Neverbální komunikace – řeč těla, gestikulace rukou

Neverbální komunikace je základním prvkem lidské interakce, který funguje bez použití slov. Tato forma komunikace, často nazývaná také nonverbální komunikace, mimoslovní komunikace nebo mimojazyková komunikace, hraje v sociálním prostředí významnou roli, umožňuje předávat citově zabarvená sdělení a posiluje verbálně vyjádřené významy. Jaká jsou gesta? Příklady řeči těla?

Vzájemná lidská komunikace není omezena pouze na slova. Neverbální komunikace, tedy sdělování bez použití slovních prostředků, je stejně důležitá a někdy dokonce výmluvnější než ústní projev. Od pohybů očí přes gesta až po tonalitu hlasu, neverbální komunikace dokáže obohatit a zintenzivnit lidskou interakci.

Jedním z hlavních aspektů neverbální komunikace je její schopnost podpořit a zdůraznit verbální sdělení. Například gesta rukou mohou doplnit nebo posílit vyřčená slova. Neverbální komunikace je neoddělitelnou součástí každodenního života. Je to jazyk, který nemusí být slovní, avšak je stejně výmluvný a důležitý.

Nonverbální komunikace

Schopnost interpretovat a efektivně používat neverbální signály může mít zásadní vliv na mezilidské vztahy a porozumění. Je tedy důležité si být vědomi toho, jak moc nonverbální komunikace ovlivňuje sociální interakce a jak ji lze využít k lepšímu dorozumívání.

Mezi hlavní složky neverbální komunikace patří:

 • Mimika: Výrazy obličeje sdělují širokou škálu emocí, jako je radost, smutek, hněv, strach, překvapení.
 • Gesta: Pohyby rukou a paží mohou doprovázet verbální sdělení, zdůrazňovat je, nebo vyjadřovat specifické myšlenky a pocity.
 • Tělesný postoj: Poloha a držení těla prozrazuje náladu, sebevědomí, únavu, zájem, nervozitu.
 • Oční kontakt: Délka a intenzita očního kontaktu napovídá o zájmu, pozornosti, dominanci, nebo naopak o neochotě komunikovat.
 • Proxemika: Vzdálenost mezi lidmi během komunikace vyjadřuje míru intimity, důvěry a formality.
 • Paraverbální komunikace: Tón hlasu, intonace, tempo řeči a další aspekty zvuku řeči doplňují verbální sdělení a vyjadřují emoce a postoje.

Neverbální komunikace doplňuje a zdůrazňuje verbální sdělení a pomáhá člověku lépe porozumět druhým a jejich emocím. Lze ji využít k regulaci interakce a k vyjádření toho, co se slovy sdělit nedá. Nonverbální komunikace je důležitá pro budování vztahů a důvěry.

Komunikační dovednosti, jsou důležitou součástí každodenního života, ať už se jedná o pracovní či osobní vztahy.

Neverbální komunikace dokáže zdůraznit tu verbální.

Neverbální komunikace – gesta

Když se řekne neverbální komunikace, gesta jsou obvykle první, co člověka napadne. Gesta jsou pohyby rukou, paží a ramen, které doprovázejí verbální komunikaci a slouží k vyjádření myšlenek, emocí a postojů. Tyto pohyby mohou být vědomé i nevědomé a jejich význam se liší v závislosti na kulturním prostředí.

Gesta jsou různá, lze je dělat pomalu a s rozvahou, nebo rychle a impulzivně. Mohou být velká a expresivní, nebo malá a nenápadná. Způsob, jakým jsou gesta vyjádřena, ovlivňuje jejich význam a dopad na druhou osobu.

Někdy se gesta mohou dostat do rozporu s tím, co člověk říká. Například pokud někdo říká „ano“, ovšem přitom kroutí hlavou, dává tím najevo, že ve skutečnosti nesouhlasí. Tyto nesrovnalosti mohou být matoucí a vést k nedorozuměním.

Gesta jsou jen jedním z mnoha aspektů neverbální komunikace. Pro správné pochopení sdělení je důležité vnímat i další signály, jako je mimika, oční kontakt a tón hlasu.

Gestikulace rukou – gesta rukou, význam

Gestikulace rukou často podtrhuje to, co člověk říká. Jaká mají gesta rukou význam, a jak se v nich vyznat? Gestikulace rukou je nedílnou součástí lidské komunikace a doplňuje verbální sdělení. Různá gesta rukou mohou vyjadřovat širokou škálu emocí, myšlenek a postojů. Význam gest se liší v závislosti na kulturním prostředí, avšak některá gesta jsou univerzální a srozumitelná napříč kulturami.

Zde je několik příkladů běžných gest rukou a jejich významu:

 • Palec nahoru: Toto gesto je univerzálním symbolem pro „dobrý“, „souhlas“ nebo „v pořádku“.
 • Palec dolů: Toto gesto je univerzálním symbolem pro „špatný“, „nesouhlas“ nebo „ne“.
 • Ukazováček: Ukazování prstem může znamenat „pojď sem“, nebo snahu o pozornost.
 • V: Vytvoření V z ukazováčku a prostředníčku může symbolizovat „vítězství“, „mír“ nebo „dva“.
 • Otevřená dlaň: Otevřená dlaň s mírně roztaženými prsty může znamenat upřímnost, otevřenost nebo „stop“.
 • Křížení rukou: Křížení rukou na prsou může znamenat uzavřenost, neochotu komunikovat nebo obranný postoj.
 • Mávání rukou: Mávání rukou může znamenat pozdrav, „na shledanou“ nebo přivolání.
 • Drbání se na bradě: Drbání se na bradě může znamenat zamyšlení, váhání nebo rozhodování.
 • Dotýkání se obličeje: Dotýkání se obličeje může znamenat nervozitu, nejistotu nebo lhaní.

Význam gest se může lišit v závislosti na kontextu a na tom, jak jsou provedena. Například gesto palce nahoru může v neformální situaci znamenat „dobrý“, ovšem v oficiální situaci může znamenat „souhlas“.

Gestikulace rukou je mocný nástroj, který umožňuje lépe se vyjádřit a lépe porozumět druhým. Pro dosažení efektivnější komunikace je vhodné všímat si gest rukou a vnímat gesta druhých.

Různá gesta rukou mohou mít v odlišných kulturách rozdílný význam.

Řeč těla – ruce a oči

Řeč těla, ruce a oči, respektive to, jak se člověk dívá a jak gestikuluje, tvoří nedílnou součást komunikace. Řeč těla je forma neverbální komunikace, která zahrnuje pohyby těla, mimiku a oční kontakt. Poskytuje informace o emocích, myšlenkách a postojích člověka. Pohyby rukou a očí jsou dva z nejdůležitějších aspektů řeči těla.

Pohyby rukou a očí:

 • V souladu: Často se pohyby rukou a očí synchronizují. Například když se člověk dívá na něco, co ho zajímá, jeho ruce se mohou natáhnout směrem k objektu.
 • Doplňková funkce: Občas ruce a oči plní doplňkovou funkci. Například má-li člověk problém s udržením očního kontaktu (např. autismusúzkost), může gestikulovat rukama, aby kompenzoval nedostatek očního kontaktu a lépe se vyjádřil.

Oči: Oční kontakt vyjadřuje zájem, pozornost, dominanci, nebo naopak neochotu komunikovat. Rozšířené zornice naznačují zájem a vzrušení, někdy však mohou značit strach či paniku. Oční kontakt při řeči je obecně považován za základní slušnost.

Ruce: Gestikulace rukou může vyjadřovat širokou škálu emocí, myšlenek a postojů. Například gestikulace s otevřenými dlaněmi může znamenat upřímnost a otevřenost, zatímco křížení rukou na prsou může znamenat uzavřenost a obranný postoj. Traduje se, že lidé, kteří nemluví pravdu, mají tendence si při mluvení zakrývat pusu rukou.

Pohyby rukou a očí jsou důležitými aspekty řeči těla, které pomáhají lépe se vyjádřit a porozumět druhým. Je důležité všímat si pohybů rukou a očí, které člověk sám používá, stejně jako vnímat pohyby druhých, aby bylo možné dosáhnout efektivnější komunikace.

Neverbální komunikace – příklady

Neverbální komunikace, nazývaná také mimoslovní, neslovní, nebo mimojazyková, zahrnuje veškeré sdělování, které probíhá bez použití slov. Je to nedílná součást lidského dorozumívání a doplňuje, zdůrazňuje nebo i nahrazuje verbální sdělení. Správné vnímání neverbální komunikace je často znakem vysoké emoční inteligence.

Mimika:

 • Úsměv: vyjadřuje štěstí, přátelství, zájem
 • Zamračení: vyjadřuje nespokojenost, zlost, frustraci
 • Mrkání: může naznačovat nervozitu, nejistotu, nebo snahu o klamání
 • Zvednuté obočí: vyjadřuje překvapení, nevěřícnost, nebo zpochybnění

Gesta:

 • Pokývnutí hlavou: vyjadřuje souhlas, pochopení
 • Zavrtění hlavou: vyjadřuje nesouhlas, nesouhlas
 • Křížení rukou: může naznačovat obranu, uzavřenost, nebo nezájem
 • Otevřené dlaně: vyjadřují upřímnost, otevřenost, nebo snahu o uklidnění

Postoj těla:

 • Vzpřímený postoj: vyjadřuje sebevědomí, sílu, a pozornost
 • Shrbený postoj: může naznačovat únavu, nízkou sebeúctu, nebo snahu o utajení
 • Naklonění se dopředu: vyjadřuje zájem, zapojení, nebo snahu o naslouchání
 • Naklonění se dozadu: může naznačovat nezájem, znuděnost, nebo nadřazenost

Oční kontakt:

 • Přímý oční kontakt: vyjadřuje upřímnost, zájem, a sebevědomí
 • Vyhýbání se očnímu kontaktu: může naznačovat nervozitu, nejistotu, nebo snahu o klamání
 • Mrkání: může naznačovat nervozitu, nejistotu, nebo snahu o klamání

Proxemika:

 • Intimní zóna (0-45 cm): vyhrazena pro blízké osoby a důvěrné rozhovory
 • Osobní zóna (45-120 cm): běžná vzdálenost pro konverzaci s přáteli a kolegy
 • Společenská zóna (120-360 cm): formální vzdálenost pro obchodní jednání a setkání s cizími lidmi
 • Veřejná zóna (více než 360 cm): vzdálenost pro projevy a vystoupení

Kromě výše uvedených příkladů existuje mnoho dalších signálů neverbální komunikace – příklady:

 • Dotyk: Dotyky mohou vyjadřovat náklonnost, podporu, dominanci, nebo agresi
 • Pláč: Pláč je projevem smutku, bolesti nebo frustrace
 • Smích: Smích vyjadřuje radost, štěstí a zábavu
 • Zívání: Zívání může být signálem únavy, nudy nebo nezájmu
 • Tón hlasu
 • Tempo řeči
 • Účes a oblečení
 • Vůně

Neverbální komunikace je komplexní oblast lidského chování a interakce, která zahrnuje velké množství signálů.

Neverbální komunikace – kniha

Pro toho, koho zajímá neverbální komunikace, kniha může představovat užitečného pomocníka. Na téma neverbální komunikace existuje celá řada publikací českých i zahraničních autorů. Mezi nejznámější patří:

 • Neverbální komunikace – Oldřich Tegze
 • Tajemství řeči těla – Joe Navarro
 • Odhalené emoce – Paul Ekman
 • Řeč těla – Allan Pease
 • Síla nevyřčených slov – Cyril Drahý
 • Řeč těla – Jak poznat, co kdo doopravdy říká – James Borg

Neverbální komunikace je komplexní a fascinující oblast, která hraje klíčovou roli v mezilidských vztazích. Schopnost vnímat a interpretovat neverbální signály umožňuje lépe porozumět druhým, budovat si silnější a efektivnější vztahy a předcházet nedorozuměním. Nikdy není pozdě začít se učit o neverbální komunikaci. Investice do této oblasti člověku přinese mnoho benefitů v osobním i profesním životě.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang