Rodičovský příspěvek – jak o něj zažádat?

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je v České republice cennou dávkou, kterou stát poskytuje na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Tato finanční pomoc pomáhá pokrýt náklady spojené s výchovou a péčí o děti a pomáhá tak zmírnit část finanční zátěže, která je s rodičovstvím spojena.


Článek se zabývá aktuálními informacemi o rodičovském příspěvku 2024, konkrétně:

 • k jakému došlo u rodičovského příspěvku zvýšení
 • kdy chodí rodičovský příspěvek
 • kdy podat pro rodičovský příspěvek žádost
 • jak zažádat o rodičovský příspěvek
 • co dělat, když skončí rodičovský příspěvek

Poskytováním této finanční podpory chce česká vláda pomoci rodičům sladit pracovní a rodinné povinnosti a zajistit, aby všechny děti měly v prvních letech života přístup ke zdravému a pečujícímu prostředí.

Rodičovský příspěvek 2024

Jednou z klíčových charakteristik rodičovského příspěvku je, že na něj má nárok pouze jeden z rodičů. Rodiče se však mohou mezi sebou střídat, což znamená, že pokud jeden z rodičů pobírá příspěvek na jedno dítě, druhý rodič ho může začít pobírat, pokud se narodí další dítě. Tento systém pomáhá zajistit, aby oba rodiče měli možnost vzít si volno z práce a starat se o své děti.

Rodičovský příspěvek navíc náleží tomu z rodičů, který celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině po celý kalendářní měsíc. Z tohoto pravidla však existují výjimky. Například pokud dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné podobné zařízení po omezený počet hodin v kalendářním měsíci, může mít rodič na příspěvek stále nárok. Další články se zabývají tím, jak vnímá novorozené miminko, jaké jsou psychické potřeby dítěte a mateřským poutem.

Dalším jedinečným rysem rodičovského příspěvku je, že může být vyplácen přímo rodiči i dalším pečujícím osobám. Patří sem osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče, a osoby pečující o osvojené děti nebo děti zemřelého rodiče. Toto ustanovení pomáhá zajistit, aby bylo o děti dobře postaráno i v situacích, kdy biologičtí rodiče nemohou poskytovat péči na plný úvazek.

Pokud jde o výši rodičovského příspěvku, rodiče si mohou flexibilně zvolit měsíční částku, kterou budou pobírat. Maximální výše se však odvíjí od předchozího příjmu rodiče. To znamená, že rodiče, kteří před narozením dětí dosahovali vyšších příjmů, budou dostávat vyšší příspěvek než ti, kteří měli nižší příjmy.

Od roku 2024 se rodičovský příspěvek zvýšil.

V České republice mohou rodiče, kteří dosud nepobírali peněžitou pomoc v mateřství nebo mají nízký příjem, například podnikatelky, studentky nebo nezaměstnané, získat maximálně 13 000 Kč měsíčně.

U ostatních rodičů si mohou flexibilně zvolit měsíční výši příspěvku, a to až do maximální výše 47 700 Kč. Výši rodičovského příspěvku si mohou rodiče stanovat sami. Je však důležité si uvědomit, že maximální výše činí 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu při narození dítěte.

Jak kontrolovat své finance se zabývá článek měsíční rodinný rozpočet vzor.

Kdy chodí rodičovský příspěvek?

Odpověď na otázku, kdy chodí rodičovský příspěvek, je jednou měsíčně. Měsíční výši rodičovského příspěvku lze každé tři měsíce upravit. To umožňuje rodičům změnit výši na základě jejich měnících se finančních potřeb nebo okolností. Rodiče mohou navíc požádat o rodičovský příspěvek až tři měsíce zpětně, což znamená, že lze získat zpětně platby za měsíce před podáním žádosti.

Kdy podat pro rodičovský příspěvek žádost

Kdy podat pro rodičovský příspěvek žádost? Doporučuje se, aby rodiče požádali o rodičovský příspěvek ve čtvrtém měsíci věku dítěte, protože tak bude zajištěna návaznost příspěvku v šestiměsíční mateřské. Propojením obou dávek mohou rodiče získat nepřetržitou finanční podporu během prvních měsíců života svého dítěte.

Pokud rodiče zajímá výše mateřské, mohou si přečíst článek o mateřské dovolené výpočet.

Jak zažádat o rodičovský příspěvek

Jak zažádat o rodičovský příspěvek v České republice je poměrně jednoduchý proces. Rodiče mají možnost podat žádost o rodičovský příspěvek osobně na místně příslušném Úřadu práce, kde vyplní potřebné formuláře a předají je pracovníkovi úřadu. Případně si rodiče mohou formulář žádosti stáhnout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí a vyplnit jej předem před osobním podáním.

Případně lze žádost zaslat poštou, e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního místa. Tyto možnosti poskytují flexibilitu těm, kteří nemohou podat žádost osobně.

K žádosti je nutné doložit rodné listy všech dětí do 4 let.

Žádost o rodičovský příspěvek online

Kromě klasického způsobu podání žádosti mají rodiče možnost podat žádost o rodičovský příspěvek online. Klientská zóna Ministerstva práce a sociálních věcí, známá jako „Jenda“, umožňuje rodičům podat žádost o rodičovský příspěvek online. Jenda nabízí možnost sledovat aktuální stav žádosti a hlásit případné změny, například úpravy výše rodičovského příspěvku.

Jednou z výhod používání online systému je, že rodiče mohou snadno nahlásit změny ve svých poměrech, například narození dalšího dítěte, a podle toho upravit výši rodičovského příspěvku. Tím je zajištěno, že rodiče dostanou odpovídající úroveň podpory na základě svých individuálních potřeb.

Pro přístup k online formuláři žádosti o rodičovský příspěvek se rodiče musí přihlásit pomocí občanského průkazu, což lze provést dvěma různými způsoby:

 • Mobilní klíč eGovernmentu: tento způsob vyžaduje, aby si rodiče stáhli mobilní aplikaci, která jim umožní bezpečné přihlášení ke službám veřejné správy. Přihlášení si pak mohou aktivovat na kterémkoli Czech Pointu, zkontrolovat svou identitu a pomocí mobilního klíče se přihlásit do online formuláře pro rodičovský příspěvek.
 • BankID: rodiče se mohou pomocí údajů z internetového bankovnictví přihlásit do online formuláře pro rodičovský příspěvek. Tento způsob je vhodný pro ty, kteří již znají používání služeb internetového bankovnictví a chtějí si zjednodušit proces podání žádosti o rodičovský příspěvek.

  Jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek?

  Co se týče rodičovského příspěvku, žádost je poměrně jednoduchý proces, který vyžaduje určité dokumenty. Jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek a co je k ní potřeba?

  Jedním z klíčových dokumentů, který je třeba k žádosti přiložit, je Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku. Tento formulář musí být potvrzen Okresní správou sociálního zabezpečení a určí výši příspěvku, na který má rodič nárok.

  Dalším krokem, jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek, je přiložit občanský průkaz a rodné listy všech dětí do 4 let věku. Tyto informace jsou klíčové pro ověření způsobilosti a zajištění přiznání správné výše příspěvku.

  Kromě standardních dokladů, jako je potvrzení o příjmu a rodný list dítěte, musí nyní rodiče předložit potvrzení o docházce do jeslí, mateřské školy nebo jiného podobného předškolního zařízení pro děti mladší dvou let, které takové zařízení navštěvují.

  Dále je nutné předložit doklad o nároku a výši dávky podobné rodičovskému příspěvku pobíranému v jiné zemi, pokud takovou dávku pobírali nebo pobírají. Tento požadavek pomáhá zabránit dvojímu čerpání a zajišťuje, aby rodiče nedostávali duplicitní dávky z více zdrojů.

  Žádost o rodičovský příspěvek lze podat osobně nebo online.

  Pokud rodič není schopen osobně vyřídit proces podání žádosti, může využít plnou moc a zmocnit jinou fyzickou nebo právnickou osobu, aby jeho jménem podala žádost o rodičovský příspěvek. To může být užitečné zejména v situacích, kdy je rodič nezpůsobilý nebo z jiného důvodu není schopen vyřídit papírování sám.

  Rodičovský příspěvek – zvýšení od roku 2024

  Co se týče rodičovského příspěvku 2024, od tohoto roku byl příspěvek zvýšen. Vyšší částku však mohou pobírat rodiče dětí narozených až od 1. 1. 2024. Do konce roku 2023 byla na nejmladší dítě stanovena částka 300 000 Kč, a 450 000 Kč v případě vícerčat.

  Od roku 2024 je u rodičovského příspěvku zvýšení vyplácené dávky. Pro děti narozené od tohoto data bude celková výše rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině činit 350 000 Kč. Maximální doba poskytování rodičovského příspěvku bude snížena ze současných 4 let na 3 roky věku dítěte.

  V případě rodin s více dětmi, jako jsou dvojčata nebo trojčata, bude celková výše rodičovského příspěvku ještě vyšší. Pro rodiny se dvěma a více současně narozenými dětmi bude celková výše rodičovského příspěvku činit 525 000 Kč.

  Nevyčerpaný rodičovský příspěvek

  Pokud se však před uplynutím této doby narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká. V takových případech mají rodiče možnost získat nevyčerpaný rodičovský příspěvek jako jednorázovou platbu. Ta se vypočítá na základě výše rodičovského příspěvku, který by byl vyplácen po zbývající dobu nároku na starší dítě.

  Pro nárok vyplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku je třeba splnit určité podmínky. Jeden z rodičů musí mít denní vyměřovací základ, který lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině. Případně musí být alespoň jeden z rodičů k tomuto datu považován za osobu samostatně výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění.

  Co dělat, když rodičovský příspěvek skončí?

  Co dělat, když skončí rodičovský příspěvek? Jaké kroky mohou rodiče podniknout, aby zajistili, že o jejich blaho a blaho jejich dítěte bude i nadále postaráno?

  Pokud se osoba rozhodne zůstat na rodičovské dovolené i po vyčerpání rodičovského příspěvku, může si být jistá, že za ni stát bude nadále hradit zdravotní pojištění. Rodičovská dovolená může trvat až do 3 let věku dítěte.

  Zaměstnavatel je navíc povinen zachovat pracovní místo osoby na rodičovské dovolené až do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

  Situace se zaměstnavatelem však může být v tomto případě poněkud složitější. Rodiče si mohou vzít neplacené volno, dokud nebudou připraveni vrátit se po skončení rodičovského příspěvku do práce. Zaměstnavatel s tím však nemusí vždy souhlasit. Je důležité se zaměstnavatelem otevřeně komunikovat a probrat s ním dostupné možnosti.

  Petice požadovala stejné příspěvky i pro děti narozené před rokem 2024.

  Rodičovský příspěvek pro Ukrajince

  Co se týče rodičovského příspěvku pro Ukrajince žijící v České republice, platí pro ně zvláštní kritéria, která musí splnit, aby měli nárok na rodičovský příspěvek. Podle platných předpisů musí být cizinci pro podání žádosti o rodičovský příspěvek přihlášeni k pobytu v České republice po dobu delší než jeden rok. Nárok rodičovského příspěvku pro Ukrajince tedy vzniká, když rodič i dítě mají platný pobyt v České republice.

  Z tohoto pravidla však existuje jedna výjimka: cizinci se zaměstnaneckou kartou mohou žádat o rodičovský příspěvek bez ohledu na délku pobytu v České republice.

  Petice – rodičovský příspěvek

  Férová rodičovská“ je název petice rodičovského příspěvku, která v roce 2023 požadovala zvýšení rodičovského příspěvku. Petice chtěla, aby byl příspěvek dostupný všem rodičům bez ohledu na to, kdy se jejich dítě narodilo, protože zvýšení příspěvku od roku 2024 se bude týkat pouze dětí narozených od tohoto data.

  © 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang