Každý má tzv. asertivní práva. Která to jsou?

Asertivita – slovo, které v dnešní době slyšíme všude. V novinách, knihách i na přednáškách je nám sdělováno: „Chovejte se asertivně.“ Jak ale takové asertivní chování vlastně vypadá?

Asertivita je definována jako zdravý způsob sebeprosazení, sebepřijetí, sebeotevření, sebeobjevení a sebeprojevení. Otcem asertivity je americký psycholog Andrew Salter. Ten definoval asertivitu jako umění něco jasně tvrdit a stát si na svém slovu.

Asertivita v dnešní společnosti

Salter učil všechny své žáky střídmému projevu emocí, spontánním reakcím v různorodých situacích a snažil se jim předat umění stát si za svým. S asertivitou se v dnešní době setkáváme prakticky na každém rohu. Vyučuje se na různých kurzech, lze se s ní setkat v psychoterapii a byl vydán nespočet příruček, které se snaží lidem asertivitu nastínit a ukázat jim její použití v praxi.

Manipulace jako součást dnešní doby

Díky asertivitě lze rozpoznat a často i zabránit manipulativnímu chování. Manipulace souvisí s typem osobnosti. Nejdůkladnější dělení manipulačních typů je zřejmě Shostormovo dělení. Sem patří devět základních typů manipulace.

Prvním takovým typem je diktátor, který se odvolává na autoritu, tradici, často užívá citáty známých osobností, často je to otec rodiny nebo autoritativní šéf. Dalším typem je chudáček, který zveličuje svoje handicapy. Často zdůrazňuje, jak je neschopný jen kvůli tomu, aby se vyhnul obtížným úkolům.

Největší zastoupení má typ zvaný počtář. Ten se vždy orientuje na základě toho, co je pro něho nejvýhodnější, lidově řečeno hraje na všechny strany. Čtvrtým typem je břečťan, který se velice podobá chudáčkovi. Jak lze odvodit z názvu, předstírá závislost a parazituje na ostatních.

Typ, který je tvrdě přesvědčen o své pravdě a snaží se manipulovat pomocí hrubosti, se nazývá drsňák. Poměrně častým typem je obětavec. Sedmým typem je poslední spravedlivý, který se snaží neustále radit ostatním, přestože dost dobře nechápe jejich situaci nebo jsou jeho rady neadekvátní.

Předposlední typ se nazývá opatrovatel nebo také „máma a táta“. Tento typ je přehnaně starostlivý. Myslí si, že ví nejlépe, co je pro ostatní dobré a co ne. Posledním typem je mafián. Nabízí určitou ochranu. Ten kdo nejde s ním, jde takřka proti němu.

Proti každému tomuto typu existují různé druhy obrany. Mezi obecné rady patří například to, že bychom slušně měli opakovat své požadavky a přání. Pokud nám dotyčný vyhovuje, poděkujeme.

V momentě, kdy cítíme, že se s námi někdo snaží manipulovat nebo na nás vyvíjí tlak, je vhodné přerušit slušným způsobem rozhovor a nechat si čas na rozmyšlenou. To vezme manipulátorovi vítr z plachet. Vždy je nezbytně důležité vyhnout se agresi, nadávkám a afektům. Takové projevy manipulátorovi jenom nahrávají.

Každý máme svá asertivní práva

Existuje výčet asertivních práv, podle kterých by se lidé měli řídit. Těchto práv je celkem jedenáct. Mezi tato práva patří, že je pouze na nás, jak posoudíme své chování, myšlenky a emoce, a že za jejich důsledky pouze my sami neseme zodpovědnost. Dále máme právo na to, že nemusíme ospravedlňovat své chování, nabízet výmluvy či omluvy.

Také máme právo na posouzení naší odpovědnosti za problémy ostatních. Dále máme právo na změnu našeho názoru, na dělání chyb, na odpověď typu „já nevím“ nebo „já nerozumím“. Máme právo na vyslovení věty „je mi to jedno.“ Poslední asertivní právo nám říká, že je pouze a jen na nás, nakolik se budeme asertivními právy řídit.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang