Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti je systematické, nepřátelské a opakované chování vůči jednotlivci nebo skupině zaměstnanců, které má za cíl je poškodit nebo je vyloučit z pracovního kolektivu. Šikana může mít různé podoby, od verbálních útoků, přes šikanu sociální, až po šikanu fyzickou.

Šikana na pracovišti je závažným problémem, který ovlivňuje pracovní prostředí a pohodu zaměstnanců. Tato formu chování lze definovat jako opakované, záměrné a negativní jednání nebo obtěžování, které může zahrnovat verbální útoky, vylučování ze skupiny, nebo dokonce fyzické napadení.

Důsledky šikany na pracovišti jsou rozmanité a mohou zahrnovat sníženou pracovní produktivitu, psychické problémy, nebo dokonce odchod zaměstnanců z práce. Je nezbytné, aby zaměstnavatelé a společnosti vytvořily prostředí, které aktivně odhaluje a potlačuje šikanu, a poskytovaly zaměstnancům nástroje na nahlášení a řešení těchto nežádoucích situací.

Odborná prevence a vzdělávání zaměstnanců mohou hrát klíčovou roli při budování respektu a podpory v pracovním prostředí, čímž se snižuje riziko výskytu šikany a zlepšuje celkový pracovní klima.

Jak poznat šikanu na pracovišti

Šikanu na pracovišti může být obtížné rozpoznat, zejména pokud je člověk sám její obětí. Zde je několik znaků, které mohou naznačovat, že se jedná o šikanu:

 • Lidé se cítí ohroženi nebo zastrašeni svými kolegy nebo nadřízenými.
 • Jsou vystaveni verbálním útokům, agresi, ponižování nebo urážkám.
 • Jsou jim zamítány nápady nebo návrhy.
 • Jsou vyřazováni z pracovních schůzek nebo z týmových projektů.
 • Jsou jim přidělovány úkoly, které jsou nad jejich schopnosti nebo které jsou zcela zbytečné.
 • Cítí se na pracovišti nepříjemně nebo nespokojeně.

Jak se bránit šikaně na pracovišti

Pokud se člověk domnívá, že se stal obětí šikany, je důležité, aby podnikl kroky k jejímu řešení. Zde jsou některé rady, jak se proti šikaně bránit:

 • Shromáždit důkazy. Pokud je to možné, shromáždit důkazy o šikaně, například e-maily, textové zprávy, nahrávky nebo svědectví kolegů. Důkazy mohou pomoci v případě, že se oběť šikany rozhodne obrátit na zaměstnavatele nebo na soud.
 • Promluvit si s nadřízeným. Pokud je šikana ze strany nadřízeného, je dobré promluvit si s ním o tom, co se děje. Snažte se situaci vyřešit v klidu a věcně.
 • Obrátit se na odbory. Pokud je oběť šikany členem odborů, může se na ně obrátit o pomoc. Odboráři mohou poradit, jak postupovat v případě šikany a mohou také pomoci vyřešit situaci s zaměstnavatelem.
 • Obrátit se na soud. Pokud se člověku nepodaří situaci vyřešit se zaměstnavatelem, můžete se obrátit na soud. Soud může rozhodnout o tom, že se zaměstnavatel dopustil diskriminace a že jste měli nárok na náhradu škody.

Následky šikany na pracovišti

Šikana na pracovišti může mít vážné následky, jak pro oběť šikany, tak pro zaměstnavatele. Oběť šikany může trpět psychickými problémy, jako jsou deprese, úzkost nebo posttraumatická stresová porucha. Může se také snížit její pracovní výkon a může mít problémy s udržením zaměstnání.

Zaměstnavatel může být postižen za to, že nevytvořil bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Může být také povinen zaplatit oběti šikany náhradu škody.

Prevence šikany na pracovišti

Zaměstnavatel může podniknout řadu kroků k prevenci šikany na pracovišti. Mezi tyto kroky patří:

 • Zavedení jasných pravidel chování na pracovišti. Tato pravidla by měla jasně definovat, co se považuje za šikanu.
 • Výcvik zaměstnanců o šikaně. Zaměstnanci by měli být informováni o tom, co je šikana a jak se jí bránit.
 • Vytvoření systému pro řešení stížností. Zaměstnanci by měli mít možnost obrátit se na zaměstnavatele, pokud se stanou obětí šikany.

Šikana na pracovišti je vážný problém, který může mít negativní dopad na životy zaměstnanců.

V závěru lze konstatovat, že šikana na pracovišti představuje závažný problém, který má negativní dopady nejen na jednotlivé zaměstnance, ale i na celkovou dynamiku a produktivitu pracovního prostředí.

Je nezbytné, aby společnosti a zaměstnavatelé věnovali dostatečnou pozornost prevenci a potírání šikany prostřednictvím vhodných politik a procedur. Podpora otevřené komunikace, školení zaměstnanců a vytvoření bezpečného prostředí jsou klíčové kroky směrem k eliminaci tohoto nepřijatelného chování.

Zajímavým trendem je také zapojení zaměstnanců do procesu prevence a vytváření kultury vzájemného respektu a porozumění. Pouze společným úsilím a důrazem na etiku a lidská práva můžeme vytvořit pracovní prostředí, kde každý jednotlivec může prosperovat bez obav z šikany.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang