Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů – jak napsat, vzory

V určitých specifických situacích, kdy je zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu práce z důvodu vážných zdravotních komplikací, mu zákoník práce umožňuje podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů. Tato výpověď se liší od standardní výpovědi, jelikož k ní není nutné dodržovat výpovědní lhůtu.

Jak napsat výpověď? Kdy se podává okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů? Co by měla obsahovat? Jak by měl vypadat vzor žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou? A jak je to s výpovědí dohodou?

Shrnutí obsahu článku

Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů je specifický typ výpovědi, která umožňuje zaměstnanci ukončit pracovní poměr bez dodržení výpovědní lhůty v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zaměstnanec musí k výpovědi přiložit lékařský posudek prokazující jeho zdravotní nezpůsobilost.

Výpověď musí být písemná a obsahovat identifikační údaje smluvních stran, datum a místo sepsání, důvod výpovědi, datum ukončení a podpis zaměstnance.

Dohoda o ukončení pracovního poměru je alternativou k výpovědi, kdy se obě strany shodnou na ukončení pracovního poměru k určitému datu.

Vzorové šablony pro různé typy výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších relevantních institucích.

Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů

Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů je specifický způsob ukončení pracovního poměru, který je upraven v § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Zaměstnanec ji může podat, pokud mu v důsledku nemoci nebo úrazu lékař vydal posudek o pracovní neschopnosti, ve kterém je uvedeno, že je zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu dosavadní práce.

Výpověď musí být písemná a musí obsahovat:

 • Identifikaci smluvních stran (zaměstnavatel a zaměstnanec)
 • Datum a místo sepsání výpovědi
 • Důvod výpovědi (zdravotní důvody)
 • Lékařský posudek o pracovní neschopnosti
 • Datum ukončení pracovního poměru
 • Podpis zaměstnance

Výpověď je nutné doručit do vlastních rukou zaměstnavatele. Zaměstnanec, který podává výpověď ze zdravotních důvodů, nemá nárok na výpovědní mzdu.

Výpověď ze zdravotních důvodů – vzor

Výpověď ze zdravotních důvodů je specifický typ výpovědi ze strany zaměstnance, která umožňuje ukončit pracovní poměr i bez nutnosti dodržovat standardní výpovědní lhůtu. Její uplatnění je však podmíněno splněním určitých podmínek a doložení lékařského posudku. Na internetu je k dispozici několik vzorů ke stažení.

 • Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů – vzor – stáhnout

Konkrétní vzor:

Já, [jméno, příjmení a adresa zaměstnance], tímto dávám výpověď z pracovního poměru uzavřeného dne [datum uzavření pracovní smlouvy] na pozici [název pozice, zaměstnavatel] z důvodů zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce.

K této výpovědi dokládám lékařský posudek od [jméno a příjmení lékaře], ze dne [datum vyhotovení posudku], který prokazuje mou dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce na výše uvedené pozici.

Datum ukončení pracovního poměru: [datum ukončení pracovního poměru dle lékařského posudku]

Podpis zaměstnance:

Přílohy:

 • Lékařský posudek

Je důležité zdůraznit, že výpověď ze zdravotních důvodů je platná pouze v případě, že je prokázána dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce. Lékařský posudek by měl být od nezávislého lékaře a měl by jasně specifikovat diagnózu a prognózu.

Někdy zkrátka zaměstnanec nemůže ze zdravotních důvodů pokračovat ve výkonu svého povolání.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou je písemný dokument, kterým zaměstnanec vyjadřuje svůj zájem o ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem k určitému datu, a to bez nutnosti dodržovat výpovědní lhůtu. Na rozdíl od standardní výpovědi, která je upravena v § 50 odst. 1 zákoníku práce, k platnosti dohody o ukončení pracovního poměru není nutný žádný zákonný důvod.

Dohoda by měla obsahovat:

 • Identifikaci smluvních stran (zaměstnavatel a zaměstnanec)
 • Datum a místo sepsání dohody
 • Datum ukončení pracovního poměru
 • Informaci o tom, zda bude vyplaceno odstupné a v jaké výši
 • Podpisy obou stran

Vzorová šablona pro sepsání dohody o ukončení pracovního poměru je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Dohoda by měla být sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

Vzor žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou

Vzor žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou slouží jako inspirace pro sepsání vlastního dokumentu. Je důležité si uvědomit, že vzorový text je nutné upravit dle specifické situace.

Základní náležitosti:

 • Identifikace smluvních stran: Jméno a příjmení zaměstnance, adresa bydliště, IČO a název zaměstnavatele, sídlo zaměstnavatele
 • Datum a místo sepsání žádosti: Uvedení aktuálního data a místa, kde je žádost sepsána
 • Text žádosti: Jasné a srozumitelné vyjádření přání o ukončení pracovního poměru dohodou k určitému datu
 • Informace o odstupném: Pokud zaměstnanec požaduje vyplacení odstupného, je nutné tuto informaci uvést v žádosti
 • Podpis zaměstnance: Vlastnoruční podpis zaměstnance

Výše uvedené informace jsou pouze informativní a nelze je brát jako právní poradenství. V případě, že má člověk dotazy ohledně ukončení pracovního poměru dohodou, je vhodné se obrátit na právníka.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance – vzor

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance je specifický způsob ukončení pracovního poměru, který je upraven v § 56 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanec ji může podat pouze v závažných případech, které mu znemožňují další výkon práce. Mezi tyto důvody patří například:

 • Ohrožení zdraví nebo života: Pokud je zaměstnanec vystaven riziku vážného poškození zdraví nebo života na pracovišti a zaměstnavatel toto riziko neodstraní, může zaměstnanec podat okamžitou výpověď.
 • Porušení pracovních podmínek: Pokud zaměstnavatel opakovaně a závažným způsobem porušuje pracovní podmínky zaměstnance, například mu neplatí mzdu nebo mu neumožňuje čerpat dovolenou, může zaměstnanec podat okamžitou výpověď.
 • Nemoc: Pokud je zaměstnanec dlouhodobě nemocný a lékař mu vystavil posudek o pracovní neschopnosti, ve kterém je uvedeno, že je zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu dosavadní práce, může zaměstnanec podat okamžitou výpověď.

Vzorová šablona pro sepsání okamžité výpovědi je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance musí být písemná a musí obsahovat:

 • Identifikaci smluvních stran (zaměstnavatel a zaměstnanec)
 • Datum a místo sepsání výpovědi
 • Důvod výpovědi (specifikace závažného důvodu)
 • Datum ukončení pracovního poměru
 • Podpis zaměstnance

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance je platná pouze v případě, že je podložena závažným důvodem. Zaměstnanec, který podává okamžitou výpověď, nemá nárok na výpovědní mzdu. Po podání okamžité výpovědi již není možné tuto výpověď vzít zpět.

Pokud zaměstnanec podá žádost o okamžitou výpověď, nemá nárok na odstupné.

Ukončení pracovního poměru – vzor

Ukončení pracovního poměru je administrativní proces, jehož průběh se liší v závislosti na typu výpovědi a na tom, zda ji podává zaměstnavatel, nebo zaměstnanec. Před samotným sepsáním výpovědi je důležité si ujasnit, o jaký typ výpovědi se jedná.

Jak napsat výpověď:

Vzorová šablona pro sepsání výpovědi je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Výpověď by měla obsahovat:

 • Identifikaci smluvních stran: Jméno a příjmení zaměstnance, adresa bydliště, název a sídlo zaměstnavatele
 • Datum a místo sepsání výpovědi
 • Formulace výpovědi: V případě výpovědi ze strany zaměstnance je nutné uvést „Tímto dávám výpověď z pracovního poměru uzavřeného dne [datum uzavření pracovní smlouvy] na pozici [název pozice]“. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele je nutné uvést důvod výpovědi.
 • Datum ukončení pracovního poměru
 • Podpis zaměstnance (a v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele i podpis zaměstnavatele)

Ukončení pracovního poměru je důležitý krok, a proto je důležité k němu přistupovat s rozvahou a dodržovat všechny formální náležitosti.

Okamžitá výpověď dohodou – vzor

Okamžitá výpověď dohodou, jak již název napovídá, umožňuje ukončit pracovní poměr ze dne na den, a to bez nutnosti dodržovat výpovědní lhůtu. Jedná se o specifický typ ukončení pracovního poměru, který je upraven v § 56 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. Na rozdíl od standardní výpovědi, která je jednostranným právním úkonem, je [jméno a příjmení lékaře] – zaměstnance a zaměstnavatele.

Vzorové šablony pro sepsání okamžité výpovědi dohodou jsou dostupné na internetových stránkách:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Právní kanceláře a personální agentury
 • Webové stránky zaměřené na pracovní právo
 • Portály s nabídkou práce

Okamžitá výpověď dohodou může být rychlým a efektivním způsobem ukončení pracovního poměru, pokud se na ní obě strany dobrovolně shodnou. Je však důležité, aby si obě strany před podpisem dohody ujasnily všechny podmínky a aby dohoda byla sepsána v souladu se zákoníkem práce. V případě jakýchkoli pochybností je vhodné se obrátit na právního zástupce.

Výpověď dohodou – vzor

Výpověď dohodou je standardní způsob ukončení pracovního poměru, kdy se obě strany, zaměstnavatel i zaměstnanec, dohodnou na ukončení pracovního poměru k určitému datu. Na rozdíl od okamžité výpovědi dohodou je nutné dodržet výpovědní lhůtu, která je zákonem stanovena na dva měsíce.

Na internetu je k dispozici velké množství vzorů výpovědí.

Výpověď z pracovního poměru – vzor

Výpověď z pracovního poměru je formální akt, kterým jedna ze smluvních stran (zaměstnanec nebo zaměstnavatel) vyjadřuje svůj záměr ukončit pracovní poměr. Zákoník práce rozlišuje mezi několika typy výpovědí, které se liší v důvodu podání, výpovědní lhůtě a dalších náležitostech.

Druhy výpovědí:

 • Výpověď ze strany zaměstnance: Jedná se o standardní způsob ukončení pracovního poměru, kdy zaměstnanec dává zaměstnavateli najevo svůj úmysl ukončit práci. Výpovědní lhůta je v tomto případě 2 měsíce.
 • Výpověď ze strany zaměstnavatele: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Výpovědní lhůta se v tomto případě liší v závislosti na typu důvodu.
 • Okamžitá výpověď: Okamžitá výpověď může být podána jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, a to pouze v závažných případech, které znemožňují další výkon práce.
 • Dohoda o ukončení pracovního poměru: Dohoda o ukončení pracovního poměru je smluvní akt, kterým se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na ukončení pracovního poměru k určitému datu.

Ukončení pracovního poměru je důležitý krok, a proto je důležité k němu přistupovat s rozvahou a dodržovat všechny formální náležitosti.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang