Co je tzv. „organická halucinóza“?

Slyšet hlasy a vidět neznámé lidi nemusí nutně jen lidé trpící psychotickým onemocněním. Tyto zážitky mohou mít i lidé s různě poškozeným mozkem. Mluvíme zde o organické halucinóze.

Organická halucinóza se řadí mezi tzv. organické psychické poruchy. U této skupiny poruch je prokázáno nebo se předpokládá, že byly způsobeny organickou poruchou, přičemž se podobají poruchám neorganickým.

Organická halucinóza tedy znamená, že nemocný halucinuje na podkladě nějakého poškození mozku.

Halucinace

Halucinace bývají nejčastěji sluchové, zrakové či komplexní (zahrnující více smyslů), přičemž mohou mít krátkodobý i dlouhodobý průběh v závislosti na umístění a závažnosti poškození mozku.

Občas může jít jen o tzv. pseudohalucinace, které se od pravých halucinací liší v tom, že na ně má pacient náhled (uvědomuje si, že hlasy, které slyší, nejsou reálné).

Tyto halucinace mohou být doprovázeny i bludy, které ale nedosahují propracovanosti bludů schizofrenních. Člověk trpící organickou halucinózou bude ve svých bludných představách vágní a nepřesný.

Pacient se schizofrenií dokáže vytvořit velmi komplexní systém myšlenek a úvah točících se kolem jeho halucinací. Jeden takový pacient, vysokoškolsky vzdělaný lingvista, tak například vymyslel zcela alternativní planetu s vlastním politickým systémem, historií a více než tuctem dokonale propracovaných jazyků.

S takto složitou bludnou strukturou se u člověka trpícího organickou halucinózou nesetkáme. Zde jde například o vágní postavy, které se pohybují po bytě nemocného a kradou mu věci.

Příčiny a léčba

Příčinou organické halucinózy mohou být nádory, mozkové léze, Huntigtonova choroba (vzácné neurodegenerativní onemocnění), neurosyfilis, epilepsie, toxické vlivy a oboustranná slepota či hluchota. Tato porucha není spojena s demencí ani s deliriem a pacient má jasné vědomí.

Léčba pak spočívá v podávání atypických antipsychotik a především v léčbě prvotního onemocnění, které tyto halucinace vyvolalo. Nejde tedy o pravé duševní onemocnění. Po odstranění organické příčiny (pokud tedy odstranit jde) tyto halucinace vymizí.

Halucinace jsou zajímavým a často nepochopeným fenoménem, který je již dlouho zdrojem zvědavosti lidí na celém světě. Halucinace je smyslový zážitek, který člověk považuje za skutečný, ale není tomu tak, a může mít různé podoby, včetně sluchové, zrakové, čichové a hmatové.

Halucinace mohou být způsobeny různými faktory, včetně duševních onemocnění, zneužívání návykových látek, a dokonce i fyzických onemocnění.

Halucinace byly doloženy v kulturách po celém světě, od starověku až po současnost. V některých kulturách byly halucinace dokonce považovány za známku duchovního nebo náboženského osvícení nebo za způsob, jak získat větší vhled do neviditelného světa.

Například šamani v mnoha indiánských kulturách používali halucinogenní rostliny při náboženských obřadech a hledali vize duchovního světa. V některých kulturách lidé věřili, že halucinace jsou způsobeny působením nadpřirozených sil, jako jsou bohové nebo démoni.

V moderním světě jsou halucinace stále hojně studovány a jsou spojovány s různými duševními chorobami, včetně schizofrenie a bipolární poruchy.

U lidí s těmito duševními chorobami se mohou vyskytovat sluchové a zrakové halucinace, stejně jako bludy a paranoia. Halucinace mohou být způsobeny také drogami a alkoholem a výzkum ukázal, že některé drogy, jako je LSD a psilocybin, mohou vyvolávat zrakové, sluchové a hmatové halucinace.

Halucinace mohou být způsobeny také tělesnými chorobami, jako je epilepsie a některé formy demence. V některých případech se u lidí s těmito onemocněními mohou vyskytnout zrakové, sluchové a hmatové halucinace. Halucinace mohou způsobovat i jiná tělesná onemocnění, například Parkinsonova choroba.

Bez ohledu na příčinu halucinací je zřejmé, že měly velký vliv na kultury po celém světě. Byly vnímány jako mocný nástroj k získání vhledu do neviditelného světa, jako příznak duševní nemoci i jako vedlejší účinek tělesného onemocnění.

Zajímavosti – halucinace

Halucinace jsou zážitky, které zahrnují vnímání věcí, které nejsou skutečné. Může se jednat o dezorientující zážitek a často se stává, že si osoba, která halucinace prožívá, není vědoma, že se to děje. Přesto mohou být halucinace docela fascinující a často se o ně zajímají jak lékaři, tak vědci.

  • Halucinace mohou mít mnoho podob.

Ačkoli mnoho lidí si při pomyšlení na halucinace vybaví vidění věcí, které neexistují, jedná se pouze o jeden typ halucinací. Lidé mohou mít také sluchové halucinace, kdy slyší hlasy nebo zvuky, které ve skutečnosti nejsou přítomny.

Hmatové halucinace zahrnují pocity na kůži, které nejsou skutečné, a čichové halucinace zahrnují vůni věcí, které tam nejsou.

  • Halucinace se vyskytují za různých okolností.

Zatímco u některých lidí mohou být halucinace příznakem duševního onemocnění, jako je schizofrenie, jiní je mohou zažívat v období extrémního stresu nebo stresu. Halucinace se mohou objevit také v důsledku užívání drog, nedostatku spánku nebo tělesného onemocnění.

  • Halucinace mohou být příznakem závažného zdravotního stavu.

V některých případech mohou být halucinace způsobeny zdravotním stavem, například infekcí nebo nádorem na mozku. Pokud se u člověka objeví halucinace, měl by vyhledat lékařskou pomoc, aby se vyloučily případné zdravotní příčiny.

  • Halucinace mohou být pozitivní i negativní.

Zatímco některé halucinace mohou být docela děsivé, jiné mohou být docela příjemné. Lidé mohou například zažívat halucinace, ve kterých jsou obklopeni svými blízkými nebo se nacházejí na krásném místě.

  • Halucinace mohou být projevem kreativity.

Studie Liverpoolské univerzity zjistila, že lidé, kteří zažívají halucinace, jsou častěji kreativní než ti, kteří je nezažívají. Důvodem může být to, že zážitek halucinací může otevřít nové způsoby myšlení a vnímání světa.

Celkově jsou halucinace zajímavým jevem, který může mít mnoho podob a může být způsoben různými faktory. Ať už člověk zažívá pozitivní nebo negativní halucinace, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, aby se vyloučily případné zdravotní příčiny.

Halucinace – historie

Halucinace jsou jevem, který lidé zažívají od nepaměti. Jsou to zážitky, při nichž člověk vnímá něco, co se v jeho okolí ve skutečnosti nenachází.

První písemné zmínky o halucinacích lze nalézt ve Starém zákoně Bible. V knize Genesis se Jákobovi zdá o žebříku, který se táhne od země až k nebesům. Tento sen je všeobecně považován za první zaznamenanou halucinaci.

V historii byly halucinace často spojovány s duševními chorobami. Ve středověku se o lidech, kteří měli halucinace, často předpokládalo, že jsou posedlí démony nebo ďáblem. K léčbě těchto osob se často používaly čáry a kouzla.

V 18. století se na halucinace začalo pohlížet spíše jako na důsledek duševní nemoci než posedlosti démonem. Tento posun v myšlení vedl k rozvoji různých způsobů léčby osob trpících halucinacemi, například elektrokonvulzivní terapie a psychoterapie.

V průběhu 19. a 20. století se výzkum příčin a léčby halucinací výrazně rozšířil. Koncem 19. století se začaly zkoumat účinky psychoaktivních drog, jako je LSD a meskalin, na halucinace.

V moderní době jsou halucinace stále hojně studovány. Vědci jsou nyní schopni lépe porozumět příčinám halucinací a způsobům jejich léčby. Rozšiřuje se také výzkum využití halucinogenů pro lékařské a terapeutické účely.

Ačkoli se s halucinacemi setkáváme po celou historii, naše znalosti o nich se v průběhu let exponenciálně rozšířily. Díky moderní medicíně a výzkumu jsou příčiny a způsoby léčby halucinací pochopeny lépe než kdy dříve.

ZDROJE:

Halucinóza, organická. (n.d.). Získáno listopad 15, 2012, z http://lekarske.slovniky.cz/pojem/halucinoza-organickaHöschl, C., Libiger, J., & Švestka, J. (2004). Psychiatrie. Praha: Tigis.

Syřišťová, E. (1977). Imaginární svět (2. vyd.). Praha: Mladá fronta.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang