Výpověď ze strany zaměstnance – jak napsat, vzory ke stažení

Výpověď ze strany zaměstnance je jednostranný právní akt, kterým zaměstnanec ukončuje svůj pracovní poměr se zaměstnavatelem. Je důležité, aby výpověď obsahovala všechny náležitosti a byla doručena zaměstnavateli písemně. V případě nejasností je vhodné se obrátit na advokáta.

Kde sehnat vzor výpovědi z pracovního poměru? Co nesmí chybět ve vzoru výpovědi ve zkušební době? Na co si dát pozor při hledání vzoru výpovědi ke stažení?

Shrnutí obsahu článku

Výpověď ze strany zaměstnance je jednostranný akt, kterým končí pracovní poměr. Musí být písemná a obsahovat všechny náležitosti. Vzor výpovědi je dostupný online.

Výpověď dohodou je ukončení práce dohodou obou stran. Vzor dohody je dostupný online a nemusí obsahovat důvody ukončení.

Způsob doručení výpovědi je buď osobně, doporučeně, elektronicky (se souhlasem zaměstnavatele).

Výpověď ve zkušební době se dává během prvních 3 měsíců. Dát výpověď může kdokoliv bez udání důvodu a bez výpovědní doby. Vzor je dostupný online.

Při hledání vzoru výpovědi je dobré zkontrolovat zdroj, aktualizaci, úplnost, srozumitelnost a možnost individualizace.

Nejčastější důvody výpovědi dohodou jsou například nová práce, nespokojenost s prostředím, zdravotní důvody, stěhování nebo rodinné důvody.

Výpověď ze strany zaměstnance – co musí obsahovat?

Výpověď ze strany zaměstnance musí být provedena písemně a musí obsahovat tyto údaje:

 • Identifikace smluvních stran: Jméno a příjmení zaměstnance, bydliště, jméno a sídlo zaměstnavatele.
 • Označení pracovní smlouvy: Datum a číslo pracovní smlouvy, na základě které je pracovní poměr sjednán.
 • Prohlášení o ukončení pracovního poměru: Jasné vyjádření, že se jedná o výpověď ze strany zaměstnance a ukončení pracovního poměru.
 • Datum, od kterého má pracovní poměr skončit: Určení dne, kdy pracovní poměr končí, s ohledem na výpovědní dobu.
 • Místo a datum: Místo a datum sepsání výpovědi.
 • Podpis zaměstnance: Vlastnoruční podpis zaměstnance.

Doporučuje se, aby výpověď obsahovala i odůvodnění, i když to ze zákona není povinné. Dále je vhodné uvést kontaktní údaje zaměstnance pro případné dotazy ze strany zaměstnavatele.

Výpověď dohodou vzor ke stažení – kde hledat

Výpověď dohodou je specifický typ ukončení pracovního poměru, ke kterému dochází na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto případě není nutné dodržovat výpovědní dobu. Pro usnadnění procesu je k dispozici vzor výpovědi dohodou, který je možné stáhnout z internetových stránek.

Vzory výpovědí zdarma ke stažení jsou k dispozici zde:

Vzor výpovědi dohodou lze dále nalézt na:

 • stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
 • stránkách advokátních kanceláří
 • stránkách personálních agentur
 • webových stránkách zaměřených na pracovní právo

Vzor výpovědi dohodou je snadno dostupný a jeho nalezení by pro zaměstnance nemělo představovat žádný problém. Kde hledat vzory ke stažení zdarma? Důležité je vybrat si vzor z důvěryhodného zdroje a před jeho použitím si ho pečlivě přečíst a upravit podle svých potřeb.

Výpověď z pracovního poměru – způsob doručení

Výpověď z pracovního poměru je jednostranný právní akt, kterým zaměstnanec ukončuje svůj pracovní poměr se zaměstnavatelem. Může být podána z jakéhokoliv důvodu, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou uvedeny v zákoníku práce. Důležitou součástí procesu výpovědi je i způsob jejího doručení zaměstnavateli.

Výpověď z pracovního poměru lze doručit zaměstnavateli několika způsoby:

 • Osobně: Nejjistějším způsobem doručení je osobní předání výpovědi do rukou zaměstnavatele nebo jeho pověřenému zástupci. V tomto případě je vhodné si nechat potvrdit doručení výpovědi písemně.
 • Doporučeným dopisem s dodejkou: Výpověď lze doručit i doporučeným dopisem s dodejkou. Dodejka slouží jako doklad o tom, že byla výpověď doručena.
 • Elektronicky: V některých případech je možné doručit výpověď elektronicky, a to se souhlasem zaměstnavatele. V tomto případě je nutné dodržet všechny formální údaje elektronického doručování.

Pro usnadnění procesu výpovědi je k dispozici vzor výpovědi z pracovního poměru, který lze například stáhnout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpověď ve zkušební době – vzor PDF

Výpověď ve zkušební době je typ výpovědi, ke kterému může dojít během prvních tří měsíců trvání pracovního poměru. V tomto období má jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel právo ukončit pracovní poměr bez udání důvodu a bez dodržení výpovědní doby.

Pro podání výpovědi ve zkušební době není nutné používat žádný předepsaný formulář. Stačí, když je výpověď písemná a obsahuje tyto údaje:

 • jméno a příjmení zaměstnance
 • adresa bydliště zaměstnance
 • jméno a sídlo zaměstnavatele
 • datum a místo sepsání výpovědi
 • prohlášení o ukončení pracovního poměru ve zkušební době
 • den, od kterého má pracovní poměr skončit

Výpověď ve zkušební době je nutné doručit zaměstnavateli písemně. Doporučený způsob doručení je osobně do rukou, případně doporučeným dopisem s dodejkou. Důležité je, aby si zaměstnanec uchoval kopii výpovědi s potvrzením o doručení.

Vzor výpovědi ve zkušební době v PDF formátu je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při stahování vzoru výpovědi je důležité si dát pozor na několik věcí.

Výpověď vzor ke stažení – na co si dát pozor

Vzor výpovědi lze stáhnout z internetu, avšak je důležité si uvědomit, že ne všechny vzory jsou spolehlivé. Při stahování a používání vzoru výpovědi je nutné si dát pozor na následující:

 • Zdroj: Vzor by měl pocházet z důvěryhodného zdroje, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, advokátní kancelář nebo personální agentura.
 • Aktualizace: Vzor by měl být aktuální a v souladu s platnou legislativou.
 • Úplnost: Vzor by měl obsahovat všechny náležitosti, které požaduje zákoník práce.
 • Srozumitelnost: Vzor by měl být jasně formulovaný a srozumitelný.
 • Individualizace: Vzor by měl být upraven podle individuálních potřeb zaměstnance.

Před použitím vzoru výpovědi je vhodné si ho pečlivě přečíst a upravit podle svých potřeb. V případě nejasností je vhodné se obrátit na personální oddělení zaměstnavatele nebo na advokáta.

Vzor výpovědi dohodou – nejčastější důvody

Výpověď dohodou je, jak již bylo zmíněno, specifický způsob ukončení pracovního poměru, ke kterému dochází na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejčastějšími důvody pro podání výpovědi dohodou jsou:

 • Nová pracovní nabídka: Zaměstnanec našel novou práci, která mu lépe vyhovuje z hlediska platového ohodnocení, náplně práce, pracovní doby, lokality apod.
 • Nespokojenost s pracovním prostředím: Zaměstnanec je nespokojen s pracovním prostředím, například s kolegy, nadřízeným, firemní kulturou apod.
 • Zdravotní důvody: Zaměstnanec má zdravotní problémy, které mu brání v řádném výkonu práce.
 • Stěhování: Zaměstnanec se stěhuje do jiného města a nemůže dále dojíždět do práce.
 • Rodinné důvody: Zaměstnanec se musí starat o rodinu a nemá dostatek času na práci.

Vzor výpovědi dohodou je k dispozici na internetu a lze ho stáhnout v PDF formátu. Vzor je nutné upravit podle specifických podmínek daného pracovního poměru. Důvody ukončení pracovního poměru se uvádět nemusí. Jak je to s okamžitou výpovědí ze zdravotních důvodů?

Dohoda o rozvázání pracovního poměru – vzor

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na základě které dochází k ukončení pracovního poměru. Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru je ke stažení na internetu. Důležité je, aby dohoda obsahovala všechny výše uvedené informace ze strany zaměstnance a dále:

 • datum a místo sepsání dohody
 • prohlášení o ukončení pracovního poměru dohodou
 • den, od kterého má pracovní poměr skončit
 • informace o vypořádání mzdy a odpracované dovolené

Dohoda o skončení pracovního poměru je synonymem pro dohodu o rozvázání pracovního poměru. Používají se oba dva názvy a jejich právní dopad je totožný.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – důvody

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době je specifický typ výpovědi, ke kterému může dojít během prvních tří měsíců trvání pracovního poměru. V tomto období má jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel právo ukončit pracovní poměr bez udání důvodu a bez dodržení výpovědní doby.

Důvody pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance mohou být různé. Mezi nejčastější patří:

 • Neshody s pracovní náplní: Práce neodpovídá tomu, co zaměstnanec očekával na základě popisu práce a pohovoru.
 • Nespokojenost s pracovním prostředím: Špatná atmosféra v kolektivu, neprofesionální přístup nadřízeného, nevhodné pracovní podmínky apod.
 • Nalezení jiné práce: Zaměstnanec našel jinou práci, která mu lépe vyhovuje.
 • Zdravotní důvody: Zdravotní stav neumožňuje řádný výkon práce.
 • Osobní důvody: Stěhování, rodinné záležitosti apod.

Důvody pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele se mohou lišit v závislosti na specifické situaci. Mezi nejčastější patří:

 • Nesplnění očekávání: Zaměstnanec nesplnil očekávání zaměstnavatele ohledně pracovního výkonu, znalostí, dovedností apod.
 • Porušení pracovních povinností: Zaměstnanec opakovaně porušuje pracovní disciplínu, porušuje firemní předpisy apod.
 • Nepříznivá ekonomická situace firmy: Zaměstnavatel z důvodu nepříznivé ekonomické situace musí propustit zaměstnance.
 • Nepřizpůsobivost: Zaměstnanec se nedokáže přizpůsobit firemní kultuře, kolektivu apod.

Vzor pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době je k dispozici na internetu a lze ho stáhnout v PDF formátu. Vzor je nutné upravit podle specifických podmínek daného pracovního poměru. V případě nejasností je vhodné se obrátit na personální oddělení zaměstnavatele nebo na advokáta.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době je poměrně jednoduché a flexibilní. Je důležité, aby obě strany dodržovaly formální náležitosti a postupovaly v souladu se zákoníkem práce.

Někdy může být ukončení pracovního poměru dokonce šťastnou událostí, a to například v případě, že člověk přijme lepší pracovní nabídku.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou je písemný dokument, kterým zaměstnanec oslovuje zaměstnavatele s prosbou o ukončení pracovního poměru dohodou. Vzor žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, avšak i na stránkách advokátních kanceláří a personálních agentur.

Žádost by měla obsahovat:

 • jméno a příjmení zaměstnance
 • adresa bydliště zaměstnance
 • jméno a sídlo zaměstnavatele
 • datum a místo sepsání žádosti
 • prohlášení o ukončení pracovního poměru dohodou
 • den, od kterého má pracovní poměr skončit
 • informace o vypořádání mzdy a odpracované dovolené

Důležité informace

 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být podepsána oběma stranami.
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru je platná i bez schválení ze strany úřadu práce.
 • V případě ukončení pracovního poměru ve zkušební době je nutné dodržet lhůtu pro doručení písemného oznámení zaměstnavateli.
 • Zaměstnanec má nárok na odstupné, pokud mu byl dán písemný souhlas k ukončení pracovního poměru dohodou.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je flexibilní způsob ukončení pracovního poměru, který umožňuje oběma stranám dohodnout se na podmínkách ukončení pracovního poměru. V případě nejasností je vhodné se obrátit na advokáta.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang