Žádost o rozvod – vzor PDF, jak a kde ji podat

Rozvod je bez ohledu na okolnosti náročným a emocionálně vypjatým obdobím v životě člověka. Vzhledem k nejistotě, úzkosti a někdy i šoku z vlastní situace může být pro mnohé, kteří rozvodem procházejí poprvé, uklidňující znát, jak rozvodový proces obvykle probíhá. Vědět, co mohou očekávat a na co se připravit, je k nezaplacení. Jak podat žádost o rozvod? Jaký je vzor?

Rozvod není nikdy příjemnou záležitostí. Někdy se rozvodová stání mohou protáhnout i na celé roky. Obecně platí, že čím shodněji se manželé dohodnou na odluce a vyřeší otázky společného majetku a potomků, tím rychlejší a méně bolestný rozvod bude.

Manželský svazek rozvádí výhradně soud a pouze tehdy, je-li manželské soužití nenávratně a trvale rozvráceno a neplní-li tudíž svoji funkci. Rozvod manželství může být dle českého právního řádu rozdělen do dvou hlavních kategorií: sporný a nesporný.

Nesporný rozvod

Souhlas obou stran: V nesporném rozvodu se oba manželé shodují na všech podstatných otázkách týkajících se rozvodu, jako jsou majetkové rozdělení, péče o děti, alimenty a další otázky. Oba partneři jsou ochotni dohodnout se mimo soudní jednání. Jedná se o takzvaný rozvod dohodou, přesněji bez zjišťování příčin rozvratu manželství.

Rychlejší a levnější proces: Nesporný rozvod obvykle probíhá rychleji a je méně nákladný než sporný rozvod. Soud může schválit dohodu mezi stranami, aniž by bylo nutné projít složitým soudním procesem.

 • svazek musí k okamžiku podání žádosti o rozvod trvat minimálně jeden rok a zároveň
 • spolu manželé více než šest měsíců nežijí

Přičemž společným žitím je chápáno zejména soužití jako manželský pár či rodina.

Sporný rozvod

 • Neshoda mezi stranami: V případě sporného rozvodu nesouhlasí manželé ohledně některých nebo všech otázek spojených s rozvodem. To může zahrnovat majetkové rozdělení, péči o děti, alimenty a další záležitosti.
 • Soudní řízení: Ve sporném rozvodovém případě se často používá soudní proces k rozhodnutí o sporných otázkách. To může zahrnovat slyšení, předvolávání svědků a předkládání důkazů. Soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství.
 • Delší a nákladnější proces: Sporný rozvod obvykle trvá déle a může být finančně náročnější než nesporný rozvod, protože zahrnuje více soudních kroků a advokátních nákladů.

Každý případ rozvodu je jedinečný, a to, zda bude rozvod sporný nebo nesporný, závisí na mnoha faktorech, včetně ochoty stran spolupracovat, povahy majetku a péče o děti. V některých případech může začít jako nesporný rozvod, avšak stát se sporným, pokud se strany neshodnou na některých klíčových otázkách během procesu.

Podání žádosti o rozvod

Prvním krokem v rozvodovém procesu je podání žádosti o rozvod neboli návrhu na rozvod manželství. I když oba manželé s rozvodem souhlasí, jeden z nich musí písemně podat návrh na rozvod k soudu, aby byl zahájen proces ukončení manželství. Tato osoba se označuje jako navrhovatel a druhý manžel se označuje jako odpůrce.

Při podání návrhu na rozvod musí být uveden právní důvod rozvodu, zavinění nebo nezavinění, a dále veškeré další zákonem stanovené informace požadované státem, jako je datum uzavření manželství, plány týkající se záležitostí souvisejících s dětmi a plány na rozdělení společného jmění manželů.

Jak podat žádost o rozvod – postup

Jak podat žádost o rozvod, aby byly splněny veškeré zákonem dané podmínky? Prvotně je důležité opatřit všechny požadované formuláře a dokumenty, lidově zvané jako rozvodové papíry. Rozvodové papíry jsou komplex všech dokumentů potřebných k zahájení rozvodového řízení.

Patří mezi ně nejen žádost o rozvod, nýbrž také notářsky ověřená kopie oddacího listu a rodných listů nezletilých dětí, návrh na úpravu porozvodové péče o nezletilé dítě a návrh na vypořádání společného jmění manželů, včetně bydlení a výživného na děti.

V péči o dítě by mělo být specifikováno, který rodič bude primárním pečovatelem, případně zda se bude jednat o střídavou péči. Musí být detailně vymezený styk druhého rodiče s dítětem, tedy zejména jak dlouho a jak často se bude dítě s rodičem stýkat a v neposlední řadě musí být udána výše alimentů.

Porozvodová péče je u soudu probírána primárně a bez jejího zdárného řešení není možné přistoupit k rozvodu manželství. Soud za všech okolností přihlíží zejména k zájmům dítěte. Dohodnou-li se manželé na společné výchově, frekvencích kontaktu a výši výživného, celý proces rozvodového řízení bude významně urychlen.

Jak napsat žádost o rozvod

Podat žádost o rozvod může být citlivý proces. Je důležité přistupovat k této situaci s respektem a profesionálním tónem. Níže je žádost o rozvod – vzor 2023, který může sloužit jako vodítko. Je však vždy dobré věc konzultovat s právním expertem, aby byla zajištěna formální správnost v souladu se zákony.

Jaké údaje musí obsahovat žádost o rozvod?

Bez zákonem stanovených informací se žádná žádost o rozvod neobejde. Nezbytné údaje jsou:

 • adresa a název příslušného soudu
 • osobní údaje navrhovatele žádosti i odpůrce, tedy celá jména manželů, a to včetně bydliště a rodných čísel
 • kdy a kde bylo manželství uzavřeno
 • jména a data narození nezletilých dětí
 • důvody, které vedou navrhovatele k žádosti o rozvod
 • datum sepsání návrhu
 • podpis navrhovatelev případě shody podpisy obou manželů

Bez těchto informací není žádost o rozvod kompletní a nebude k ní přistupováno. Rozvodové řízení bude zahájeno pouze v případě, jsou-li všechny náležitosti splněny.

Žádost o rozvod – vzor 2023

[Okresní soud ……….] 

V [……….], dne [……….]

Navrhovatel:                 [Jakub Dvořák]

nar. dne [……….]

bytem [……….]

Druhý manžel:               [Eva Dvořáková]

nar. dne [……….]

bytem [……….]

Návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

[Soudní poplatek je uhrazen vylepením kolkových známek v hodnotě 2 000 Kč na tomto návrhu]

Přílohy:

 • kopie oddacího listu
 • kopie rodného listu nezletilého dítěte
 • dohoda o vypořádání majetkových poměrů a bydlení pro dobu po rozvodu manželství
 • rozsudek Okresního soudu o úpravě porozvodové péče o nezletilé dítě

I.

Manželství jsme uzavřeli dne [……….] před Úřadem [……….]. U obou se jedná o [první] manželství. Manželství trvalo po dobu delší než 1 rok a nyní spolu po dobu delší než 6 měsíců již jako manželé nežijeme, ač obýváme jednu domácnost.

[Za trvání manželství se nám narodilo jedno dítě, a to syn Petr Dvořák, nar. dne ………., který je nezletilý a je v péči obou rodičů (dále jen jako „syn“).]

II.

Naše manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a neplní svou funkci. Mezi manželi došlo k vzájemnému odcizení a již spolu nedokážeme dále žít jako manželé. Ani jeden z manželů proto nemá další zájem na pokračování manželského svazku.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze očekávat obnovení manželství, dohodli jsme se na rozvodu, a to konkrétně na rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

[O úpravě poměrů nezletilého syna jsme uzavřeli dohodu, kterou soud schválil rozsudkem č.j. ………., který nabyl právní moci dne ……….. Rovněž jsme uzavřeli dohodu dle ustanovení § 757 o úpravě majetkových poměrů pro dobu po rozvodu manželství, která je součástí tohoto návrhu na rozvod.]

III.

Druhý manžel s rozvodem souhlasí a k návrhu se připojuje.

Manželé společně navrhují, aby soud ve věci rozhodl bez jejich účasti na jednání a práva účasti na projednání věci se proto vzdávají.

IV.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

I. Manželství Jakuba Dvořáka a Evy Dvořákové, uzavřené dne ……..…. před Úřadem……, se rozvádí.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[Jakub Dvořák]

[ Okresní soud ……….] 

V [……….], dne [……….]

Navrhovatel:           [Jakub Dvořák]

nar. dne [……….]

bytem [……….]

Druhý manžel:               [Eva Dvořáková]

nar. dne [……….]

bytem [……….]

Vyjádření druhého manžela k návrhu na rozvod manželství

I.

Prohlašuji, že okolnosti uvedené v návrhu na rozvod manželství ze dne [………………], kde je navrhovatelem můj manžel, [Jakub Dvořák, nar. …………………., bytem ………………………], a který směřuje [Okresnímu soudu ……………………….], odpovídají skutečnosti. K návrhu na rozvod manželství se připojuji.

[Eva Dvořáková]

Žádost o rozvod – vzor 2023 lze postahovat volně z internetu. Nespočet právních agentur má k dispozici žádost o rozvod – vzor PDF nebo DOC, která rozvádějícím se manželům usnadňuje práci.

Kde podat žádost o rozvod

Rozvodové záležitosti upravuje občanský zákoník a zákon o rodině č. 94/1963 Sb. Žádost o rozvod se obvykle podává na okresním soudu. Je vždy dobré se poradit s právním poradcem a postupovat v souladu s místními zákony. Celému procesu žádosti o rozvod předchází získání potřebných informací a příprava příslušných dokumentů.

Formuláře musejí obsahovat veškeré požadované údaje, včetně dat o navrhovateli, odpůrci a případně jejich nezletilých dětech. Správnost dokumentu, stejně jako třeba sepsání závěti, zajistí notář – dokument musí být notářsky ověřen a odevzdán na místním okresním soudu – zpravidla v místě posledního společného bydliště manželů, přičemž jeden z nich na této adrese stále musí být hlášen.

Návrh se podává na podatelně okresního soudu ve dvou vyhotoveních (jedno náleží soudu a druhé odpůrci). Lze použít poštu nebo podat žádost o rozvod elektronicky prostřednictvím datové schránky, podobně jako žádost o rodičovský příspěvek 2024.

Pro rozvodové stání zákon nepřikazuje přiřazení právního zástupce, ovšem jsou-li součástí manželství nezletilé děti nebo obsáhlý nemovitý majetek a manželé se nemohou dohodnout na rozdělení, pak je kvalitní advokátní zastoupení při sporném rozvodu žádoucí.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang