Úrazy hlavy a neuropsychologická rehabilitace

Není pochyb o tom, že úrazy hlavy jsou dnes více než běžnou součástí lidského života. Pády na kole nebo na lyžích, míčové hry nebo obyčejná procházka v lese. Všude číhá nebezpečí. Úrazy hlavy však mohou být někdy fatální a taková událost může člověka celoživotně ovlivnit. Dá se s následky úrazu bojovat? A co je neuropsychologická rehabilitace? 

Potřeba neuropsychologické rehabilitace se poprvé výrazněji projevila v období první světové války. U válečných veteránů, kteří utrpěli poranění mozku, se objevila značná potřeba rehabilitovat jak motorická poškození, tak i obtíže v oblasti osobnosti, poznávání či chování.

Úrazy hlavy

Úrazy hlavy mohou být od lehkých až po těžké a mohou mít krátkodobé i dlouhodobé následky. 

Lehká poranění hlavy, jako jsou lehké otřesy mozku nebo lehká traumatická poranění mozku, mohou způsobit příznaky jako bolesti hlavy, závratě, zmatenost, nejasné myšlení, problémy se zapamatováním a citlivost na hluk a světlo. 

Těžká poranění hlavy, jako jsou zlomeniny lebky nebo traumatická poranění mozku, mohou způsobit závažnější příznaky, jako jsou nevolnost a zvracení, křeče nebo záchvaty, zmatenost, nezřetelná řeč a/nebo ochrnutí. 

V závislosti na závažnosti poranění mohou některé z těchto příznaků časem odeznít, některé však mohou být dlouhodobé nebo dokonce trvalé. 

Léčba poranění hlavy sahá od prostého odpočinku a sledování případných změn příznaků až po hospitalizaci za účelem operace nebo podání léků na snížení otoku v okolí mozku nebo zmírnění tlaku. 

Většina poranění hlavy se při správné péči a s dostatečným časovým předstihem zahojí; jako u každého poranění jsou však možné dlouhodobé následky, které je třeba konzultovat s lékařem.

Mezi další běžné úrazy patří popáleniny. Je tedy důležité vědět, co na popáleniny, případně kdy už navštívit lékaře.

Následky poranění mozku lze léčit.

A je to vůbec možné?

Jsme vůbec schopni „opravit“ poškozené funkce? Podle teorie neuroplasticity ano. Plasticita mozku představuje schopnost nervových sítí vytvářet nová spojení a dále je propojovat se spojeními již existujícími. Z toho vyplývá, že mozek je schopen se dále měnit a rozvíjet

Tento předpoklad je velice důležitý zejména pro oblast paměti a schopnosti učit se. Ještě většího významu nabývá v případech, kdy dojde k poškození mozkové tkáně, kdy mechanismy neuroplasticity zajišťují částečnou reparaci poškozených částí. Při neurorehabilitaci je proto nutné využít v co největší míře spontánní regeneraci mozku, abychom docílili co nejlepších výsledků.

Jak postupovat?

V neuropsychologické rehabilitaci můžeme nalézt nepřeberné množství modelů nácviku psychických funkcí. Za nejzákladnější dělení se dá považovat model rehabilitace „shora-dolů“ a „zdola-nahoru“. 

Ve zkratce model rehabilitace „shora-dolů“ znamená, že při nápravě restituci psychických funkcí začínáme s komplexními činnostmi a tím ovlivňujeme i elementární funkce.
Naopak při využití rehabilitace „zdola-nahoru“ se primárně soustředíme na nácvik jednoduchých poznávacích funkcí a poté přecházíme ke komplikovanějším celkům.

Co je neuropsychologická rehabilitace?

Neuropsychologická rehabilitace je oblast psychologie, která se zaměřuje na kognitivní, emoční a behaviorální změny, k nimž může dojít po poranění mozku

Jedná se o specializovanou terapii, která uplatňuje psychologickou léčbu osob se sníženou funkčností v důsledku poškození mozku. Neuropsychologická rehabilitace se zaměřuje především na podporu dalšího zotavení tím, že pomáhá jedincům přizpůsobit se kognitivním, emočním a funkčním poruchám, které mohou být důsledkem poškození mozku.

Neuropsychologická rehabilitace se zaměřuje zejména na obnovení:

 • orientace
 • pozornosti
 • vizuálního vnímání
 • paměti či poruch řeči
 • afektu
 • motivace

Obecně můžeme říci, že neuropsychologická rehabilitace se snaží o obnovení schopnosti osob s poškozením mozku funkčně se adaptovat na požadavky běžného života.

Při správné diagnóze a použití specifických intervencí může neuropsychologická rehabilitace výrazně zlepšit výsledky u osob s poraněním mozku a jinými neurologickými poruchami. Neuropsychologická rehabilitace zahrnuje kombinaci terapií, aktivit a strategií, jejichž cílem je zmírnit příznaky a obnovit fungování

Může zahrnovat:

 • kognitivní rehabilitaci (tj. výuku zaměřenou na strategie, protetické pomůcky a úpravy prostředí)
 • fyzickou rehabilitaci
 • logopedii
 • psychoedukaci
 • nácvik sociálních a profesních dovedností

Kognitivní rehabilitace může pomoci jedincům znovu se naučit vykonávat činnosti, i když si nemusí pamatovat předchozí učení.

Fyzická rehabilitace slouží ke zvýšení vytrvalosti a síly člověka, stejně jako k obnovení funkčních schopností, držení těla a uvědomování si těla.

Logopedická terapie pomůže osobám obnovit funkční komunikaci a také napravit řečové a jazykové deficity.

Psychoedukace slouží ke zlepšení informovanosti a porozumění stavu, nevyřešeným emocím a stresorům souvisejícím se zraněním/poruchou.

A konečně nácvik sociálních a profesních dovedností může jedincům pomoci zvládnout zvýšené nároky na samostatný život a práci, ať už se jedná například o hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek

V neposlední řadě by neuropsychologická rehabilitace měla zahrnovat komplexní posouzení psychologických, fyzických a emocionálních potřeb jedince, aby bylo možné vytvořit pro daného jedince co nejlepší plán léčby.

Posouzení by mělo zahrnovat informace o základní anamnéze, užívání léků, profesních a každodenních dovednostech a celkovém psychickém fungování osoby. Cíle rehabilitace by měly být přizpůsobeny individuálním potřebám a měl by se na nich podílet komplexní léčebný tým.

Neuropsychologická rehabilitace zahrnuje i fyzické cvičení.

Někomu pomůže, jinému nikoliv

Neuropsychologická rehabilitace je terapeutický systém, který může pomoci osobám zotavujícím se po poranění mozku znovu získat kognitivní, fyzické, emocionální a sociální funkce, aby mohly žít úspěšný a smysluplný život. Jedná se o vysoce specializovaný obor, který vyžaduje znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby pomohl jednotlivcům dosáhnout jejich maximálního potenciálu.

Účinnost neuropsychologické rehabilitace je však závislá na několika faktorech:

 • Věk pacienta – Je všeobecně známo, že čím mladší je mozek, tím větší má šanci na uzdravení.
 • IQ před úrazem – Podle vědeckých studií vyšší premorbidní IQ předurčuje lepší rehabilitaci mozkových funkcí. Stav IQ před poškozením je však často odhadován pouze na základě dosaženého vzdělání.
 • Celkové zdraví a celistvost mozku – Obecně se ukazuje, že snadněji rehabilitovatelné jsou úzce lokalizované postižení. V takových případech je větší šance, že zdravé části mozku převezmou funkci poškozených oblastí.
 • Sociální prostředí – Kromě osoby lékaře vstupuje do rehabilitace také pacientovo sociální prostředí, a to zejména rodina, která jej může v léčbě podporovat nebo naopak od ní odrazovat.
 • Motivace – Motivace je silným hybatelem i v oblasti neuropsychologické rehabilitace. Existují různé možnosti, jak pacienta namotivovat, mezi nejlepší motivátory patří pozorovatelný pokrok v rehabilitaci a sociální zpětná vazba.
 • Emocionální problémy – Následkem poškození mozku jsou často i emocionální poruchy. Můžeme se setkat se ztrátou iniciativity, depresí či agresí vůči nemocničnímu personálu nebo rodině. Proto je nutné v oblasti rehabilitace pokrýt i terapii těchto obtíží.
 • Doba od poškození – Terapie je účinnější, pokud je započata včas. Zdroje se však různí v tom, kdy přesně by se mělo s rehabilitací začít. Někteří odborníci se domnívají, že je potřeba s neurorehabilitací vždy chvíli počkat, aby mohly nastoupit samoobnovovací procesy v mozku. Není pochyb o tom, že v dnešní době je potřeba neuropsychologické rehabilitace více než zřejmá. Náš centrální nervový systém je ohrožen nejen z hlediska úrazů mozku, ale také různou formou psychických onemocnění s neurologickým podkladem.

Mezi nejdiskutovanější trendy posledních let v oblasti neuropsychologické rehabilitace patří využití počítačových technologií při rehabilitaci mozku, které nám mohou pomoci otevřít nové možnosti.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang