Test osobnosti – 4 elementy

Osobnostní test 4 elementy je založen na čtyřech živlech: ohni, vzduchu, vodě a zemi. Každý živel představuje určitý typ osobnosti s charakteristickými vlastnostmi.

Často říkáme, že je někdo pro něco zapálený, že stojí nohama pevně na zemi a nebo že má mysl klidnou jako vodní hladinu. Test osobnosti Four Elements, známý také pod zkratkou FE, vychází z předpokladu, že se lidé shodují v tom, jaké významy daný živel obsahuje, a snaží se je uchopit tak, aby se tyto psychologické atributy daly aplikovat na popis daného typu osobnosti.

Filosofie a náboženství

Již od starověku se filosofové snažili nalézt podstatu všech věcí – pralátku (arché). Živly byly tak logickou volbou, neboť dobrému pozorovateli neunikne, že příroda je složena právě z nich. Rovnováha živlů se tak stala důležitým tématem starověkých společností.

Pokud je narušena, trpí tím lidé i celá příroda. Příkladem ze současnosti mohou být klimatické změny, které vedou k extrémům v počasí jako jsou rozsáhlá a dlouhodobá sucha nebo naopak ničivé povodně.

S živly se tak setkáváme ve všech starých náboženstvích. V křesťanství především v knize Genesis při stvoření světa a jeho potopě nebo v případě hořícího keře jako ztělesnění Boha. Ve východních náboženstvích pak spatřujeme živel ohně v panteonu hinduistických božstev v podobě „agni“ (odtud náš „oheň“).

V náboženstvích starých Slovanů pak nalezneme vodu v podobě uctívání říček, potoků a pramenů a oheň v podobě boha Svaroga – boha světla a zářící oblohy. Keltové pak byli známí uctíváním kopců či jeskyní, tzn. země.

Vzduch je pak přítomen v Duchu Svatém, inspiraci (z lat. in-spirare – vdechnout) nebo jako základ buddhistických meditací založených na dechu. V Řecku lidé uctívali bohyni plodnosti Deméter související se zemí, Poseidona vládnoucího mořím a především pak Dia jako svrchovaného vládce bouří a všech božstev.

Živly ožívají

Test čtyř živlů je psychodiagnostická metoda koncipovaná formou osobnostního dotazníku sloužící jako prostředek osobního a profesního rozvoje. Výsledky jsou interpretovány tak, aby je snadno pochopil i člověk, který se odborně psychologií nezabývá. Jsou tak pro každého snadno srozumitelné.

Tato metoda využívá typologie čtyř základních živlů jako metaforu k popisu jedince, jeho chování, prožívání a dynamiky.

Výsledky jsou nejprve graficky znázorněny v procentuálním zastoupení čtyř živlů, s tím, že každému z elementů jsou připisovány určité charakterové vlastnosti.

  • Ohni je připisována například schopnost zaujmout a vést lidi, velké sebevědomí, ctižádost, vášnivost nebo impulzivnost. V běžném a literárním vyjadřování se s tímto typem můžeme setkat například v těchto popisech: „Je vášnivý jak oheň,“ „Zaplál pro naši věc,“ či „V očích mu tančily plamínky hněvu.“
  • Vodě přísluší citlivost, empatie, trpělivost a touha pečovat o druhé. Takový člověk může být vyjádřen následovně: „Je klidný jako voda,“ nebo „Tichá voda břehy mele.“
  • U vzduchu nalezneme zvídavost, spontánnost nebo přelétavost. Vzdušný typ tak bude „přelétavý jako vítr“ a „mít hlavu v oblacích.“
  • Země pak značí stabilitu, systematičnost a konzervativní uvažování, které je typické pro výroky: „Je pevný jako skála.“ či „Stojí nohama pevně na zemi.“

Jak se živly chovají?

V další části výsledků jsou čtyři oblasti, které již predikují vaše vzorce chování v určitých životních situačních oblastech:

  1. Komunikace, interpersonální styl a vztahy
  2. Styl práce a způsob myšlení
  3. Motivace
  4. Zvládání konfliktů a chování pod stresem

Přičemž v každé této oblasti jsou popsány naše přednosti a rezervy, které jsou stručně shrnuty do několika bodů. V samotném závěru výsledků dostaneme ještě doporučení k osobnostnímu rozvoji, kde je stručně popsáno několik rad pro kompenzaci našich slabých stránek. Také se dozvíme, jak bychom mohli rozvíjet méně preferované styly chování a myšlení typické pro naši osobnost.

Přestože tento dotazník za sebou ještě nemá příliš dlouhou historii, tak sklízí velké úspěchy nejen v České republice, ale také dalších státech Evropy a ve Spojených státech amerických.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang