5 typů agresivních řidičů

Agresivní řidiči jsou většinou lidé, kteří nedokáží řešit své vnitřní konflikty vhodným způsobem a místo toho volí způsoby rizikové pro ostatní, mají tendenci druhým ubližovat, mstít se jim, ukazovat ostatním svou moc a sílu, nerespektovat pravidla apod.

Agresivní řízení je: „Ovládání motorového vozidla způsobem, který ohrožuje nebo téměř ohrožuje osoby či předměty.“ To zahrnuje mnoho přestupků jako nedodržování bezpečné vzdálenosti, zneužívání potkávacích světel, nedovolené předjíždění apod.

Co je agrese?

Agrese bývá vysvětlována jako útočné jednání zaměřené vůči živým, ale i neživým objektům. Může se vyskytovat jak ve formě verbální agrese (například používání nadávek za volantem) anebo fyzické (vybržďování, vytlačování ven ze silnice apod.).

Lidé, kteří řídí agresivně, působí jako velice sebevědomí lidé, chtějí být ve všem nejlepší i kdyby to mělo být na úkor ostatních, chtějí mít moc nad ostatními a většinou se tím pouze snaží zakrýt vlastní pocity méněcennosti.

V osobním životě to mohou být nevyrovnaní lidé, kteří mají asymetrický partnerský vztah a v práci konflikty s kolegy. Tito lidé poté mají na silnicích tendence k závodění a soupeření s ostatními řidiči.

Chtějí je potrestat, pokud jim samotným překáží a dát jim tak najevo svou moc. V psychologické diagnostice poznáme agresivní řidiče podle často snížené frustrační tolerance, která má za následek přehnanou agresivní reakci na různé podněty.

Dále lze vypozorovat agresivní sklony, nedostatečnou stresovou odolnost, prchlivé reagování, emoční plochost či podprůměrnou inteligenci.

5 typů agresorů

V roce 1996 Larson vytvořil typologii agresivních řidičů, které rozdělil do 5 kategorií.

  1. Závodník s časem – snaží se dojet na místo určení co nejrychleji, pokud je mu v tom zabráněno začne být rychle agresivní.
  2. Soutěžící agresor – vyvolává soutěže v dopravě s ostatními řidiči a snaží se zvítězit. Pokud se mu to nepodaří, zvyšuje se jeho zlost.
  3. Pasivní agresor – Snaží se ostatním řidičům mařit jejich snahy o předjíždění, zařazení do pruhu apod. Vytváří v ostatních pocity agrese.
  4. Narcista – rigidně dodržuje předpisy a má zlost, pokud je ostatní nedodržují také
  5. Strážce – myslí si, že je povolán k trestání ostatních za jejich přestupky..

Proč se chováme agresivně?

V dopravě je jednou z nejčastějších příčin agrese stres. Při vzniku stresu automaticky tělo nastartovává reakci k boji nebo k útěku a ani jedna z těchto reakcí není vhodná pro dopravní situace.

Stres v dopravě může být spuštěn například bezohledností ostatních řidičů, časovou tísní apod. Dalšími faktory vzniku agresivity v dopravě mohou být například tvoření kolon, čekání a popojíždění.

Řidiči mohou být frustrovaní a v následném spěchu vytvářejí více kritických situací a ohrožují nejen sebe ale i jiné účastníky silničního provozu.

Stejně tak při vyšší hustotě silničního provozu se zvyšuje i riziko vzniku kolizních situací, neboť je na silnici více řidičů, kteří se navzájem ovlivňují a může tak vznikat více rizikových okamžiků.

Posledním faktorem je například neznalost dopraví situace v místě jízdy, kdy stres z neznámého může negativně ovlivňovat chování řidiče a jeho agresivitu.

Agrese jak jí známe z ČR

Na českých silnicích byl v roce 2007 – 2008 proveden výzkum agresivity na silnicích a to nejen v laboratorních podmínkách, ale přímo v silničním provozu.

Z výsledků vyplynulo, že nejčastějším přestupkem značící agresivní řízení, je překročení povolení rychlosti. To bylo naměřeno v 39 % případů (226 případů z 577 přestupků), přičemž se vždy jednalo o překročení rychlosti o více než 15 km/hod.

Druhým nejčastějším přestupkem bylo nebezpečné a bezohledné předjíždění (na dálnicích či silnicích pro motorová vozidla předjíždění zprava) či kličkování, předjíždění přes plnou čáru apod. Tohoto druhu přestupků bylo zjištěno 27 % z celkového počtu.

Dále se jako velmi časté objevovalo nedodržování bezpečné vzdálenosti (22%). Výzkum také odhalil několik druhů chování, které vyvolávají agresivitu v ostatních řidičích.

Jedná se především o pomalou a laxní jízdu řidičů vpředu, pomalé rozjíždění na semaforech či zbytečně dlouhé a pomalé přetrvávání jízdy v levém pruhu na dálnici, což nutí ostatní řidiče k agresivním manévrům jako je například předjíždění zprava.

Tipy, jak se vyhnout agresivní jízdě

Strategie, jak se vyhnout agresivnímu chování za volantem, jsou podobné jako strategie, jak se vyhnout vzteku na silnici, který je často výsledkem cyklu agresivního chování za volantem.

Vnějším rizikovým faktorům, jako jsou dopravní zpoždění a pozdní příjezd, se lze snadno vyhnout plánováním dopředu a ponecháním si dostatku času.

Vnitřní faktory, jako je obecná neúcta k ostatním, lze vyřešit obtížněji. Lidé s takovým postojem si nemusí uvědomovat, že jejich chování je problém, nebo si ho nemusí být ochotni připustit.

Pokud jste se označili za agresivního řidiče a chcete se zlepšit, mohl by vám kurz defenzivní jízdy pomoci obnovit vaše řidičské návyky. Nápomocné může být také naučit se ovládat své emoce.

Když budete mít nutkání provést agresivní řidičský manévr, připomeňte si, že vás ostatní mohou vidět a že to může být někdo z vašeho okolí nebo pracoviště.

A konečně, i když nejste agresivní řidič, určitě se s ním na silnici setkáte. Bezpečná a opatrná jízda je často spouštěčem agresivní jízdy u těch, kteří jsou netrpěliví, vystresovaní nebo se nestarají o blaho ostatních.

V těchto případech nereagujte na agresivní jízdu tím, že se budete snažit viníka potrestat (například tím, že zablokujete jízdní pruh, do kterého se snaží vjet). Místo toho mu uhněte z cesty a nechte ho projet.

Nezapojujte se a nenavazujte oční kontakt. Čím rychleji je dostanete ze svého osobního prostoru, tím bezpečnější budete. Špatná reakce na agresivní jízdu obvykle spíše vytváří další problémy, než aby je řešila.

Nebuďte obětí agresivní jízdy

Nejlepším útokem proti agresivní jízdě je dobrá obrana.

Odstřihnutí. Při zařazování se ujistěte, že máte dostatek místa. Než se rozjedete, použijte směrová světla. Pokud uděláte chybu, omluvte se vhodným gestem. Pokud vás někdo odřízne, zpomalte a nechte mu prostor pro zařazení.

Pomalá jízda v levém jízdním pruhu. I když jedete povolenou rychlostí, pokud vás chce někdo předjet, přejeďte do pravého pruhu a nechte ho projet.

Jízda za vozidlem. Mezi vámi a vozidlem jedoucím před vámi nechte alespoň dvě sekundy odstup. Pokud se vám zdá, že jiné auto jede příliš pomalu a vy nemůžete projet, zacouvejte a nechte si větší, nikoli menší prostor. Ve zpětném zrcátku byste měli vidět světla vozu jedoucího za vámi.

Gesta. Mějte ruce na volantu. Vyvarujte se gest, která by mohla druhého řidiče rozzlobit, a to i těch zdánlivě neškodných, jako je například vrtění hlavou.

Buďte opatrní a zdvořilí. Používejte směrová světla, nepoužívejte klakson, umožněte ostatním řidičům se zařadit.

Nezapojujte se. Jeden rozzlobený řidič nemůže vyvolat hádku, pokud se k němu nechce přidat někdo další. Před rozzlobenými řidiči se nejlépe ochráníte tím, že odmítnete jejich hněv opětovat.

Vyhýbejte se jim. Dejte rozzlobeným řidičům dostatek prostoru. Pokud se vás druhý řidič pokusí zapojit do „války na silnici“, udržujte mezi svým a jeho vozidlem co největší odstup a pak se snažte co nejrychleji ujet. Nejezděte za nimi a v žádném případě nezastavujte, abyste si to „vyřídili“.

Vyhněte se očnímu kontaktu. Ten může situaci ještě více vyhrotit, protože ji učiní příliš osobní. Vyhledejte pomoc. Pokud máte mobilní telefon, zavolejte na policii .

V opačném případě jeďte na místo, kde jsou kolem lidé, například na policejní stanici, do samoobsluhy, nákupního centra nebo dokonce do nemocnice. Nevystupujte z auta. Nejezděte domů.

Upravte svůj postoj a zpomalte. Zvažte důsledky vlastního psychického postoje za volantem. Dopřejte si více času, abyste se dostali tam, kam potřebujete, a udržujte si pozitivní, uvolněnou náladu.


I agresivní jízda může být důvodem pro odebrání řidičského průkazu – pokud řidič pod nátlakem emocí způsobí nehodu s vážným zraněním či úmrtím, může mu být natrvalo odebráno řidičské oprávnění.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang