Rodiče často nepoznají, že je jejich dítě obětí šikany

Dítěti se nechce do školy, vymlouvá se a je ochotno udělat takřka cokoli, aby tam nemuselo. Problém může vězet v šikaně. Jak ji odhalit a následně postupovat?

Výskyt šikany na základních nebo středních školách je bohužel poměrně běžný. Její účastníci se dostávají do velmi nepříjemných situací, do kterých se může zaplést každý. Buďto v roli agresora nebo oběti.

Málo který rodič si ale dokáže připustit, že zrovna jeho dítě se může stát obětí šikany. Jak tedy poznat, že tento toxický jev ve společnosti zažívá dítě na denní bázy a jak mu od něj pomoci?

Co je to šikana

Šikana se v dnešní společnosti stává stále častějším problémem, stále častěji se objevují zprávy o šikaně ve škole i na pracovišti. Může mít devastující účinky jak na oběť, tak na šikanovaného a může vést k dlouhodobým psychickým problémům obou stran.

Je proto nezbytné, aby se lidé proti šikaně postavili a vzdělávali děti i dospělé o důsledcích šikany a o tom, jak jí lze předcházet.

Šikana je definována jako agresivní chování dětí nebo dospělých, které je úmyslné a jehož cílem je ublížit oběti, vyhrožovat jí nebo ji ponižovat.

Šikana může být fyzická, slovní nebo psychická a často k ní dochází v prostředí, kde existuje nerovnováha sil mezi šikanujícím a obětí. Šikana je závažný problém, který může mít dlouhodobé následky jak pro oběť, tak pro šikanovaného.

Oběti šikany mohou zažívat pocity studu, viny, deprese a izolace, zatímco šikanující osoby mohou trpět nízkým sebevědomím a pocity viny a výčitkami svědomí.

Šikana je problém, který je třeba řešit, jakmile je rozpoznán. Rodiče, učitelé a další autority musí být ochotni zasáhnout a přijmout opatření, když šikanu zpozorují.

Důležité je promluvit si s obětí i šikanovaným o situaci klidným, nekonfliktním způsobem a vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro oběť a poskytnout šikanujícímu zdroje a návod, jak se stát lepším člověkem.

Šikana je závažný společenský problém

Kromě zasahování v situacích šikany je také důležité vzdělávat děti i dospělé o příčinách a důsledcích tohoto chování. Učení dětí o důležitosti empatie, respektu a laskavosti může pomoci vytvořit tolerantnější a chápavější atmosféru.

Vzdělávání dospělých o dlouhodobých důsledcích šikany může pomoci zajistit, aby byla šikana brána vážně a aby byla přijata vhodná opatření k její prevenci.

I když to někteří podceňují, je to závažný problém, který může mít dlouhodobé následky. Je důležité, aby se všichni proti šikaně postavili a podnikli kroky k jejímu předcházení.

Zasahováním v situacích šikany, vytvářením bezpečného a podpůrného prostředí a vzděláváním dětí i dospělých o příčinách a důsledcích šikany můžeme přispět k vytvoření společnosti bez šikany.

Druhy šikany

Šikanu můžeme rozdělit na dva druhy. A to fyzickou a psychickou. Mezi fyzickou šikanu patří nejrůznější ubližování, bití a poškozování osobních věcí. Mezi psychickou pak nadávky, výhrůžky, pomlouvání a zesměšňování dítěte před ostatními.

Za šikanu rozhodně nemůžeme považovat jednorázové konflikty či spory vyústěné ve rvačky. Mezi jeden ze současných problému patří i kyberšikana.

Jedná se o typ šikany, která je provozována přes internet a různé sociální sítě, kdy se agresor snaží znemožnit dítě před ostatními pomocí lživých a posměšných komentářů, které veřejně na portálech prezentuje.

Digitální doba nahrává kyberšikaně

S tímto druhem šikany je možné se setkat stále častěji. Šikanu není snadné odhalit, protože se dítě stydí a bojí se pod výhružkami útočníka svěřit s problémem.

Jedním z „pozitiv“ kyberšikany je fakt, že jsou zde jasné důkazy v podobě vzkazů a komentářů, které jasně prokazují, že jde o případ šikany a také je snažší najít pachatele.

Komplikací je naopak nízká informovanost rodičů i učitelů, kteří často argumentují tím, že za to, co se děje mimo školní prostory, nenesou zodpovědnost a nemohou to řešit.

Šikana ve třídě

Šikana ve třídě je problém, který se dotýká mnoha žáků, a to jak fyzicky, tak emocionálně. Může mít mnoho podob, například fyzickou nebo verbální agresi, nebo dokonce kyberšikanu.

Šikana může mít velký dopad na studijní výsledky, duševní zdraví a celkovou pohodu žáků. Je důležité rozpoznat její příznaky a přijmout opatření, která jí ve třídě zabrání.

Nejprve je důležité porozumět různým typům šikany a jejich účinkům. Fyzická šikana je jakákoli forma agrese, která zahrnuje použití fyzické síly nebo zastrašování.

Slovní šikana je používání slov k tomu, aby se někomu ublížilo nebo vyhrožovalo. Kyberšikana je používání technologií k obtěžování, vyhrožování nebo ponižování. Všechny tyto formy šikany mohou mít na žáky negativní vliv a mohou jim způsobit vážnou psychickou újmu.

Pro prevenci šikany ve třídě je důležité vytvořit prostředí, které je bezpečné a podporující. Učitelé by měli vytvořit zásady nulové tolerance vůči jakémukoli druhu šikany a měli by být připraveni rychle zakročit proti každému žákovi, u kterého zjistí, že se jí dopouští.

Pedagogové by si také měli být vědomi možných příznaků šikany, jako jsou náhlé změny v chování nebo studijních výsledcích, a měli by být připraveni zasáhnout, když šikanu zpozorují.

Kromě toho by školy měly více vzdělávat žáky o šikaně a jejích důsledcích. Měly by pořádat shromáždění a semináře, na kterých by se žáci dozvěděli o různých formách šikany, o jejích účincích na žáky a o tom, jak jí předcházet.

Školy by také měly poskytovat příležitosti pro studenty, kteří se setkali se šikanou nebo jsou šikanováni.

Tyto zdroje by mohly zahrnovat poradenství, podpůrné skupiny a další služby, které mohou studentům pomoci vyrovnat se s fyzickými, emocionálními a psychickými důsledky šikany.

Šikana ve třídě je závažný problém, který je třeba řešit. Podniknutím kroků k vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí, vzděláváním studentů o důsledcích šikany a poskytováním informací těm, kteří se s ní setkali, mohou školy přispět k omezení šikany.

Varovné signály

Pokud chce člověk zjistit, zda je jeho dítě šikanováno, musí být velmi pozorný a nepřehlédnout varovné signály v chování dítěte vyvolané zkušeností s šikanou. Právě všímavý rodič si jich může všimnout jako první.

Málokdy se stává, že by dítě přišlo za rodičem a svěřilo se mu, a to i přes to, že spolu dítě a rodič mají perfektní vztah. Dítě je totiž pod silným nátlakem a výhružkami útočníka. Rodič by měl zpozornět ve chvíli, kdy dítě:

  • nechodí domů se žádnými kamarády a ani s nikým netráví volný čas
  • najednou nechce chodit do školy, i když ji mělo předtím rádo
  • stěžuje si na bolesti břicha, zvrací, simuluje
  • pokud nechce do školy a ze školy chodit samo či střídá různé cesty
  • odmítá se svěřit se svým trápením
  • smutek a apatie či dokonce zmínky o sebevraždě
  • žádá o peníze a udává nedůvěrné důvody (např. ztráta)
  • nápadně často ztrácí osobní věci
  • je často agresivní k rodičům či sourozencům

V těchto případech je potřeba co nejvíce naslouchat dítěti a projevit mu podporu a důvěru. Rozhodně není dobré dítě tlačit do odpovědí a nutit ho k přiznání.

Řešení

Nejlepší je domluvit se na společném postupu. Není dobré dělat něco bez vědomí dítěte. Je nejlepší kontaktovat třídního učitele, ředitele či výchovného poradce a společně situaci řešit.

V provozu je také Linka bezpečí – takzvaná Rodičovská linka. Na čísle 840 111 234 rodič může bezplatně využít rady psychologů každé pondělí, středu a pátek: 13 – 16 hod. V úterý a čtvrtek : 16 – 19 hod.

Proto jsou velice aktuální osvětové letáčky, besedy na školách s odborníky a policií, aby se každý dokázal bránit a okamžitě se svěřit dospělé osobě, ke které má šikanované dítě důvěru, aby mohla být učiněna jistá protiopatření v podobě kázeňských trestů či jiných postihů na základě usvědčení agresora.

Existuje také několik projektů týkající se osvěty a minimalizace šikany. Jedním z nich je například projekt Minimalizace šikany, který má také svou poradnu. O této problematice vyšla také celá řada publikací.

Jednou z prevencí ze strany školy je utváření pocitů bezpečí a solidarita učitelů se slabými. Dalším bodem je také podpora autority učitele, což je v dnešní době velice složitou a aktuální záležitostí.

Učitel by měl umět naslouchat žákům, pěstovat možnost volby a žákovské samosprávy a otevřeně informovat rodiče o problémech školy i nepříjemných událostech, ke kterým na škole došlo.

Celá situace ale rozhodně nesmí zůstat bez následků. Agresoři musí být za své činy potrestáni. Samozřejmě záleží na zkušenostech školy se šikanou a také na tom, jak se k celému problému škola postaví.

Proto je dobré na celou situaci dohlédnout, aby škola problém kompetentně řešila a zajistila všechna potřebná opatření, aby se takové jednání v budoucnu neopakovalo.

Pokud by k takovým opatřením a postojům od školy nedošlo, pak může nahlášení šikany naopak vašemu potomkovi ještě více ublížit.

Důležité je chránit a neprozradit zdroj informací a současně vyslechnout všechny zúčastněné osoby, agresora i svědky a výpovědi poté konfrontovat.

Důležité je hlavně situaci řešit a ulevit tak dítěti od trápení. Pokud by se na celou situaci nepřišlo, dítě by se do budoucna mohlo potýkat s psychickými problémy, pocitem méněcennosti či nízkým sebevědomím.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang