Když člověk jedná podle druhých

Když člověk jedná podle ostatních, lze to považovat za akt konformity. To znamená, že člověk následuje myšlenky, přesvědčení a chování svého okolí, aniž by je zpochybňoval.

Konformita může být někdy dobrá věc, zejména pokud vede k pozitivním změnám ve společnosti nebo pomáhá podporovat harmonii a porozumění mezi různými skupinami lidí.

Na druhou stranu však může vést i k negativním důsledkům, pokud vede k tomu, že lidé slepě následují status quo, aniž by zvážili možné důsledky svého jednání.

Konformita může být prospěšná v mnoha ohledech. Může například pomoci podpořit sociální soudržnost tím, že zajistí, aby všichni byli na stejné vlně a aby všichni členové skupiny byli na stejné vlně.

Může také pomoci podpořit sociální harmonii tím, že eliminuje možnost konfliktů mezi různými skupinami. Kromě toho může pomoci podpořit soudržnost skupiny tím, že zajistí, aby všichni spolupracovali na společném cíli.

Současně však může konformita vést i k negativním důsledkům. Může například vést k tomu, že lidé slepě následují status quo a nevěnují čas tomu, aby zvážili možné důsledky svého jednání.

Navíc může vést k tomu, že lidé slepě následují názory svých kolegů, aniž by pečlivě zvažovali možné důsledky svého jednání. Dále může vést k tomu, že lidé nebudou zpochybňovat status quo, což může vést ke stagnaci a nedostatku pokroku.

Závěrem lze říci, že jednání podle ostatních může být sice v některých ohledech prospěšné, ale pokud není prováděno uvážlivě a bez rozmyslu, může vést i k negativním důsledkům.

Proto je důležité zvážit možné důsledky všech rozhodnutí, která člověk může učinit, a kriticky se zamyslet nad tím, zda tato rozhodnutí vycházejí z jeho vlastního přesvědčení, nebo z přesvědčení druhých.

„Nedívej se, nebo to zkazím!“

Na poli sociální psychologie se odehrálo mnoho významných experimentů. Mezi nimi byly i takové, které zkoumaly, zda výkon bude stejný, pokud ho bude člověk vykonávat sám nebo s někým. Výsledky ukázaly, že se výkon změní. Změna může být jak pozitivní, tak negativní.

Sociální facilitace

Sociální facilitací se označuje zvýšení výkonnosti. Zde se to rozlišuje na koakci a pasivní diváky. První zmíněný termín je jenom jiný název pro souběžnou činnost.

To znamená, že pokud bude člověk počítat příklady zároveň s někým, výkon se zvýší. To je pravděpodobně způsobeno rivalitou a touhou být lepší než konkurent. Rychlost řešení se také bude zvyšovat v případě, že kolem sebe bude mít člověk obecenstvo. Příčinou tohoto jevu může být touha ukázat se v co nejlepším světle.

Sociální inhibice

V některých případech se stávalo, že došlo k zvýšení rychlosti při řešení úloh, ale na úkor přesnosti. Probandi dělali mnohem více chyb. Docházelo také k tomu, že poklesl jak výkon, tak míra pozornosti. Tomuto jevu se říká sociální inhibice. Lze ji chápat jako neblahý vliv přítomnosti koaktérů a diváků na jedince.

Kdy se projeví facilitace a kdy inhibice? Sociální facilitaci lze očekávat u příkladů, které jsou jednoduché, naopak inhibici u příkladů obtížných či nejasných.

Ale proč tomu tak je? Může to být tím, že člověk ví, že jednoduché úkoly vykoná dobře. Proto si může dovolit být rychlý. Neočekává, že by udělal chybu a vypadal tak před ostatními špatně.

Naopak při těch obtížných, když ví, že ho druzí pozorují, nechce udělat chybu, za kterou by ho ostatní mohli odsoudit. To je příčina snížení výkonu.

Také může působit nervozita z přítomnosti druhých. Potom se nedostatečně soustředíme na problém. Následkem toho je pomalé počítání a zbytečné chyby.

Aschův experiment

V roce 1951 provedl Solomon Asch řadu průkopnických experimentů v sociální psychologii. Jeho cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou vlastní názory člověka ovlivněny názory většinové skupiny. Jeho experimenty ukázaly, že lidé jsou často ochotni podřídit se většinovému názoru, i když je zjevně nesprávný.

Aschovy experimenty spočívaly v tom, že skupina lidí byla požádána, aby odpověděla na jednoduchý úkol týkající se vnímání. Byla jim ukázána kartička s čárou a měli určit, která ze tří srovnávacích čar je stejně dlouhá. Všichni ve skupině dostali stejnou odpověď, kromě jedné osoby, která byla cílem. Cílová osoba byla požádána, aby na otázku odpověděla jako první, a poté byl o odpověď požádán zbytek skupiny.

Skupinu tvořili konfidenti, kteří byli v experimentu a řídili se pokyny, které jim byly dány. Konfidenti, aniž by to cíl věděl, dostali instrukce, aby v určitém počtu pokusů odpověděli špatně. Asch chtěl zjistit, jak bude cíl reagovat, když bude čelit situaci, v níž bude většinový názor jasně nesprávný.

Aschova zjištění ukázala, že většina účastníků se přibližně v jedné třetině pokusů podřídila skupinovému názoru. Jinými slovy, změnili své odpovědi tak, aby odpovídaly většinovému názoru, i když byl jasně nesprávný. To ukazuje sílu konformity a sociálního tlaku.

Aschovy experimenty byly od té doby mnohokrát opakovány a výsledky zůstávají konzistentní. Byly použity i v jiných souvislostech, například ve spotřebitelském chování a politickém rozhodování.

Výsledky Aschových experimentů jsou důležitou připomínkou toho, že bychom si měli být vědomi síly skupinového vlivu a dávat pozor na rozhodnutí, která činíme na základě toho, co si myslí ostatní.

Asch mluvil výhradně o konformitě jako o charakteristice osobnosti. Dnešní sociální psychologie se ale jeho experimenty snaží vyložit jako konformní jednání, které je způsobeno výše zmíněnými body. Těžko hledat skutečnou příčinu.

Pravděpodobně se u každého bude lišit, protože každý má jiné zkušenosti a pocity. I proto nelze jednoznačně říci, proč se kdo jak zachoval.

Jeden za všechny

Aschovy experimenty byly aplikovány na malou skupinu. Co se ale stane, když se člověk ocitne ve velké skupině, v davu? Tímto problémem se zabýval Gustav Le Bon. Jak je možné, že v davu je člověk schopen páchat i trestnou činnost? Co ho vede k tomu dělat věci, které nechce, které jsou v rozporu s morálkou?

Deindividuace

Člověk je v davu většinou pokryt anonymitou, proto se oslabuje jeho smysl pro odpovědnost. Proč by neměl jít s davem, když za to neponese žádné následky? A je přece tak lákavé, upustit páru a rozbít pár výloh.

Kolektivní duše

Lidé v davu cítí, myslí a jednají způsobem naprosto odlišným, než by cítili, myslili a jednali o samotě.

V davu se ztrácí veškeré individuální schopnosti jedince. Racionální část člověka je přemáhána tou neuvědomovanou, primitivní, která přeměňuje veškeré myšlenky ihned v činy. Proto dav jedná tak rychle, jednotně a bez zábran.

Je tolik situací, kdy člověk souhlasí se skupinou a ani si to neuvědomuje. Kdy se nechává ovlivnit a pak se sám sebe ptá, proč se právě takto zachoval.

Ano, skupina má velký vliv. A je potřeba rozlišovat, kdy ten vliv je správný, a kdy ne. Ne vždy je dobré plavat proti proudu. Někdy prostě lidé ve skupině mají více informací, více moudrosti a je dobré se řídit podle nich.

Je dobré znát tyto experimenty a vědět o tom, že je člověk tak snadno ovlivnitelný. Aby to, zda si zapálí cigaretu, nebo ne, záviselo opravdu pouze na člověku.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang