Smlouva o půjčce – co má obsahovat a jak ji sepsat?

Smlouva o půjčce může být klíčovým dokumentem pro ujasnění podmínek a závazků při půjčení peněz. I když se jedná o půjčku mezi kamarády, je důležité si dohodu pevně a jasně stanovit, aby se předešlo možnému nedorozumění a konfliktům. Tento článek upozorňuje na to, jak by tato smlouva o půjčce měla vypadat, jak ji správně sepsat a jaké důležité body by měla obsahovat.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Smlouva o půjčce je písemná dohoda mezi dvěma stranami, která upravuje podmínky půjčení peněz.

Základní náležitosti smlouvy o půjčce se řídí občanským zákoníkem.

Smlouvu o půjčce je možné sepsat svépomocí či s pomocí advokáta.

I když se pojmy „půjčka“ a „zápůjčka“ běžně používají jako synonyma, v právním smyslu se liší.

Pokud se rozhodneme půjčit peníze kamarádovi, je důležité sepsat písemnou smlouvu o půjčce mezi kamarády.

Vždy je lepší uchovávat si kopie všech důležitých dokumentů.

Lichva je v České republice nezákonná.

Před podpisem je vhodné si pečlivě prostudovat smluvní podmínky.

První zmínky o půjčkách pocházejí ze starověké Mezopotámie.

Co je smlouva o půjčce?

Smlouva o půjčce, resp. smlouva o půjčení peněz, je písemná dohoda mezi dvěma stranami, která upravuje podmínky půjčení peněz. Může se jednat o půjčku mezi dvěma fyzickými osobami, mezi fyzickou a právnickou osobou, nebo mezi dvěma právnickými osobami.

Jednoduchou smlouvu o půjčce je vhodné sepsat vždy, a to i v případě půjčky mezi blízkými osobami, jako jsou kamarádi nebo rodinní příslušníci. Písemná forma smlouvy o půjčení peněz slouží jako důkaz o existenci půjčky a chrání obě strany v případě neshod.

Co by měla obsahovat jednoduchá smlouva o půjčce?

Základní náležitosti smlouvy o půjčce se řídí občanským zákoníkem. Mezi nejdůležitější body patří:

 • Identifikace smluvních stran: Jména a příjmení, bydliště a kontaktní údaje půjčitele a vydlužitele.
 • Předmět smlouvy: Specifikace půjčené částky v Kč (či jiné měně).
 • Podmínky splácení: Datum splatnosti, výše splátek, způsob splácení (hotově, převodem na bankovní účet), splátkový kalendář.
 • Úroková sazba: V případě úročené půjčky je nutné uvést úrokovou sazbu, roční procentní sazbu (RPS) a způsob výpočtu úroků.
 • Zajištění zápůjčky: Pokud je zápůjčka zajištěna zástavou nebo ručením, je nutné tyto skutečnosti ve smlouvě specifikovat.
 • Sankce za prodlení: Určení sankcí v případě prodlení se splácením, např. formou úroků z prodlení.
 • Místo plnění: Místo, kde bude dlužník splácet půjčku.
 • Podpisy smluvních stran: Smlouvu musí podepsat obě smluvní strany.

Další body, které je vhodné do smlouvy zahrnout:

 • Předčasné splacení: Možnost dlužníka splatit půjčku předčasně a podmínky předčasného splacení.
 • Odstoupení od smlouvy: Určení podmínek, za kterých může kterákoli ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.
 • Řešení sporů: Určení způsobu řešení sporů, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout.
 • Další ustanovení: Do smlouvy lze zahrnout i další ustanovení, která obě strany považují za důležitá.

Sepsání smlouvy o půjčce

Jednoduchou smlouvu o půjčce je možné sepsat svépomocí. V případě jakýchkoliv nejasností je vhodné se obrátit na advokáta, který pomůže s její formulací.

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a zápůjčkou?

I když se pojmy „půjčka“ a „zápůjčka“ běžně používají jako synonyma, v právním smyslu mezi nimi existují drobné, avšak důležité rozdíly:

Půjčka

 • Předmětem půjčky nemusí být nutně jen peníze, nýbrž jakákoliv zastupitelná věc, tzn. věc, která se dá nahradit jinou věcí téhož druhu, např. auto, nábytek, elektronika.
 • Půjčku může poskytnout kdokoliv, ať už fyzická, nebo právnická osoba.
 • Za půjčku se považuje např. půjčení knihy od kamaráda, půjčení auta od rodičů nebo půjčení nářadí od souseda.

Zápůjčka

 • V hovorové mluvě se „zápůjčka“ používá pro půjčku peněz, z právního hlediska je však zápůjčka specifický typ půjčky, kde předmětem je pouze peněžní částka.
 • Zápůjčky mohou poskytovat pouze subjekty s oprávněním k poskytování úvěrů, tzn. banky a nebankovní společnosti s licencí od ČNB.
 • Za zápůjčku se považuje např. půjčení peněz v bance, nebankovní půjčka, spotřebitelský úvěr.

Zápůjčka musí být vždy úročena, zatímco u půjčky to není povinné. U zápůjček nad 50 000 Kč má dlužník povinnost uhradit daň z příjmu z úroků – u půjček tato povinnost nemusí nutně existovat. U zápůjček má spotřebitel (dlužník) v některých případech právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, což ovšem u půjček opět nemusí být pravidlem.

Smlouva o půjčce mezi kamarády – vzor ke stažení zdarma

Vzor smlouvy o půjčce mezi kamarády – stáhnout zdarma

Půjčování peněz kamarádům a rodinným příslušníkům může být mnohdy problematické. Může se stát, že peníze nevrátí včas, nebo že se kvůli půjčce zhorší vzájemné vztahy. Proto je důležité ještě před půjčením peněz či jiné věci druhé osobě zvážit všechny aspekty a ujistit se, jestli je možné si dovolit půjčit danou částku a zdali nebude problém, pokud nebude vrácena.

Při rozhodnutí půjčit peníze kamarádovi nebo členovi rodiny, je důležité sepsat písemnou smlouvu o půjčce mezi blízkými, která bude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti. Smlouva pak může pomoci předejít nedorozuměním a sporům v budoucnu.

Půjčka od kamaráda má oproti lichvářské půjčce zásadní výhodu – není zde povinné platit vysoké úroky, se kterými se u lichvářů počítá.

Vzor smlouvy o půjčce mezi kamarády si lze stáhnout zdarma výše v tomto článku.

Kdy se sjednání smlouvy o půjčce mezi blízkými nevyplatí?

 1. Pokud byla půjčka domluvena ústně bez sepsání smlouvy.
  To může vést k nedorozuměním ohledně půjčené částky, úroků a splátek. Věřitel nemá jistotu, že peníze dostane zpátky, a dlužník se může vymlouvat na to, že si podmínky smlouvy nepamatuje.
 2. Nedodržování splátek.
  Pokud dlužník nesplácí půjčku včas a ve smluvené výši, a věřitel nemá smlouvu, na kterou by se mohl spolehnout, může mít problémy s vymáháním dluhu.
 3. Poškození přátelství.
  Neshody ohledně splácení půjčky mohou vést k roztržce mezi kamarády nebo rodinnými příslušníky. Smlouva sice může věřiteli pomoci získat peníze zpátky, nicméně nevrátí mu již ztracené přátelství.

Jak předejít a čelit případným problémům

Nejlepším řešením je vždy otevřená a upřímná komunikace. Pokud však již k porušení smlouvy o půjčce ze strany kamaráda došlo, lze podniknout tyto kroky:

 • Upozornit ho na porušení smlouvy.
 • Dát mu prostor, aby se mohl vyjádřit a vysvětlit své chování. Možná má pro porušení smlouvy opodstatněný důvod, o kterém se prvně nezmínil.
 • Zkusit se s ním dohodnout na kompromisu, který bude pro obě strany uspokojivý (např. upravit splátkový kalendář, snížit úroky nebo prodloužit dobu splatnosti).

Pokud kamarád nereaguje nebo se nedaří najít kompromis, je na místě mu připomenout podmínky smlouvy, kterou podepsal. V případě opakovaného porušování smlouvy lze poslat písemné varování, s jasně specifikovaným porušením a případnými sankcemi (např. úroky z prodlení).

Pokud kamarád i po varování nadále porušuje smlouvu, jednou z možností je taktéž požadovat vrácení dluhu v plné výši. V případě potřeby je možné obrátit se na soud.

Jak ochránit přátelství i sebe

Vymáhání dluhu od kamaráda může poškodit vzájemné přátelství. Proto by měl každý zvážit, zda je pro něj důležitější získat půjčené peníze či věci zpátky, nebo zachovat přátelství. Nikdo by se neměl bát stát si za svým – je lepší předem jasně sdělit kamarádovi, co se od něj očekává.

Je dobré snažit se vnímat situaci i z kamarádova úhlu pohledu a pochopit jeho motivy. Především je namístě hledat řešení, ne viníka. Pokud se věřitel s celou situací těžko vyrovnává, může se obrátit na jiného kamaráda, člena rodiny nebo případně psychologa.

Půjčování peněz kamarádům je vždy riskantní. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty situace a zodpovědně se k ní postavit. Vždy je lepší uchovávat si kopie všech důležitých dokumentů, jako je smlouva o půjčce, e-maily a textové zprávy – to vše může v budoucnu pomoci při vymáhání dluhu.

TIP: Pokud člověk chce využít půjčky od přítele, nebo naopak sám blízkému peníze půjčit, je dobré vědět, zda je člověk schopen dluh splácet. K tomu může posloužit např. čestné prohlášení, v němž osoba potvrzuje výši svých příjmů a svou platební schopnost.

Lichvářská půjčka: Past, které je potřeba se vyhnout

Lichva, tedy půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky, je v České republice nezákonná. Přesto se s ní někteří lidé v tíživé finanční situaci bohužel setkávají. Lichváři zneužívají jejich nouze a nabízí jim půjčky s nesmyslnými podmínkami, které je uvrhnou do ještě hlubší dluhové pasti.

Půjčka by měla být řešením, ne problémem.

Důsledky lichvářské půjčky

 • Vysoké dluhy, které se nedají splácet.
 • Ztráta majetku (např. bytu) v důsledku exekuce.
 • Psychický teror a vyhrožování ze strany lichváře.
 • Sociální izolace a vyloučení ze společnosti.

Jak poznat lichváře?

 • Nabízí půjčky bez kontroly bonity a zástavy.
 • Požaduje vysoké úroky a poplatky, které nejsou jasně srozumitelné.
 • Vyvíjí na dlužníka tlak a vyhrožuje mu násilím.
 • Není ochoten jednat o splátkovém kalendáři a úlevách.

A co když dojde na dluhovou past?

 • Kontaktovat Policii ČR v případě ohrožování ze strany lichváře.
 • V žádném případě si nepůjčovat od dalšího lichváře s vidinou splacení dluhu.
  (To by oběť pouze uvrhlo do ještě hlubšího kolotoče).
 • Nebát se obrátit na pomoc. Existuje mnoho organizací, které mohou pomoci s řešením dluhů, např.:
  • Člověk v tísni
  • Sdružení nájemníků ČR
  • Rubikon Centrum

Na co je dobré pamatovat

Půjčka, včetně hotovostní půjčky na ruku, je závazek, který by se měl brát vážně. Vždy je lepší před sjednáním půjčky důkladně zvážit svou situaci a vybírat si jen mezi prověřenými a důvěryhodnými věřiteli. Stejně tak je lepší půjčovat si pouze ty peníze, které jsou skutečně potřeba a které bude vypůjčitel v budoucnu schopen splácet.

Před podpisem je vhodné si pečlivě prostudovat smluvní podmínky a ujistit se, že obě strany rozumí všem poplatkům a úrokům. V případě pochybností je na místě obrátit se na nezávislého finančního poradce.

V neposlední řadě je namístě promyslet, zda je půjčka opravdu nezbytná. Existují různé možnosti, jak rychle získat peníze – např. prodej nepotřebných věcí nebo jednorázová brigáda s okamžitou výplatou.

Z dlouhodobého hlediska se může vyplatit investování, samozřejmě pokud má člověk alespoň nějaké úspory. Dnes lze investovat i malé částky a dosáhnout zajímavého zúročení. Příkladem bezpečného způsobu investování mohou být také termínované vklady.

Co rozhodně nedělat?

 • Podepisovat předpřipravené formuláře smluv bez jejich pečlivého prostudování.
 • Podepisovat smlouvu o půjčce pod tlakem.
 • Nechat se zmanipulovat marketingovými slogany a sliby.

Zajímavosti o půjčkách

 • První zmínky o půjčkách pocházejí ze starověké Mezopotámie, kde se půjčovalo obilí a datle.
 • V Japonsku si lidé půjčují peníze na nákup mazlíčků, luxusních dovolených, a dokonce i na plastické operace.
 • V některých afrických zemích si zemědělci půjčují osiva a hnojiva od lichvářů, aby mohli obdělávat svou půdu.
 • V některých kulturách je běžné půjčovat si peníze na svatbu. V Indii dosahují svatební dluhy obrovských rozměrů a představují pro mnoho rodin vážný problém.
 • Největším dlužníkem v historii lidstva byl francouzský král Ludvík XIV., jehož dluhy se vyšplhaly na astronomickou částku 2 miliard liber.

Smlouva o půjčce je důležitý dokument, který chrání obě smluvní strany. Před podepsáním jakékoliv smlouvy o půjčce je důležité si ji pečlivě přečíst a ujistit se, že jsou všechna její ustanovení srozumitelně a jasně vysvětlena. V případě jakýchkoliv nejistot je vhodné obrátit se na právního zástupce.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang