Vytýkací dopis – co to je, vzor, jak ho správně napsat

Vytýkací dopis – nepříjemná, avšak někdy nezbytná součást pracovního života. Ať už je člověk zaměstnanec, který se s ním setkal, nebo zaměstnavatel, který ho musí sepsat, je důležité vědět, co to vytýkací dopis vlastně je, k čemu slouží a jak by měl vypadat.

V tomto článku se čtenáři dozví vše, co je potřeba vědět o vytýkacích dopisech. Je zde vysvětleno, kdy a proč se vytýkací dopis píše, jaké jsou jeho náležitosti a zda zaměstnanec musí vytýkací dopis podepsat.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Vytýkací dopis je formální písemné upozornění zaměstnavatele zaměstnanci na jeho pochybení nebo nedostatečný pracovní výkon.

Zákoník práce přesně nevymezuje, kdy je nutné vytýkací dopis zaslat, obvykle se však používá při neomluvené absenci, porušení pracovní kázně, nedodržení pracovní smlouvy nebo pochybení v práci.

Vytýkací dopis musí obsahovat záhlaví, oslovení, předmět, popis pochybení, výzvu k nápravě a stanovení lhůty, upozornění na možné důsledky, závěr, podpis a datum.

Vytýkací dopis lze doručit osobně, poštou nebo datovou schránkou. Důležité je, aby byl doručen do vlastních rukou zaměstnance a aby bylo možné prokázat jeho doručení.

Zaměstnanec není povinen vytýkací dopis podepsat, nicméně měl by se k němu vyjádřit a snažit se situaci napravit. Pokud tak neučiní, může zaměstnavatel přistoupit k dalším krokům.

Co je to vytýkací dopis

Vytýkací dopis je písemné upozornění, kterým zaměstnavatel upozorňuje zaměstnance na jeho pochybení nebo nedostatečný pracovní výkon. Vytýkací dopis se může týkat neomluvené absence, porušení pracovní kázně, nedodržení pracovní smlouvy nebo jiné situace, kdy zaměstnanec neplní své pracovní povinnosti řádně.

Sepsání vytýkacího dopisu se může zdát jako jednoduchá záležitost, nicméně opak je pravdou. Správně formulovaný vytýkací dopis musí být jasný, konkrétní, věcný a zároveň musí respektovat zákoník práce. V opačném případě může být neplatný a zaměstnavatel se může dostat do problémů. Proto je vhodné při psaní vytýkacího dopisu vycházet ze vzoru vytýkacího dopisu, který pomůže dodržet všechny náležitosti a formální požadavky.

Kdy se píše vytýkací dopis

Vytýkací dopis není nástrojem, který by měl zaměstnavatel používat při každém drobném pochybení. Je určen pro situace, kdy zaměstnanec závažně poruší své pracovní povinnosti nebo kdy jeho chování negativně ovlivňuje pracovní prostředí. Zákoník práce přesně nevymezuje, kdy je nutné vytýkací dopis zaměstnanci zaslat, obecně se však doporučuje jeho použití v následujících případech:

1) Neomluvená absence

Pokud se zaměstnanec nedostaví do práce bez omluvy nebo řádného důvodu, může mu zaměstnavatel zaslat vytýkací dopis. V něm upozorní na porušení pracovní kázně a vyzve zaměstnance k nápravě, například k doložení důvodu absence. Opakovaná neomluvená absence může být dokonce důvodem k výpovědi podle zákoníku práce.

2) Porušení pracovní kázně

Sem patří například pozdní příchody, předčasné odchody, nedodržování pracovních postupů, zneužívání služebního telefonu či počítače k soukromým účelům, šikana na pracovišti nebo jiné jednání, které narušuje pracovní řád. Vytýkací dopis by měl v tomto případě zaměstnanci jasně popsat, jaké konkrétní porušení bylo zjištěno, a odkázat na příslušná ustanovení zákoníku práce nebo vnitřních předpisů.

3) Nedodržení pracovní smlouvy

Pokud zaměstnanec neplní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, například nedodržuje stanovenou pracovní dobu, neplní pracovní úkoly v požadované kvalitě nebo množství, nebo porušuje dohody o mlčenlivosti, může mu být zaslán vytýkací dopis. Vytýkací dopis by měl v tomto případě obsahovat konkrétní popis nedostatků a výzvu k jejich nápravě.

4) Pochybení v práci

Sem patří například způsobení škody zaměstnavateli, ztráta důležitých dokumentů, únik důvěrných informací, špatné zacházení se svěřeným majetkem nebo jiné jednání, které poškozuje zájmy zaměstnavatele. Vytýkací dopis by měl v tomto případě zaměstnanci popsat pochybení, vyčíslit případnou škodu a požadovat její náhradu.

Vytýkací dopis by měl být vždy poslední možností, jak řešit problém. Zaměstnavatel by měl nejprve zkusit situaci vyřešit domluvou se zaměstnancem. Pokud však domluva nepomůže nebo pokud je pochybení závažné, je vytýkací dopis vhodným nástrojem, jak zaměstnance upozornit na jeho chyby a dát mu možnost se napravit. Je důležité si uvědomit, že vytýkací dopis není trestem, nýbrž spíše formálním upozorněním a výzvou k nápravě.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaslat zaměstnanci vytýkací dopis, měl by dbát na jeho správnou formu a obsah. Vzor vytýkacího dopisu může být užitečnou pomůckou, nicméně je důležité ho přizpůsobit konkrétní situaci a dodržet všechny náležitosti stanovené zákoníkem práce.

Vzor vytýkacího dopisu

Správně strukturovaný a formulovaný vytýkací dopis může pomoci objasnit problém, vymezit očekávání a nastínit případné důsledky nečinnosti. Ačkoli se může zdát, že sepsání takového dopisu je složité, vzor vytýkacího dopisu může poskytnout jasnou strukturu a návod, jak co nejlépe formulovat své myšlenky a dosáhnout požadovaného výsledku.

Zde je k dispozici vzor vytýkacího dopisu ke stažení.

Náležitosti vytýkacího dopisu

Podle zákoníku práce musí vytýkací dopis splňovat určité náležitosti, aby byl platný a mohl být použit jako podklad pro případné další kroky, například výpověď. Správně sepsaný vytýkací dopis by měl obsahovat následující části:

 • Záhlaví

V záhlaví by měly být uvedeny základní identifikační údaje zaměstnavatele (název firmy, adresa, IČO) a zaměstnance (jméno, příjmení, adresa). Dále je zde uvedeno datum sepsání vytýkacího dopisu.

 • Oslovení

Zaměstnanec by měl být osloven zdvořile, například „Vážený pane/paní a příjmení“.

 • Předmět

Předmět vytýkacího dopisu by měl stručně a jasně vyjádřit, čeho se dopis týká, například „Vytýkací dopis z důvodu neomluvené absence“.

 • Popis pochybení

V této části je třeba co nejkonkrétněji popsat, jaké pochybení zaměstnanec spáchal. Je důležité uvést datum, čas a místo, kde k pochybení došlo, a popsat jeho průběh. V případě porušení zákoníku práce nebo vnitřních předpisů je vhodné uvést konkrétní paragrafy nebo články, které byly porušeny. Například v případě neomluvené absence je třeba uvést datum a dobu absence a odkázat na příslušné ustanovení zákoníku práce.

 • Výzva k nápravě a stanovení lhůty

Zaměstnavatel by měl zaměstnance vyzvat k nápravě jeho chování a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Lhůta by měla být dostatečně dlouhá, aby měl zaměstnanec možnost situaci napravit, zároveň by však neměla být příliš dlouhá, aby se problém neprotahoval. V případě neomluvené absence může být například stanovena lhůta k doložení důvodu absence.

 • Upozornění na možné důsledky

Zaměstnavatel by měl zaměstnance upozornit na možné důsledky, které mohou nastat, pokud nedojde k nápravě. Může se jednat o další vytýkací dopis, snížení platu, přeřazení na jinou práci, nebo dokonce výpověď podle zákoníku práce. V případě opakované neomluvené absence by měl být zaměstnanec upozorněn, že může být jeho pracovní poměr ukončen.

 • Závěr

V závěru vytýkacího dopisu by měl zaměstnavatel vyjádřit naději, že zaměstnanec situaci napraví, a zdvořile se s ním rozloučit.

Podpis a datum: Vytýkací dopis musí být podepsán zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou a opatřen datem.

Doručení vytýkacího dopisu

Zákoník práce nestanovuje přesnou formu doručení, je však důležité, aby byl vytýkací dopis doručen zaměstnanci do vlastních rukou a aby bylo možné prokázat jeho doručení. Existuje několik způsobů, jak vytýkací dopis doručit:

1) Osobní doručení

Zaměstnavatel může vytýkací dopis předat zaměstnanci osobně na pracovišti. V takovém případě je vhodné, aby si zaměstnavatel nechal podepsat kopii vytýkacího dopisu jako potvrzení o jeho převzetí. Pokud zaměstnanec odmítne vytýkací dopis převzít, měl by to zaměstnavatel zaznamenat do protokolu a nechat podepsat svědky.

2) Doručení poštou

Vytýkací dopis lze zaslat zaměstnanci doporučeně s dodejkou. Dodejka slouží jako důkaz o doručení a zaměstnavatel by si ji měl pečlivě uschovat. Je důležité, aby byl vytýkací dopis adresován přímo zaměstnanci a aby byl zaslán na jeho adresu uvedenou v pracovní smlouvě.

3) Doručení prostřednictvím datové schránky

Pokud má zaměstnanec zřízenou datovou schránku, lze mu vytýkací dopis doručit tímto způsobem. Datová schránka je považována za stejně spolehlivý způsob doručení jako doporučený dopis s dodejkou.

V případě, že zaměstnanec není na pracovišti zastižen nebo odmítne převzít vytýkací dopis, může zaměstnavatel zvolit náhradní doručení. To znamená, že vytýkací dopis bude uložen na poště nebo na jiném vhodném místě a zaměstnanec bude o tom vyrozuměn. Pokud si zaměstnanec nevyzvedne vytýkací dopis do určité lhůty, považuje se za doručený.

Co dělat po doručení vytýkacího dopisu

Po doručení vytýkacího dopisu zaměstnanci je důležité, aby obě strany věděly, jak dále postupovat. Zákoník práce nestanovuje přesný postup, nicméně obecně platí následující:

Zaměstnanec:

 • Musím podepsat vytýkací dopis? Zaměstnanec není povinen vytýkací dopis podepsat. Podpis slouží pouze jako potvrzení o převzetí dopisu, nikoli jako souhlas s jeho obsahem. Pokud zaměstnanec nesouhlasí s vytýkacím dopisem, může se proti němu bránit, například podat stížnost odborové organizaci nebo se obrátit na soud.
 • Vyjádření k vytýkacímu dopisu: Zaměstnanec má právo se k vytýkacímu dopisu vyjádřit. Může tak učinit písemně nebo ústně. Zaměstnavatel by měl jeho vyjádření vzít v úvahu a případně přehodnotit svůj postoj.
 • Náprava situace: Pokud zaměstnanec uznává, že pochybil, měl by se snažit situaci napravit. Měl by dodržovat pokyny zaměstnavatele a odstranit nedostatky, které mu byly vytýkány.

Zaměstnavatel:

 • Posouzení vyjádření zaměstnance: Pokud zaměstnanec podá vyjádření k vytýkacímu dopisu, zaměstnavatel by ho měl pečlivě posoudit. Pokud jsou argumenty zaměstnance oprávněné, měl by zaměstnavatel svůj postoj přehodnotit a případně stáhnout vytýkací dopis.
 • Další kroky: Pokud zaměstnanec nenapraví své chování nebo pokud jeho vyjádření není uspokojivé, může zaměstnavatel přistoupit k dalším krokům. Může například zaslat zaměstnanci další vytýkací dopis, snížit mu plat, přeřadit ho na jinou pozici, nebo dokonce ukončit jeho pracovní poměr. Zákoník práce stanovuje přesné podmínky, za kterých může zaměstnavatel přistoupit k těmto opatřením.

Důležitá je komunikace a spolupráce. Zaměstnanec i zaměstnavatel by se měli snažit situaci co nejdříve vyřešit a zabránit tak případným sporům. Zaměstnanec by měl brát vytýkací dopis vážně a snažit se napravit své chování.

Zaměstnavatel by měl být otevřený dialogu a zohlednit argumenty zaměstnance. Pokud se obě strany budou chovat zodpovědně a s respektem, je větší šance, že se jim podaří dosáhnout kompromisu a konflikt vyřešit.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně vytýkacího dopisu nebo pracovního práva se zaměstnanec může obrátit na právního poradce.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang