Invalidní důchod – podmínky, žádost, výpočet

Invalidní důchod je forma sociálního pojištění poskytovaná lidem, kteří jsou neschopni pracovat kvůli dlouhodobému nebo trvalému invalidnímu postižení. Tato forma důchodu má za cíl finančně podporovat lidi, kteří nemohou plně pracovat kvůli svému zdravotnímu stavu. Jaké jsou podmínky k jeho získání? Kde žádat?

Podmínky pro poskytnutí invalidního důchodu jsou definovány v Zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Obvykle je nezbytné, aby jedinec prokázal, že mu jeho zdravotní stav brání v plném nebo částečném výkonu práce a že je tato situace dlouhodobá nebo trvalá.

Invalidní důchod 2023 je poskytován ve formě pravidelných plateb ze sociálního pojištění. Cílem je zajistit finanční stabilitu a zlepšení životních podmínek lidí s handicapem. Ze sociálního pojištění jsou poskytovány celkem čtyři druhy důchodů. Kromě invalidního je to ještě starobní, vdovský a vdovecký a sirotčí.

Invalidní důchod 2023 – podmínky

Zákon rozlišuje tři stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti pojištěnce. Obecně platí, že člověk začíná být považován za invalidního, pokud jeho pracovní schopnost poklesla o minimálně 35 %. Konkrétní podoba invalidity je dále odstupňována na invalidní důchody různých stupňů.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 • nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu 1. stupně
 • nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu 2. stupně
 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu 3. stupně

Pracovní schopnost je termín, který se obvykle používá k popisu schopnosti jednotlivce vykonávat výdělečnou činnost ve svém pracovním prostředí. Tato schopnost zahrnuje kombinaci vzdělání, dovedností, znalostí, zkušeností a osobních vlastností, které umožňují jednotlivci úspěšně vykonávat své pracovní povinnosti. Charakterovými vlastnostmi se rozumí týmová spolupráce, schopnost řešit problémy, motivace a další.

Neopomenutelnou součástí pracovní schopnosti je být schopen pracovat a plnit úkoly odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Pokud dojde k dlouhodobému omezení fyzických či psychických schopností, jedná se o pokles pracovní schopnosti.

Tuto skutečnost musí posoudit ošetřující lékař, který určuje stupeň poklesu pracovní schopnosti podle provedených vyšetření. Odborný posudek by měl brát v úvahu:

 • zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost
 • zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav
 • zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován
 • schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával
 • schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti minimálně o 35 % a nejvíce o 69 %
 • v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek

Invalidní důchod 1. stupně

Invalidní důchod 1. stupně zahrnuje vybrané nemoci, postižení a omezení, které splňují podmínku poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %. Může se tak jednat například o:

 • Cévní postižení mozku a míchy – středně těžké funkční postižení (motorická, senzorická, řečová a kognitivní dysfunkce) – některé denní aktivity omezeny
 • Cukrovka s diabetickými komplikacemi – oční, neurologické, cévní – zachována schopnost běžného zatížení
 • Hluchoslepota – lehčí forma
 • Chronické selhání ledvin – středně těžké funkční postižení
 • Osteoporóza – značné ovlivnění pohyblivosti
 • Stav po transplantaci srdce, ledvin, plic
 • Ztráta oka
 • Ztráta končetin

Tento výčet zdaleka nezahrnuje veškeré zdravotní komplikace.

Invalidní důchod 2. stupně

Invalidní důchod 2. stupně zahrnuje vybrané nemoci, postižení a omezení, které splňují podmínku poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %. Může se tak jednat například o:

 • Alzheimerova choroba – středně těžké funkční postižení
 • Aortální disekce – rozšíření aorty, lehká orgánová dysfunkce
 • Encefalitida
 • Epilepsie – záchvaty častější než jednou do měsíce
 • Infekce HIV / AIDS
 • Křečové žíly – stadium IV

V případech prvního a druhého stupně invalidního důchodu se jedná o částečný invalidní důchod.

Invalidní důchod 3. stupně

Invalidní důchod 3. stupně zahrnuje vybrané nemoci, postižení a omezení, které splňují podmínku poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %. Může se tak jednat například o:

 • Astma – obtížně léčitelné
 • Lymská borelióza
 • Neuroinfekce
 • Parkinsonova nemoc – těžká forma
 • Získané srdeční vady, vady velkých cév

Tento výčet zdaleka nezahrnuje veškeré zdravotní komplikace. Jedná se o plný invalidní důchod.

Invalidní důchody – nárok

Pro nárok na invalidní důchody je u pojištěnce potřebná doba sociálního pojištění. Ta je odstupňována dle věku:

lidé do 20 letméně než 1 rok
lidé od 20 do 22 letminimum 1 rok
lidé od 22 do 24 letminimum 2 roky
lidé od 24 do 26 letminimum 3 roky
lidé od 26 do 28 letminimum 4 roky
lidé nad 28 letminimum 5 let
lidé nad 38 let minimum 10 let

Jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z posledních deseti let před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let pak z období posledních 20 let.

Doba pojištění není vyžadována jen tehdy, když invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Výpočet invalidního důchodu

Jak je určována výše invalidního důchodu? Výpočet invalidního důchodu se skládá ze dvou částí. Výše základní výměry činí 10 % průměrné mzdy měsíčně. Výše procentní výměry invalidního důchodu pak činí za každý celý rok doby pojištění:

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li o invalidní důchod 1. stupně
 • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jde-li o invalidní důchod 2. stupně
 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li o invalidní důchod 3. stupně

Většina zdravotních stavů není trvalá a v průběhu doby se může stav zlepšit, případně zhoršit a je potřeba případ přezkoumat. Při změně invalidního stupně se výpočet invalidního důchodu provádí nanovo.

Pojištěnec musí informovat OSSZ o jakékoliv změně svého stavu ve lhůtě 8 dnů.

Základní výměra invalidního důchodu činí 4 040 Kč. Procentní výměra musí být alespoň 770 Kč. Nejnižší invalidní důchod pro rok 2023 činí 4 810 Kč.

Pro výši procentní výměry invalidního důchodu se jako doba pojištění započítává i dopočtená doba, kterou je dobou počínající dnem vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku; u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk pro bezdětné ženy, a u mužů důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nemají děti.

Dopočtená doba se však nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, které vzniklo jako následek jeho úmyslného trestného činu.

Žádost o invalidní důchod

Kterákoli OSSZ bez ohledu na spádovost a trvalé bydliště, je připravena přijmout žádost o invalidní důchod. Občan ji zpravidla podává sám, případně k tomu může zmocnit jinou osobu, nebo požádat rodinného příslušníka, jemuž žadatel udělil souhlas s podáním žádosti a potvrzení lékaře, že mu závažný zdravotní stav neumožňuje žádost o invalidní důchod podat.

Přijatelná je také elektronická podoba žádosti, jíž je možné podat skrze ePortál ČSSZ na základě elektronické identifikace (bankovní identita, datová schránka). Stejným způsobem lze elektronicky podat i žádost o rodičovský příspěvek 2024.

Doklady k žádosti o invalidní důchod

Pro úspěšné podání žádosti o invalidní důchod jsou nezbytné potřebné doklady, dokumenty, formuláře a tiskopisy.

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu)
 • doklady o době studia, i nedokončeného:
  • výuční list
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod nemá vliv stupeň dosaženého vzdělání, nýbrž délka studia)
 • doklady o době vojenské služby:
  • vojenská knížka
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době a rozsahu péče (rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče)
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (doba evidence na úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby)
 • žadatelé, kteří pobírají nebo pobírali náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) předkládají potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad

Chce-li pojištěnec dostávat částečný invalidní důchod nebo plný invalidní důchod na účet, musí předložit bankou potvrzený formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v ČR. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o invalidní důchod je 90 dnů. 

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang