Co znamená vést smysluplný život?

Každá sebereflexivní osobnost se dříve, či později musí postavit jisté otázce: jaký smysl má můj život? Proč jsem tady? Jsme tady pro vyšší účel než potěšení nebo uspokojení s našimi každodenními činnostmi, jakkoli hrdinské mohou být? Je smysl života vnitřní povahy, tkví jeho podstata v životních činnostech nebo je smysl někde mimo, v říši, ke které život teprve spěje?

Otázky o smyslu života si pokládá filosofie od svých počátků. Filosofie byla zaplavená odpověďmi na otázky, jak dobře žít; náboženství kázala, jak dosáhnout spásy. 

Jakkoli málo byly jednotlivé morální systémy koherentní, měly předchozí generace s čím souhlasit nebo proti čemu rebelovat a na základě toho identifikovat svou skupinu a sebe sama.

Časy prošedivělých mudrců jsou pryč a s nimi také suverénní odpovědi na největší otázky života. Co ale zůstalo, je tázání po smysluplném životě, tentokrát ovšem chycené v kognitivním chaosu vytvořeném masmédii, sociálními sítěmi, marketingem a politikou. Nevíme či se cítíme hloupě pokládat jasné, konkrétní otázky po smyslu života, nejsme si jisti, jaká slova užít, na jakém místě hledat a pochybujeme, že vůbec nějaká jasná odpověď existuje.

Také proto se otázka po smyslu života stala předmětem nejen psychologického poradenství, ale také se tohle velice přitažlivé téma stalo předmětem mnoha výzkumů

Za smysl života považuje každý něco jiného.

Smysl života

Smysl života je obtížné definovat, protože pro každého člověka může znamenat něco jiného. Pro někoho může znamenat, že nachází radost a smysl v každodenních zážitcích, zatímco pro jiného to může znamenat, že má v životě nějaký smysl nebo cíl. 

Smysl života nakonec určují individuální hodnoty, zájmy a přesvědčení a to, co činí život smysluplným, závisí na každém jednotlivci.

Ve své podstatě je smysl života odvozen od silných pozitivních emocí, které prožíváme, včetně radosti, spokojenosti, hrdosti, lásky a uspokojení. Tyto pocity v nás rostou a podporují nás v průběhu celého života a nabízejí cestu k osobnímu růstu a rozvoji. 

Dobré i špatné časy, úspěchy i zklamání, to vše je součástí naší životní zkušenosti a my je využíváme jako zkušenosti, které dále utvářejí a definují náš smysl života.

Smysl života je také spojen s vděčností a uznáním. Prostřednictvím vděčnosti si uvědomujeme vše, co máme, a rosteme v ocenění přítomného okamžiku. Když si každý den uděláme čas na to, abychom poděkovali za lidi a věci kolem nás, pomáhá to obohatit naše životní zkušenosti a nakonec i náš smysl života.

Mít smysl života je důležitým nástrojem v cestě za štěstím a vyžaduje, abychom byli pozorní a uvědomovali si život, který žijeme. S otevřeným srdcem a myslí můžeme začít manifestovat život, po kterém toužíme, prostřednictvím sebereflexe a stanovení vlastních cílů. 

Svůj život budujeme se záměrem a každý krok k dosažení našich cílů je součástí života, který je smysluplnější, účelnější a naplňující.

Štěstí nebo smysluplnost? 

Velmi zajímavý výzkum o smyslu života se konal na univerzitě ve Stanfordu, publikovaný v Journal of Positive Psychology, který sledoval vztah mezi štěstím a smysluplností. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o synonyma, výzkum ukázal, že tomu tak není. 

Výzkumníci dospěli k závěru, že štěstí je spojeno více s přijímáním, zatímco smysluplnost je spojená více s darováním.

Vědci zkoumali přibližně 400 lidí, u nichž se zaměřili na to, zda své životy považují za více šťastné nebo smysluplné, dále zkoumali jejich preference, přesvědčení a hodnoty. 

Objevili tak pět klíčových bodů odlišujících štěstí od smysluplnosti:

  • Dostat to, co chceš a potřebuješ: uspokojování tužeb se ukázalo jako spolehlivý zdroj štěstí, nemá ale nic společného s pocitem významu. Ukázalo se, že zdraví lidé jsou šťastnější než nemocní ale životy nemocných nepostrádaly smysl.
  • Minulost. Přítomnost. Budoucnost: Štěstí je otázkou přítomnosti, zatímco smysl je o propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. U lidí, kteří tráví nějaký čas myšlením na svou minulost a budoucnost, se jejich životy stávají smysluplnějšími, ale méně šťastnými. Na druhé straně, když myslí v režimu “tady a teď“, je šťastnější.
  • Společenský život: Propojení s ostatními lidmi se ukázalo důležité jak pro smysl, tak pro štěstí. Povaha těchto vztahů se ale liší. Hluboké vztahy nabývají na významu, zatímco například čas strávený uvolněně s přáteli může navýšit štěstí.
  • Stres a výzvy: Vysoce smysluplný život je přirozeně náchylnější k negativním prožitkům, které mohou směřovat k pocitu neštěstí. Výchova dětí je radostná, ale vede také k většímu stresu. Naproti tomu minimum stresu dělá lidi šťastnějšími.
  • Osobní identita: Je-li štěstí o tom dělat, co člověk chce, smysluplnost je o sebevyjádření a definování sebe samého. Život ve smyslu je hlouběji vázán na vnitřní diferenciaci a účel v širším kontextu života i společenství.

Člověk může zažívat smysl života a být nešťastný. V současném světě se o mnoho více klade důraz na to, jak “být šťastný“. Ale ukazuje se, že vysoce smysluplé profese, jako zdravotní sestry, učitelé či aktivisté, nejsou vždy naplněny štěstím.

Problematický, ale smysluplný život obsahuje mnoho závazků a může být charakterizován stresem, bojem a výzvami, které jsou v širším kontextu napojeny na hodnoty a cíle s pozitivním dopadem na společnost. 

Štěstí je zase více charakterizováno do sebe orientovaným životem, ve kterém jsou naplněny touhy a potřeby. 

Jak žít šťastný život? 

Šťastný život není jen o hledání a udržování bohatství a úspěchu. Jde o nalezení a udržení vysoké úrovně spokojenosti, radosti a klidu v každodenním životě bez ohledu na vnější okolnosti. To se jistě snáze řekne, než udělá, a neexistuje univerzální odpověď na dosažení šťastného životního stylu, protože každý nachází radost a uspokojení v různých činnostech a věcech. 

Přesto existuje několik společných rad, které mohou prakticky každému pomoci vypěstovat si šťastnější pohled na život a smysl pro něj. 

Nejdůležitější pro dosažení šťastného života je naučit se být k sobě laskavý. Je v pořádku dělat chyby, nedokonalosti jsou součástí lidského bytí a nedostatky se nerovnají bezcennosti. Člověk by měl být shovívavý k sobě i k ostatním, a pamatovat na to, že každý se snaží co nejlépe orientovat ve svém životě. Dále je důležité mít stejné pochopení pro ostatní, jako má člověk pro sebe. 

Dalším klíčem ke šťastnému životu je pečovat o lidi a věci, které nás činí šťastnými, a pamatovat na ně. Každý by si měl vážit chvil, které tráví se svými blízkými, a pravidelně si dopřávat přestávky v práci nebo v jiných závazcích, které nás připravují o kvalitní čas pro sebe nebo pro lidi, na kterých nám záleží. 

Je důležité si připomenout myšlenky, které nám přinášejí radost a klid, a nebát se dopřát si chvíle čirého blaha a odpočinku. 

V životě je také důležité najít motivaci, člověk by si měl věřit. Věřit ve své schopnosti a ambice a stanovit si cíle, které jsou pro něj výzvou a vzrušují ho. 

Nebrat také život příliš vážně a dovolit si bavit se. 

Každý den by měl člověk prožít se záměrem a nadějí, a tím si může vytvořit život, se kterým bude skutečně spokojen. 

Na svém štěstí musí člověk pracovat.

Je smysluplný život dostupný pro všechny? 

Smysluplný život spočívá v tom, že se člověk vydá na cestu sebepoznání a obohatí své životní zkušenosti. Ať už jde o zkoumání vášní, rozšiřování vzdělání, rozvíjení trvalých vztahů, pochopení sebereflexe nebo nalezení odvahy k realizaci snů a tužeb, existuje nespočet způsobů, jak ovládnout svůj osud a vytvořit naplňující život.

Sebepoznání zahrnuje zamyšlení nad tím, kdo jsme a na čem nám záleží, a zároveň je výzvou, aby lidé překročili komfortní zónu a objevili své vášně. To může zahrnovat další vzdělávání, návštěvu seminářů nebo přednášek, zapojení se do tvůrčích činností a koníčků, jako je čtení, psaní, cestování a mnoho dalšího. Může to také zahrnovat zkoumání profesních cest a objevování skrytých zájmů a talentů

Pro smysluplný život je také důležité navazovat smysluplné vztahy s ostatními lidmi. Spojení s ostatními lidmi, ať už jde o přátele, rodinu, sousedy nebo kolegy, může přinést nesmírnou hodnotu a obohatit život. Skutečné vztahy mohou poskytnout společnost, povzbuzení, podporu, vedení a mohou nás naučit více o nás samých.

Sebereflexe je také základním nástrojem při snaze o smysluplný život. Umožní nám udělat jasno v tom, co v životě chceme, co nás motivuje k činnosti a jak nejlépe postupovat při dosahování našich cílů. 

Pokud si najdeme čas na to, abychom si v tichu sedli sami se sebou a analyzovali své zkušenosti a postoje, pomůže nám to lépe poznat sebe sama.

Žít smysluplný život znamená mít odvahu riskovat, dělat chyby a jít za svými sny. Tím, že se člověk postaví svým obavám a bude se snažit snít a myslet nestandardně, otevře si možnost růstu a naplnění

Podniknout kroky k naplnění svých přání je životně důležité a často to může znamenat vystoupit ze své komfortní zóny. Odtud lze uchopit svůj osud a skutečně si vytvořit smysluplný život.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang