Grafomotorika u předškoláků

Grafomotorika je soubor pohybů, které jsou potřebné k psaní. Zahrnuje koordinaci jemné motoriky, zraku a kognitivních funkcí. Grafomotorika se u dětí začíná rozvíjet již v předškolním věku.

Co by dítě mělo umět před nástupem do školy? Schopnosti a vědomosti, které se posuzují, se dělí na: tělesný vývoj a zdravotní stav, poznávací funkce, práceschopnost a emocionální a sociální zralost. V tomto článku bude detailněji popsána oblast poznávacích funkcí, konkrétně grafomotorika. Je to oblast, kterou je možno trénovat před nástupem do školy a ve které je možné dítěti pomoct překonat obtíže.

Poznávací funkce

Poznávací funkce v sobě skrývají více oblastí, kterým je potřeba před nástupem do školy věnovat pozornost. Většině z nich se dítě věnuje samo od sebe, neboť ho to baví (jako například kreslení) a jeho zvědavost ho podněcuje k objevování nového (například vyhledávání rozdílů mezi obrázky). Je to přirozený proces, který pomáhá dítěti s dozráváním.

Někdy se ale může stát, že dítěti některé oblasti činí potíže, či se u něho rozvíjejí pomaleji než u ostatních dětí v podobném věku. Není na tom nic neobvyklého, ale je úkolem rodičů a pedagogů mateřských škol, aby před nástupem do školy pomohli dítěti všechny oblasti rozvinout. Také se může stát, že dítě je po většině stránek zralé, ale některá významná oblast je stále opožděná. Tuto oblast je dobré specifikovat a následně se na ní zaměřit.

Grafomotorika

Grafomotorika z latinského grafo – psaní, kreslení a motus – pohyb zahrnuje úroveň způsobilosti pro psaní, kreslení apod. Týká se ale také správného držení těla, správného úchopu psacího náčiní, celkové grafomotorické obratnosti a obsahové stránky kresby.

Pokud není u dítěte v předškolním věku dostatečně vyvinuta grafomotorika, může to být důvod k odkladu školní docházky.

Dítě má následně dost dlouhou dobu na dostatečné procvičení této oblasti. Na procvičení grafomotoriky jsou mezi knihami k dispozici mnohé tituly, které zábavnou formou pro děti nabízejí možnost k rozvíjení této schopnosti. Většinou se jedná o jednoduché tvary, které dítě zpočátku obkresluje a následně maluje samo a postupuje se od jednoduchých tvarů ke složitějším (od jednoduchých čar k vlnkám, smyčkám apod.).

Pokud je nedostatečně vyvinutá grafomotorika důvodem k odkladu školní docházky, je vhodné přihlásit dítě do grafomotorického kurzu, kde pod dohledem odborníka (většinou speciálního pedagoga) dítě procvičuje kreslení a psaní a učí se správným návykům.

Pokud má dítě špatný úchop psacího náčiní, existuje tzv. trojhranný program, který nabízí tužky a pastelky tvarované tak, aby se dítěti lépe držely ve správném úchopu. Správný úchop tužky je takový, kdy tužku drží ukazováček a palec mezi sebou a tužka se opírá o prostředníček.

Častými chybami u dětí je například úchop čtyřmi prsty, kdy dítě drží tužku i prostředníčkem, dále prohýbání prstů (především ukazováčku) či přílišné tlačení na tužku, což má poté většinou za následek, že dítě během psaní bolí ruka a nevydrží kreslit či psát moc dlouho.

Další pomůckou, která v této oblasti může být nápomocná, je gumový nástavec na tužku, někdy nazývaný motýl. Tento nástavec je tvarovaný pro správný úchop a dítěti nedovolí držet tužku více prsty, než by mělo.

Důležité je také správné držení těla u psaní či kreslení. Dítě by se mělo nohama dotýkat země či stoličky. Záda by měly být rovné, ruce uvolněné již od ramen. Loket ruky, která píše je položen na stole. Dítě by při psaní nemělo mít hlavu příliš skloněnou. Stůl by měl být tak vysoký, aby opřená ruka s deskou stolu tvořili pravý úhel.

U dětí, které mají špatný úchop či špatné držení těla, se často objevuje neplynulost vedení čar. Může to být způsobeno neuvolněnou rukou, přílišným tlačením na tužku a to má pak za následek kostrbaté vedení ruky, neobratnost při kreslení apod.

Existují uvolňovací cviky, jako je kreslení vlnek, či obkreslování obrázků jednou čarou, které jsou vhodné právě na zvýšení plynulosti a „rozcvičení“ před samotným kreslením či nácvikem psaní. Tyto cviky jsou k dispozici v mnoha publikacích zaměřených na předškolní děti.

Co se obsahu týče, v předškolním věku již děti kreslí lidské postavy, dokáží nakreslit kolečko, čtverec, křížek a někdy i trojúhelník. To jsou věci, které se většinou zkouší u zápisu do školy.

Důležité ale je, jakým způsobem dítě zvládá dané věci nakreslit. Jaké má psací návyky, jestli má zájem o kresbu a jaká je nejen obsahová, ale také formální stránka kresby. Dítě by kreslení mělo bavit a grafomotorická cvičení by mělo mít jako hru, která mu pomůže rozvinout kreativitu.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang