Odpisy majetku – vzorec, kalkulačka, skupiny

Odpisy majetku představují důležitou součást účetnictví a daňové optimalizace pro všechny firmy a podnikatele. Pochopení principů odpisování a správné nastavení odpisových plánů může pomoci s evidencí majetku i s legálním snižováním daňového zatížení.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Odpisy reflektují skutečnost, že majetek časem ztrácí na hodnotě a jeho užitná hodnota se snižuje.

Metody odpisování se dělí na rovnoměrné a zrychlené.

Pro usnadnění výpočtu odpisů existuje mnoho online kalkulaček odpisů majetku.

Odpisová skupina určuje délku doby, po kterou se majetek bude odepisovat, a ovlivňuje výši daňových odpisů.

Vláda České republiky schválila v květnu 2024 daňový balíček, který přináší řadu změn v oblasti daní a poplatků.

Co jsou odpisy majetku?

Odpisy majetku vyjadřují postupné snižování hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku jeho opotřebení a užívání. Jinými slovy, odpisy majetku reflektují skutečnost, že majetek, jako jsou stroje, auta, nemovitosti, apod., časem ztrácí na hodnotě a jeho užitná hodnota se snižuje. Toto snižování hodnoty se promítá do účetnictví a daňového systému formou odpisových položek, které se zahrnují do nákladů firmy.

Odpisy se dělí na dvě skupiny, a to na odpisy účetní a odpisy daňové. Účetní odpisy slouží pro potřeby účetnictví a zobrazují reálný pokles hodnoty majetku v čase. Daňové odpisy slouží pro potřeby daňové evidence a ovlivňují výši daňového základu a daňové povinnosti firmy.

Účetnictví x daňová evidence

Účetnictví je systém evidence všech hospodářských operací, které probíhají v podniku. Jinými slovy, jde o zaznamenávání a vykazování veškerých finančních transakcí, ke kterým v rámci podnikání dochází.

Daňová evidence je zjednodušená forma účetnictví, která slouží především k stanovení základu daně z příjmů pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění a pro některé právnické osoby.

Hlavní rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí:

 • Rozsah evidence: Daňová evidence je méně detailní než účetnictví. Zaznamenávají se pouze údaje nezbytné pro výpočet daně z příjmů.
 • Účetní metody: Daňová evidence využívá jednodušší metody pro oceňování majetku a odpisování.
 • Účetní závěrka: Daňová evidence nezahrnuje sestavování komplexní účetní závěrky, zahrnuje pouze základní přehledy o příjmech a výdajích.
 • Zákonné požadavky: Účetnictví se řídí zákonem o účetnictví a příslušnými vyhláškami. Daňová evidence se řídí zákonem o daních z příjmů.

Kdo musí vést daňovou evidenci? Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, jejichž roční hrubé příjmy za předcházející zdaňovací období přesáhnou 1 milion Kč a také některé právnické osoby, například společenství vlastníků jednotek.

Daňová evidence je méně náročná na vedení a správu než plné účetnictví, a umožňuje podnikateli přizpůsobit rozsah evidence svým specifickým potřebám. V případě daňové evidence není nutné investovat do drahého účetního softwaru a služeb externího účetního.

Metody odpisování majetku

Existuje několik metod odpisování, které se liší v tom, jakým způsobem se odpisová částka rozkládá do jednotlivých let užívání majetku. Mezi nejběžnější metody patří:

Rovnoměrné odpisování: odpisová částka se rozkládá rovnoměrně po celou dobu odpisové lhůty.

Zrychlené odpisování: v prvních letech odpisové lhůty se odepisuje vyšší částka a v dalších letech se odpisová částka snižuje. Existuje několik variant zrychleného odpisování, např. degresivní odpisování nebo odpisování dle výkonu.

Výběr vhodné metody odpisování

Volba vhodné metody odpisování závisí na typu majetku, jeho předpokládané životnosti a požadovaném daňovém efektu. Obecně platí, že pro majetek s kratší životností a rychlejším poklesem hodnoty se hodí zrychlené metody odpisování, zatímco u majetku s delší životností a pomalejším poklesem hodnoty se spíše volí rovnoměrné odpisování.

Odpisová lhůta je doba, po kterou se majetek odepisuje. Je stanovena zákonem pro různé druhy majetku a odpovídá předpokládané době jeho užívání. Odpisová skupina je zařazení majetku do skupiny s odpovídající odpisovou lhůtou. Zbytková hodnota je hodnota majetku po skončení odpisové lhůty.

Pro usnadnění výpočtu odpisů existuje mnoho online kalkulaček odpisů majetku, které pomohou s výpočtem odpisových částek pro různé metody odpisování a odpisové skupiny.

Zařazení majetku do odpisové skupiny

Zařazení majetku do odpisové skupiny je klíčovým krokem pro správné odpisování a evidenci majetku v účetnictví a daňovém systému. Odpisová skupina určuje délku doby, po kterou se majetek bude odepisovat, a ovlivňuje tak i výši daňových odpisů.

Postup zařazení majetku do odpisové skupiny:

Nejprve je nutné jasně identifikovat majetek. To zahrnuje jeho název, popis, technické specifikace a pořizovací cenu. Dalším krokem je nalezení kódu CZ-CPA pro daný typ majetku. Kód CZ-CPA je klasifikační systém, který slouží k zařazení majetku do jednotlivých skupin a podskupin.

Na základě nalezeného kódu CZ-CPA se majetek zařadí do odpovídající odpisové skupiny. Odpisové skupiny jsou definovány v § 28 zákona o daních z příjmů. Každá odpisová skupina má stanovenou odpisovou lhůtu, která udává dobu, po kterou se majetek bude odepisovat.

Příklady zařazení majetku do odpisových skupin:

 • Pozemky: Odp. skupina 3 – doba odpisování 40 let
 • Počítače a elektronické zařízení: Odp. skupina 3 – doba odpisování 3 roky
 • Stroje a zařízení: Odp. skupina 2 – doba odpisování 8 let
 • Automobily: Odp. skupina 3 – doba odpisování 4 roky
 • Nebytové prostory: Odp. skupina 2 – doba odpisování 30 let

V případě pochybností o zařazení majetku do odpisové skupiny je vhodné obrátit se na daňového poradce, který může pomoci s posouzením a správným zařazením.

Hmotný vs. nehmotný majetek

Hmotný majetek se týká aktiv, která mají fyzickou podobu a lze se jich dotknout. Patří sem například budovy, pozemky, stroje, zařízení, počítače, kancelářské vybavení, vozidla, inventář nebo zboží na skladě.

Nehmotný majetek naproti tomu nemá fyzickou podobu. Jedná se o aktiva, která mají hodnotu, avšak nelze se jich dotknout. Patří sem například:

 • Autorská práva, patenty a ochranné známky: Jedná se o exkluzivní práva na duševní vlastnictví, která dávají majiteli kontrolu nad jeho používáním.
 • Licence: Jedná se o oprávnění k používání majetku jiného vlastníka, jako je software nebo značka.
 • Goodwill: Jedná se o nehmotnou hodnotu firmy, která přesahuje hodnotu jejích hmatatelných aktiv. Patří sem například reputace firmy, loajalita zákazníků a odborné znalosti jejích zaměstnanců.
 • Výzkum a vývoj: Jedná se o investice do vývoje nových produktů nebo procesů.
 • Vzdělávací programy: Jedná se o investice do rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců.
VlastnostHmotný majetekNehmotný majetek
Fyzická podobaAnoNe
OceněníSnadnéObtížnější
TrvanlivostMůže se časem opotřebovatMůže mít neomezenou životnost
MobilitaMůže se snadno přesunoutMůže být obtížné ho přesunout
VlastnictvíSnadno se přenášíMůže být obtížnější ho převést

Hmotný a nehmotný majetek se liší i z hlediska daňových dopadů. Náklady na hmotný majetek se obvykle daňově odepisují po dobu jeho užitečné životnosti. Nehmotný majetek se může odpisovat také, nicméně pravidla pro odpisování se liší v závislosti na typu nehmotného majetku.

Vzorec pro výpočet odpisů

Existuje několik vzorců pro výpočet účetních odpisů, záleží na zvolené metodě odpisování: Jde o odpisy rovnoměrné, zrychlené (které se dále dělí na degresivní a metodu dvojnásobného zůstatku) a výkonové.

Po výběru vhodné metody odpisování a určení odpisové skupiny pro daný majetek následuje samotný výpočet odpisových částek. Níže jsou uvedeny praktické příklady pro obě nejčastěji využívané metody:

Příklad 1: Rovnoměrné odpisování

Majetek: Osobní automobil
Pořizovací cena: 400 000 Kč
Odpisová skupina: 3 (doba odpisování 4 roky)

Rovnoměrný odpis = Pořizovací cena majetku / Odpisová lhůta v letech
Rovnoměrný odpis = 400 000 Kč / 4 roky
Rovnoměrný odpis = 100 000 Kč/rok

V tomto případě bude firma každý rok odepisovat částku 100 000 Kč, dokud nebude automobil zcela odepsán (po 4 letech).

Příklad 2: Degresivní odpisování (zjednodušený příklad)

Majetek: Výrobní stroj
Pořizovací cena: 800 000 Kč
Odpisová skupina: 2 (doba odpisování 8 let)
Degresní koeficient (pro zjednodušení je použit konstantní koeficient 0,8): Tento koeficient se násobí zůstatkovou hodnotou majetku v daném roce pro výpočet odpisu.

1. rok: Odpis = Pořizovací cena * Degresní koeficient = 800 000 Kč * 0,8 = 640 000 Kč
Zbytková hodnota po 1. roce: Zbytková hodnota = Pořizovací cena – Odpis = 800 000 Kč – 640 000 Kč = 160 000 Kč
2. rok: Odpis = Zbytková hodnota * Degresní koeficient = 160 000 Kč * 0,8 = 128 000 Kč

A tak dále…

V tomto zjednodušeném příkladu bude firma v prvním roce odepisovat vyšší částku (640 000 Kč) a v následujících letech se bude odpis postupně snižovat.

Upozornění: Degresivní odpisování je v praxi složitější a výpočet odpisových částek se liší v závislosti na zvoleném způsobu degrese (např. dvojnásobná sazba oproti rovnoměrnému odpisování). S výpočtem pro různé metody a odpisové skupiny mohou pomoci kalkulačky odpisů majetku.

Daňový balíček pro ČR v roce 2024

Vláda České republiky schválila v květnu 2024 daňový balíček, který přináší řadu změn v oblasti daní a poplatků. Cílem balíčku je podpořit ekonomiku v náročném období a zmírnit dopady inflace na firmy a občany.

Hlavní body daňového balíčku:

 • Snížení sazby DPH na energie: Sazba DPH na elektřinu a plyn bude od 1. července 2024 do 30. června 2025 snížena z 21 % na 10 %. To by mělo vést k poklesu cen energií pro domácnosti i firmy.
 • Zvýšení slevy na dani z příjmu: Sleva na dani z příjmu pro poplatníky s nízkými příjmy bude od 1. ledna 2025 zvýšena z 35 000 Kč na 40 000 Kč. To by mělo posílit kupní sílu nízkopříjmových domácností.
 • Zvýšení daňového bonusu na děti: Daňový bonus na děti do 18 let bude od 1. ledna 2025 zvýšen z 250 Kč na 300 Kč měsíčně. To by mělo podpořit rodiny s dětmi.
 • Zrušení zdanění dividend: Od 1. ledna 2025 budou zrušeny daně z dividend pro fyzické osoby. To by mělo podpořit investice a kapitálový trh.
 • Zvýšení minimální mzdy: Minimální mzda bude od 1. července 2024 zvýšena na 18 200 Kč hrubého měsíčně. To by mělo zlepšit životní úroveň nízkopříjmových zaměstnanců.
 • Změny v daních z nemovitostí: Novela zákona o daních z nemovitostí, která je součástí daňového balíčku, zavádí zdanění ne zastavěných pozemků podle jejich skutečné hodnoty. To by mělo vést k spravedlivějšímu zdanění nemovitostí.

Kromě výše uvedených hlavních bodů obsahuje daňový balíček i řadu dalších změn, například zvýšení limitu pro paušální daň, zjednodušení administrativy pro živnostníky, podpora investic do energetických úspor nebo podpora rozvoje start-upů.

Dopady a kritika daňového balíčku

Daňový balíček by měl mít pozitivní dopad na českou ekonomiku. Očekává se, že povede k růstu HDP, podpoře investic a zaměstnanosti a zmírnění dopadů inflace na domácnosti a firmy. Někteří kritici daňového balíčku poukazují na to, že povede k výpadku daňových příjmů státu. Jiní kritizují, že některé změny, například zrušení daně z dividend, zvýhodňují bohaté.

Odpisy majetku jsou komplexní téma, které úzce souvisí s účetnictvím a daňovým systémem. Správné nastavení odpisových plánů a volba vhodné metody odpisování mohou pomoci s evidencí majetku, optimalizací cashflow a legálním snižováním daňového zatížení. V případě potřeby je na místě obrátit se na daňového poradce, který pomůže s individuálním posouzením a nastavením odpisů.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang