Souhlas s umístěním sídla společnosti – vzor, pdf

Sídlo společnosti je adresa, na které má společnost zaregistrovánu svou právní a administrativní existenci. Je to místo, kde společnost má své hlavní kanceláře a kde jsou uchovávány důležité dokumenty a záznamy. Firma nebo podnikatel má zjednodušenou situaci, pokud danou nemovitost, kde je sídlo vedeno, vlastní. V opačném případě potřebuje souhlas vlastníka nemovitosti. Jak získat souhlas s umístěním sídla společnosti?

Sídlo společnosti může být umístěno na adrese, kde společnost provozuje své hlavní obchodní aktivity, nebo může být zvoleno na jiném místě z různých důvodů, včetně daňových výhod nebo strategické polohy.

Sídlo společnosti označuje právní adresu společnosti, která je zapsána v obchodním rejstříku a slouží k doručování oficiálních dokumentů a komunikace od veřejných orgánů a jiných stran. Je důležité, aby bylo sídlo společnosti správně uvedeno ve všech oficiálních dokumentech a záznamech, aby bylo možné společnost identifikovat a doručovat jí relevantní informace.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti

Souhlas s umístěním sídla společnosti je jednou z požadovaných dokumentací při založení nebo při změně sídla právnické osoby. Právnický subjekt potřebuje k zápisu sídla do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávnění notářsky ověřený souhlas majitele nemovitosti, kde bude mít podnikatel sídlo umístěno. Notář může, mimo jiné, pomoci se sepsáním závěti.

Pro získání souhlasu s umístěním sídla společnosti je třeba dodat několik informací:

 1. Adresa sídla: Přesné údaje o adrese, včetně města, obce a PSČ. Nemovitost musí být jasně specifikována, včetně čísla popisného a orientačního, číslem listu vlastnictví a katastrálního úřadu, kde je nemovitost evidována.
 2. Doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouva: Může být vyžadován doklad, který potvrzuje, že společnost má právo na používání daného místa jako svého sídla. To může být vlastnický list nebo smlouva o nájmu.
 3. Souhlas majitele nebo pronajímatele: Je vyžadován písemný souhlas majitele nemovitosti, pokud společnost nemá vlastní sídlo a sídlo je umístěno na pronajatém místě.

Za to, aby smlouva o sídle obsahovala všechny podstatné náležitosti, jako je označení smluvních stran, adresa sídla, doba trvání smlouvy a výše nájemného (pokud je sjednáno), odpovídá jednatel společnosti.

Po shromáždění těchto dokumentů je třeba podat žádost o registraci nebo změnu sídla na příslušný úřad. Po schválení a záznamu této změny se sídlo společnosti oficiálně změní.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti – legislativa

Nutnost doložení souhlasu vlastníka s umístěním sídla společnosti upravuje jak Občanský zákoník, tak Živnostenský zákon.

§46 Živnostenského zákona:

Právnická osoba k ohlášení živnosti připojí doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

§37 Obchodního zákoníku:

Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to neplatí, pokud je právní důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy. Věta první se použije i v případě návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti spolu s výpisem z katastru je nezbytný pro zápis do obchodního rejstříku a pro vydání živnostenského oprávnění.

Podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Jak najít vhodné sídlo společnosti

Nalezení vhodného sídla pro společnost je klíčovým krokem při zakládání nebo stěhování podnikání. Zde jsou některé kroky, které mohou pomoci při hledání vhodné adresy:

 1. Typ sídla:
  • Rozhodněte se, zda budete potřebovat kancelářský prostor, průmyslový objekt, maloobchodní prostory nebo virtuální kancelář.
 2. Rozpočet:
  • Definujte si finanční možnosti na nájem nebo nákup prostor a určte si, kolik financí můžete věnovat na sídlo společnosti.
 3. Lokalita – dostupnost:
  • Uvažte dostupnost pracovní síly v dané oblasti. Místo by mělo být snadno dostupné pro zaměstnance i zákazníky. S rozumným spektrem služeb v okolí – restaurace, nákupní možnosti, MHD, parkování.
 4. Obchodní potřeby:
  • Vezměte v úvahu specifické potřeby podnikání – počet zaměstnanců nebo typ činnosti. Například pro výrobní společnost může být důležitá dostupnost dodavatelů a infrastruktura pro přepravu, stejně jako přítomnost konkurence.
 5. Image a prestiž:
  • Místo sídla může ovlivnit i obraz a prestiž společnosti. Některé oblasti jsou spojovány s určitým odvětvím nebo jsou považovány za obchodní centra.
 6. Realitní možnosti:
  • Prohlédněte si nabídky realitních kanceláří, inzerce a online platforem.
 7. Budoucí růst:
  • Myslete na perspektivu a možnosti rozšíření v budoucnu. Vhodné místo by mělo nabízet prostor pro rozvoj podnikání.
 8. Virtuální kancelář:
  • Virtuální kancelář může být dobrým řešením, pokud není potřeba fyzický prostor. Tato varianta umožní registrovat sídlo na prestižní adrese bez fyzické přítomnosti.

Při rozhodování o sídle společnosti je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a vybrat umístění, které bude odpovídat potřebám a strategii firmy.

Virtuální sídlo společnosti

Tato koncepce se týká toho, že společnost může mít formální sídlo, které existuje pouze virtuálně a slouží především pro administrativní účely. Virtuální sídlo může být využíváno firmami a podnikateli k získání profesionální adresy pro svou obchodní korespondenci a registraci společnosti. Tato adresa bývá zpravidla prestižní a prospívá podnikání, i když samotná společnost nemá fyzickou přítomnost na daném místě.

Tato možnost je často využívána zejména v případě malých firem, start-upů nebo individuálních podnikatelů, kteří nemají potřebu nebo prostředky na pronájem kancelářského prostoru. Místo toho mohou využívat virtuální sídlo pro zachování profesionální image a zajištění důvěryhodné obchodní adresy.

Souhlas s umístění sídla společnosti – vzor, pdf

PROHLÁŠENÍ

o vyslovení souhlasu s umístěním sídla

Obchodní společnost

PODNIKATEL s.r.o. (název firmy) se sídlem Praha 5, Motol, Nádražní 15
PSČ 150 00, IČ: 44567867

připojením vlastnoručního podpisu svého oprávněného zástupce pod tuto listinu jako vlastník budovy č.p. 15, nacházející se na Nádražní, Praha 5, 150 00, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 76 pro k.ú. Praha 5

vyslovuje souhlas s umístěním sídla pro

ŽIVNOSTNÍK s.r.o., IČ: 99087543

v objektu Nádražní 15, Praha 5, 150 00

a to na dobu neurčitou, nejdéle však do data ukončení souhlasu o poskytnutí sídla a / nebo nájemní smlouvy.

V Praze dne 1. 2. 2024

Za PODNIKATEL s.r.o.

Jednatel

Souhlas s umístěním sídla společnosti – vzor pdf je k dispozici ke stažení volně z internetu.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang