Plátce DPH – registr, ověření, jak se stát plátcem

Problematika daní nemusí být zcela přehledná, zejména pro začínající podnikatele a živnostníky, kteří zatím nejsou ve všech regulích a daňových předpisech příliš zběhlí. Složitější může být mimo jiné rozhodnutí, zda se stát či nestát plátcem DPH, kdy jde o povinnost a kdy nikoliv. Jak se stát plátcem DPH? Kdy se jím stát dobrovolně?

V prvé řadě je nutné vysvětlit základní pojmy. Co je to DPH? DPH je daň z přidané hodnoty. Je to nepřímá daň, což znamená, že se neplatí přímo státu, nýbrž je zahrnuta v ceně zboží nebo služeb. V České republice je daňová problematika definována v Zákoně č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty.

Do konce roku 2023 existovala základní sazba 21 % a dvě snížené sazby. První snížená sazba byla 15 %, druhá snížená sazba pak 10 %. Počínaje 1. lednem 2024 se opětovně zavádí pouze jedna snížená sazba daně ve výši 12 %. Sazba 21 % se nemění.

Princip DPH je jednoduchý:

 • Plátce DPH při prodeji zboží nebo služeb připočítá k ceně daň ve stanovené sazbě.
 • Spotřebitel zaplatí plátci DPH cenu včetně daně.
 • Plátce DPH odvede státu daň, kterou od spotřebitele vybral.

DPH je všeobecná daň ze spotřeby. To znamená, že se vztahuje na téměř všechno zboží a služby, které se prodávají na území daného státu. V České republice je základní sazba DPH 21 %. Snížená sazba DPH se vztahuje na vybrané zboží a služby, například na potraviny, léky, ubytování nebo kulturní služby.

Novelou zákona o DPH se ze snížené do základní sazby 21 % sazby přesouvají služby a zboží:

 • Sběr a přeprava komunálního odpadu
 • Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu
 • Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny
 • Letecká hromadná doprava cestujících a jejich zavazadel na pravidelných vnitrostátních letech
 • Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění dílo užít
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech
 • Opravy obuvi a kožených výrobků
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
 • Opravy jízdních kol
 • Kadeřnické a holičské služby
 • Dodání nealkoholických nápojů kromě vybraných nápojů. Do vybraných nápojů patří pitná (kohoutková) voda, mléko a tekuté mléčné výrobky – podmáslí, mléko, jogurtové mléko, kefír či jiná fermentovaná (kysaná) nebo acidofilní mléka
 • Řezané květiny a dekorativní listoví
 • Některé zdravotnické prostředky
 • Palivové dřevo

DPH je důležitým zdrojem příjmů státního rozpočtu. V České republice tvoří DPH zhruba 20 % všech příjmů státního rozpočtu.

Kdo je plátce DPH?

Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň z prodeje zboží a služeb. Plátci DPH jsou osoby, které dodávají zboží nebo služby, a to za úplatu.

Plátcem DPH se podnikatel se sídlem v tuzemsku stává povinně, pokud má obrat vyšší než 2 miliony korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích měsíců, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Limit pro plátce DPH je tudíž dva miliony korun. Pokud obrat tuto hranici překročí byť jen o 1 korunu, je podnikatel povinen se plátcem DPH stát.

Plátcem DPH je podnikatel od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila stanovený obrat. Obrat se zjišťuje z úhrnné částky všech plnění, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Plátci DPH jsou tedy podnikatelé, kteří vykonávají ekonomickou činnost, a jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců překročil 2 miliony korun. Dále se plátci DPH stávají ti občané, kteří zdědili firmu po plátci DPH nebo přišli k majetku prodejem podniku, fúzí nebo privatizací.

Plátci DPH mají tyto povinnosti:

 • Registrace k DPH
 • Vystavování daňových dokladů s uvedením DPH
 • Odvádění DPH do státního rozpočtu

Plátci DPH mají také nárok na odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění, která použijí pro svou ekonomickou činnost.

Jak se stát plátcem DPH

Mnozí zejména začínající podnikatelé se často ptají, kdy se stanu plátcem DPH? Plátcem daně z přidané hodnoty se obchodník stává buď povinně nebo dobrovolně. Jaké jsou rozdíly a podmínky? Jak se stát plátcem DPH?

Pokud se osoba stane OSVČ plátcem DPH, musí podat žádost o registraci k DPH do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl obrat překročen. Žádost o registraci k DPH může podat elektronicky v daňovém portálu MOJE DANĚ nebo na podatelně finančního úřadu.

Povinná registrace k DPH se provádí na základě oznámení o registraci k DPH, které podnikatel podá finančnímu úřadu na formuláři PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty.

Ověření plátce DPH / Kontrola plátce DPH

Finanční úřad má k provedení registrace lhůtu 30 dní, během níž může podnikatele požádat kromě běžných dokumentů jako:

 • Doklad o tom, že je daná osoba podnikatelem (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 • Doklad o tom, že má podnikatel sídlo nebo provozovnu na území České republiky (nájemní smlouva, kupní smlouva)

také o doplňující dokumenty k ověření plátce DPH, jako například:

 • faktury k doložení obratu
 • podnikatelský záměr, soupis obchodního majetku, počet zaměstnanců
 • potvrzení banky o vedení podnikatelského účtu
 • smlouvu o odběru energií
 • kontakt na účetního

Všemi těmito podklady podnikatel stvrzuje důvody registrace, zejména jedná-li se o registraci k DPH dobrovolnou. Finanční úřad se díky ověření OSVČ plátce DPH a priori chrání proti vstupu daňových podvodníků do systému. Kontrola plátce DPH je běžnou praxí.

Dobrovolná registrace k DPH

Podnikatel se může k DPH registrovat dobrovolně i v případě, že jeho obrat nedosáhl 2 milionů korun. Dobrovolná registrace k DPH může být výhodná v případě, že podnikatel nakupuje zboží a služby, které jsou předmětem DPH. Jako plátce DPH má totiž nárok na odpočet DPH z těchto nákupů.

Dobrovolná registrace k DPH se provádí na základě oznámení o registraci k DPH, které podnikatel podá finančnímu úřadu. Oznámení musí být podáno nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnikatel hodlá začít s prodejem zboží nebo služeb, které jsou předmětem DPH.

Je-li plátce DPH schválen, vystaví mu Finanční úřad Osvědčení o registraci k DPH.

Čtvrtletní plátce DPH

Po registraci k DPH se podnikatelský subjekt automaticky stává měsíčním plátcem DPH. Na kvartální režim může přejít až po uplynutí dvou kalendářních let od data registrace k DPH. Čtvrtletní plátce DPH je zajímavý z hlediska úspory času a administrativní zátěže.

Povinnosti plátce DPH

Plátce DPH má řadu povinností, které vyplývají ze zákona o dani z přidané hodnoty. Mezi tyto povinnosti patří:

 • Vystavování daňových dokladů
 • Podávání daňového přiznání k DPH
 • Podávání kontrolního hlášení
 • Zpracování účetnictví v souladu s daňovými předpisy
 • Archivace daňových dokladů po dobu 10 let

Pokud podnikatel splní podmínky povinného plátcovství, ovšem k DPH se nezaregistruje, finanční úřad jej zpětně registruje od data, kdy se plátcem měl stát. Je to takzvaná zpětná registrace k DPH. Za dobu, kdy měla být DPH odváděna a nebyla, hrozí podnikateli pokuta až 50 000 Kč.

Registr plátců DPH podle IČO

Celostátní registr plátců daně z přidané hodnoty spravuje Ministerstvo financí České republiky. Obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty a zároveň o nespolehlivých osobách.

Obsahuje údaje o všech plátcích DPH:

 • právní forma podnikání (fyzická osoba / právnická osoba)
 • obchodní firmu / název
 • sídlo
 • pod jaký finanční úřad spadá
 • zda se jedná o nespolehlivého plátce DPH
 • čísla bankovních účtů pro odvod DPH
 • datum vzniku registrace k DPH

Registr plátců DPH podle IČO je obecně známý jako ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), který spravuje Ministerstvo financí ČR, kde lze vyhledávat údaje o plátcích DPH. Registr plátců DPH podle IČO je dostupný rovněž na daňovém portálu, jako součást registru plátců DPH. Ve vyhledávání lze také zohledňovat nespolehlivost osoby či plátce DPH.

Zrušení registrace k DPH

Kromě registrace lze podat žádost o zrušení registrace k DPH. Podnikatel však musí splňovat podmínky:

 • byl plátce DPH minimálně jeden rok
 • jeho obrat v 12 po sobě jdoucích měsících nedosáhl limitu plátce DPH dva miliony korun

Finanční úřad může registraci zrušit i automaticky, pokud například podnikatel přestane provozovat ekonomickou činnost.

© 2024 MZ.cz | Nakódoval Leoš Lang