Pozastavení živnosti – žádost, formulář, online

Podnikání se nedaří podle představ a ubývá zákazníků, živnostnice konečně otěhotněla nebo ji čeká dlouhodobá zahraniční cesta. Toto všechno mohou být důvody k pozastavení živnosti. O co konkrétně se jedná a jaký je rozdíl mezi přerušením a ukončením? Jak podat žádost o pozastavení živnosti?

Pozastavení živnosti je dočasné přerušení živnostenského oprávnění na dobu určitou, během které nebude podnikatel považován za živnostníka. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se často ptají, co potřebuji k pozastavení živnosti? Žádost o pozastavení živnosti je přitom jednoduchá a bezplatná.

Pozastavení živnosti – formulář

K pozastavení živnosti nejsou potřeba žádné úhrady. Stačí, když na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice podnikatel vyplní změnový list Jednotného registračního formuláře (JRF) a v kolonce 05 uvede datum, od kdy do kdy chce živnost přerušit. Nelze být doba neurčitá u pozastavení živnosti – formulář vždy musí obsahovat konkrétní datum. Přičemž živnostenský list může být přerušen i například na 99 let.

Pozastavení živnosti oznamuje Živnostenský úřad zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu automaticky. To je odpověď na otázku, co potřebuji k pozastavení živnosti.

Prodloužení pozastavení živnosti

Po uplynutí stanovené doby přerušení živnosti je podnikání automaticky obnoveno. To znamená, že je živnostník opět povinen odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na to, zdali skutečně podniká, či nikoliv. S prodloužením přerušení živnosti se prodlužuje i doba, po kterou OSVČ nemusí tyto zálohy platit.

Je-li potřeba prodloužení pozastavení živnosti, opakuje se stejný proces na kterémkoliv Živnostenském úřadě, jako v případě prvotního pozastavení živnosti. Tedy žádost o pozastavení živnosti, respektive Změnový list JRF, kolonka 05. Dobu prodloužení si živnostníci určují sami. Prodloužení pozastavení živnosti je zdarma.

Příklad

Předpokládejme, že jste živnost přerušili 1. ledna 2024 na dobu jednoho měsíce. Pokud chcete přerušení živnosti prodloužit o další dva měsíce, musíte o tom informovat Živnostenský úřad nejpozději do 31. ledna 2024. Živnost nedá přerušit zpětně. V oznámení uvedete, že živnost přerušujete od 1. února 2024 do 31. března 2024.

Pozastavení živnosti online

Pozastavení živnosti – formulář, respektive Změnový list může podnikatel podat osobně na úřadě, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pozastavení živnosti je účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni podání oznámení o pozastavení živnosti. Živnost lze přerušit i opakovaně.

Pokud má podnikatel datovou schránku nebo kvalifikovaný elektronický podpis, může formulář vyplnit a odeslat prostřednictvím aplikace na stránkách rejstříku živnostenského podnikání.

Pozastavení živnosti je výhodné, protože živnostník nemusí platit odvody do sociálního a zdravotního pojištění a může se zaregistrovat na Úřadu práce.

Pozastavení živnosti je možné z různých důvodů:

 • Mateřská a rodičovská dovolená
 • Dlouhodobý pobyt v zahraničí
 • Nemoc nebo úraz
 • Nehospodárnost živnosti (málo zakázek)
 • Sezónní charakter živnosti
 • Změna profese
 • Ostatní důvody

K oznámení o pozastavení živnosti je potřeba doložit doklad totožnosti a další údaje:

 • Jméno a příjmení živnostníka
 • Datum narození živnostníka
 • IČO
 • Název živnosti
 • Datum pozastavení živnosti
 • Dobu pozastavení živnosti

U pozastavení živnosti se podnikatel může kdykoliv vrátit k podnikání. Informace o živnosti jsou i nadále dostupné ve veřejném živnostenském rejstříku.

Podívejte se na mateřská dovolená délka, abyste věděli, na jak dlouho přerušit živnost.

Obnovení pozastavené živnosti

Obnovení živnosti je možné kdykoliv, a to na základě písemného oznámení živnostenskému úřadu. Oznámení o obnovení pozastavené živnosti musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení živnostníka
 • Datum narození živnostníka
 • IČO
 • Název živnosti
 • Datum obnovení živnosti

Obnovení pozastavené živnosti je účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni podání oznámení o obnovení živnosti. Po obnovení živnosti opět nabývají v platnost všechny povinnosti spojené s podnikáním, jako je vedení účetnictví, odpisy – s těmi může pomoc kalkulačka daňových odpisů.

Pozastavení živnosti a účetnictví

Pozastavení živnosti je jednou z možností, jak dočasně přerušit provoz svého podnikání. Tato možnost umožňuje podnikatelům vyřešit situace, kdy není možné nebo vhodné živnost provozovat, například v případě nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti nebo jiných životních událostí.

Pozastavení živnosti a účetnictví s sebou nese několik faktů:

 • Základ daně z příjmů se počítá pouze z příjmů a výdajů, které vznikly v období, kdy byla živnost provozována. To znamená, že podnikatel nemusí řešit příjmy a výdaje, které vznikly v období pozastavení živnosti.
 • Předmět daně z přidané hodnoty (DPH) se počítá pouze z plnění, která byla uskutečněna v období, kdy byla živnost provozována. To znamená, že podnikatel nemusí řešit plnění, která byla uskutečněna v období pozastavení živnosti.
 • Předmět pojištění se počítá pouze z příjmů, které byly obdrženy v období, kdy byla živnost provozována. To znamená, že podnikatel nemusí platit pojistné za období pozastavení živnosti.

V praxi to znamená, že podnikatel, který pozastaví živnost, musí provést následující kroky:

 • Dokončit a uzavřít účetní období za dobu, kdy byla živnost provozována. To znamená vyhotovit účetní závěrku a daňové přiznání.
 • Zastavit evidenci příjmů a výdajů v období pozastavení živnosti.
 • Uvědomit správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu o pozastavení živnosti (provádí zpravidla Živnostenský úřad).

Pozastavení živnosti může být výhodným řešením pro podnikatele, kteří potřebují dočasně přerušit provoz svého podnikání. Je však důležité si uvědomit, že pozastavení živnosti má také své dopady na účetnictví. Podnikatelé by se proto měli před pozastavením živnosti poradit s účetní.

Pozastavení nebo ukončení živnosti

Je lepší pozastavit nebo ukončit živnost? To záleží na tom, jaké jsou plány do budoucna. Pozastavení živnosti je vhodné, pokud podnikatel:

 • Předpokládá, že se k podnikání za určitou dobu vrátí
 • Nemá závazky vůči věřitelům, které by musel v případě ukončení živnosti splácet

Ukončení živnosti je vhodné, pokud se podnikatel k podnikání už nevrátí. Informace o živnosti budou po 4 letech vymazány z veřejného živnostenského rejstříku. Oproti pozastavení živnosti má ukončení velkou nevýhodu – podnikatel se nemůže vrátit k podnikání bez nového ohlášení živnosti a zaplacení nového poplatku za vznik živnosti.

Pozastavení nebo ukončení živnosti zcela závisí na rozhodnutí konkrétního podnikatele. Pokud s jistotou ví, že již podnikat nebude (například ze zdravotních důvodů), je na místě živnost ukončit a vše uzavřít.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang