobí potřebám každého pacienta.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang