Odměna jednatele – výše, zdanění

V čele každé společnosti stojí osoba, která nese zodpovědnost za její řízení, strategické směřování a zastupování jejích zájmů. Touto osobou je jednatel, jehož práce a zodpovědnost si zaslouží spravedlivou a transparentní kompenzaci. Jak se stanovuje výše odměny jednatele a jaké bonusy může mít? A kdo vůbec může jednatelem být?

Pro výpočet odměny jednatele je vhodné vytvořit transparentní a objektivní systém, který zohledňuje všechny relevantní faktory. Je důležité dodržovat platné zákony a vnitřní předpisy firmy. V případě pochybností ohledně výpočtu odměny jednatele je lepší obrátit se na mzdového účetního nebo právního poradce.

Shrnutí článku

Odměnu jednatele ovlivňuje několik faktorů.

Odměna se daní sazbou 15 % z hrubé mzdy.

Pro výpočet odměny jednatele lze využít mzdovou kalkulačku.

Je důležité mít správně sestavenou smlouvu o výkonu funkce jednatele.

Jednatelem smí být bezúhonná fyzická osoba s patřičnými zkušenostmi.

Výše a forma odměny jednatele

K výpočtu odměny pro jednatele lze využít mzdové kalkulačky. Na internetu je jich dostupných několik. Pomohou s výpočtem hrubé mzdy, odvodu i daní. Taktéž lze odměnu vypočítat s pomocí softwarového programu pro mzdové účetnictví. Případně se lze obrátit na mzdové a personální agentury, které za poplatek s výpočtem odměny pro jednatele pomohou.

Odměna jednatele se může lišit v závislosti na různých faktorech:

 • Velikost a typ společnosti – větší a složitější firmy obvykle vyplácejí svým jednatelům vyšší odměny než malé a jednodušší podniky.
 • Výkonnost společnosti – odměna může být navázána na hospodářské výsledky, jako je zisk, obrat nebo dosažení strategických cílů.
 • Dohoda mezi jednatelem a společností – konkrétní podmínky odměny bývají stanoveny ve smlouvě o výkonu funkce, kterou jednatel uzavírá se společností.

Existuje několik zásad pro stanovení odměny. Odůvodněnost – aby odměna odpovídala rozsahu odpovědnosti, náročnosti funkce, zkušenostem a odbornosti jednatele a celkovému výkonu společnosti. Musí být transparentní, tedy jasně definovaná ve smlouvě o výkonu funkce a schválená valnou hromadou společnosti.

Samozřejmě musí být odměna satnovena v souladu s legislativou, zejména se zákonem o daních z příjmů a zákonem o obchodních korporacích.

Doporučení pro stanovení optimální odměny:

 • Benchmarking – pro porovnání s praxí v podobných společnostech a odvětvích je vhodné provést benchmarking odměn jednatelů.
 • Odborná pomoc – v případě složitějších kalkulací a analýz se doporučuje vyhledat pomoc daňového poradce nebo právního zástupce.
 • Dlouhodobá perspektiva – odměna by měla být nastavena s ohledem na dlouhodobou strategii a rozvoj společnosti.
 • Komunikace a transparentnost – je důležité otevřeně komunikovat o odměně s jednatelem a zajistit transparentnost celého procesu.

Výpočet odměny jednatele je komplexní proces, který zahrnuje několik faktorů a musí být v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy firmy.

Zdanění odměny jednatele

Odměna jednatele se daní jako mzda zaměstnanců, tzn. podléhá dani z příjmu fyzických osob a odvodům na sociální a zdravotní pojištění a daní se sazbou 15 % z hrubé mzdy.

Jednatel si může uplatnit daňové úlevy na základě daňového přiznání, jako je sleva na poplatníka, sleva na dani za manželku/manžela, slevu na děti a další slevy a odpočty podle platných daňových předpisů. Jednatel je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu byla vyplacena odměna. V daňovém přiznání uvede hrubou mzdu, sražené zálohy na daň z příjmu a uplatní si daňové úlevy.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

Z hrubé mzdy jednatele se odvádí sociální pojištění, které zahrnuje důchodové pojištění, invalidní pojištění, nemocenské pojištění a solidaritu. Odvody na sociální pojištění hradí jak zaměstnavatel (společnost), tak i zaměstnanec (jednatel) v poměru 1:1. Dále se z hrubé mzdy odvádí zdravotní pojištění. Odvody na zdravotní pojištění hradí v plné výši zaměstnanec (jednatel).

Zvláštní aspekty danění

Odměna vyplácená na základě dohody o výkonu funkce se daní stejným způsobem jako mzda zaměstnanců. Pokud je odměna jednatele vyplácena v naturáliích (např. formou automobilu), je nutné provést přepočet na peněžní hodnotu a tuto hodnotu zdanit.

Benefity, které jednatel pobírá (např. služební automobil, příspěvek na bydlení), mohou mít daňové dopady, které je nutné zohlednit v daňovém přiznání.

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele představuje klíčový dokument, který definuje práva a povinnosti jednatele a společnosti. V této smlouvě jsou zakotveny základní podmínky výkonu funkce, jako je výše odměny, pracovní doba, odpovědnost jednatele, aj.

Správně sestavená smlouva o výkonu funkce jednatele chrání jak zájmy společnosti, tak i jednatele a slouží jako pevný základ pro prosperitu a stabilitu firmy.

Obsah smlouvy o výkonu funkce jednatele:

 • Základní údaje – jména smluvních stran (společnost a jednatel), datum uzavření smlouvy, sídlo společnosti.
 • Předmět smlouvy – určení funkce, kterou jednatel bude vykonávat (např. jednatel, člen představenstva).
 • Doba trvání funkce – doba, po kterou bude jednatel funkci vykonávat (určitá doba, doba neurčitá).
 • Práva a povinnosti jednatele – podrobný popis povinností jednatele, jako je řízení společnosti, zastupování společnosti navenek, plnění úkolů uložených valnou hromadou, dodržování zákonů a vnitřních předpisů společnosti.
 • Odměna jednatele – výše odměny, způsob a termín výplaty odměny, případné bonusy a benefity.
 • Pracovní doba – určení pracovní doby jednatele (plný úvazek, částečný úvazek).
 • Dovolená a překážky v práci – určení nároku na dovolenou a překážky v práci (např. nemoc, ošetřování člena rodiny).
 • Ukončení funkce – důvody pro ukončení funkce (odvolání valnou hromadou, výpověď ze strany jednatele, skončení doby trvání funkce).
 • Mlčenlivost – povinnost jednatele zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích společnosti.
 • Závěrečná ustanovení – místo podpisu, počet vyhotovení smlouvy.

Další doporučení

Je důležité jasně definovat, za co je jednatel zodpovědný a jaké úkoly má plnit. Smlouva by měla jasně stanovovat výši odměny, způsob a termín výplaty odměny, případné bonusy a benefity. Také by měla obsahovat ustanovení o ochraně duševního vlastnictví vytvořeného jednatelem během výkonu funkce.

V neposlední řadě by v ní měl být uveden způsob řešení případných sporů, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout.

Důležitost právního zastoupení

Vzhledem k důležitosti smlouvy o výkonu funkce jednatele se doporučuje, aby si obě strany nechaly smlouvu sepsat advokátem. Advokát jim pomůže s formulací smlouvy tak, aby chránila jejich zájmy a byla v souladu s platnými právními předpisy. To minimalizuje rizika právních chyb a sporů v budoucnu.

Smlouva by měla být písemná a měla by obsahovat všechny podstatné náležitosti, aby se předešlo případným sporům v budoucnu.

Kdo se může stát jednatelem a jaké jsou požadavky?

Jednatelem se může stát fyzická osoba, která splňuje zákonné požadavky a podmínky stanovené společenskou smlouvou dané společnosti.

Základní podmínky pro funkci jednatele:

 • Plná svéprávnost – jednatelem se může stát pouze osoba, která dosáhla plnoletosti a je plně svéprávná.
 • Bezúhonnost – jednatel nesmí být trestně stíhán ani odsouzen za závažný trestný čin, který by mohl negativně ovlivnit jeho důvěryhodnost a profesní integritu.
 • Způsobilost k právním úkonům – jednatel musí být duševně způsobilý k tomu, aby mohl samostatně a zodpovědně plnit své funkce a činit právní úkony jménem společnosti.
 • Nezastávání funkce v jiných společnostech – v některých případech (např. u akciových společností) může být omezena možnost zastávat funkci jednatele ve více společnostech najednou.

Výjimky z obecných požadavků

V s.r.o. s jediným společníkem se nevyžaduje bezúhonnost jednatele, pokud je jediným společníkem. Cizinci se mohou stát jednateli českých společností, pokud splní obecné požadavky a případné dodatečné požadavky stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Další požadavky

V praxi se často preferují osoby s odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru, ve kterém společnost působí. V případě mezinárodně působících společností může být vyžadována znalost cizích jazyků. Důležité jsou i osobní vlastnosti jednatele, jako je zodpovědnost, spolehlivost, komunikační dovednosti a schopnost vést a motivovat lidi.

Jednatel společnosti vs. jednatel firmy

Hlavní rozdíl mezi jednatelem společnosti a jednatelem firmy spočívá v právním kontextu. Pojem „jednatel společnosti“ je striktně definován v zákoně o obchodních korporacích a vztahuje se pouze na s.r.o. Pojem „jednatel firmy“ se používá obecněji a může se týkat statutárních orgánů firem různých právních forem.

V praxi se oba pojmy často používají zaměnitelně, a proto je důležité brát v potaz kontext, ve kterém jsou používány. Pokud se jedná o formální právní dokumenty, je nutné používat správný termín v souladu s platnou legislativou.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang